آگهی تشكيل مجمع عمومی انجمن رياضی ايران

مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران ساعت 17:30 روز سه شنبه 5 شهریور 1398 در سالن شهید علیمحمدی در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. از كليه اعضای محترم انجمن دعوت می‌شود در اين جلسه حضور يابند.

دستور جلسه:

• گزارش رئيس انجمن از فعاليت‌های يک ساله
• ارائه گزارش امور مالی توسط خزانه‌دار انجمن و تصويب ترازنامه و اعطای مجوز تأييد گزارش مالی به شورای اجرايی
• گزارش بازرس انجمن از پيشرفت امور
• انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل
• تصویب برنامه سالانه انجمن
• استماع پيشنهادات اعضای حاضر در جلسه

توجه: مطابق اساسنامه انجمن تنها اعضای پيوسته انجمن حق رأی دارند.