اهدای جایزه دکتر فاطمی همزمان با افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران

همزمان با افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران جایزه دکتر تقی فاطمی به آقای حاج‌ علی محمد توکلی اهدا شد.

 

گزارش رئیس ھیئت امنای جایزه دکتر تقی فاطمی

شادروان پروفسور تقی فاطمی، استاد ممتاز دانشگاه تھران، دانشسرای عالی و دانشگاه مشھد، به عنوان نماد معلمی و تربیت کننده معلمان ریاضی در ایران معاصر شناخته می‌شود که دغدغه آموزش و ارتقای معلمان ریاضی را داشت و معتقد بود توسعه ریاضی ایران در سطح عمومی و اختصاصی، در گرو میزان اثرگذاری معلمان ریاضی است که مسئولیت آموزش ریاضی دانش‌آموزان را به عھده دارند. برای انتخاب برنده جایزه «تقی فاطمی»، زندگی معلمی زنده یاد مورد مطالعه قرار گرفت و بدین ترتیب، ضوابط  این جایزه استخراج شد که مھمترین آنھا، «میزان اثرگذاری» و نقش «الگویی» نامزدھای این جایزه است (سایر ضوابط در گزارش مبسوط این جایزه آمده است که امیدواریم در خبرنامه انجمن چاپ شود). بر اساس این ضوابط، آقای حاج علی محمدتوکلی، از. میزان پیشکسوتان معلمان ریاضیِ استان فارس، اولین برنده جایزه فاطمی اعلام می‌شوند. اثرگذاری ایشان را می‌توان در دانش‌آموزانی که تربیت کرده‌اند، مشاھده نمود. ھمچنین، نقش الگویی آقای توکلی برای چند نسل از معلمان ریاضی شیراز، قابل توجه است.  ایشان در طول 37 سال خدمت رسمی و 20 سال خدمت پس از بازنشستگی و در تأسیس حدود 10 مدرسه در شیراز نقش شاخصی داشته‌اند و در مسئو‌لیت‌های مختلف آموزشی انجام وظیفه کرده‌اند. قابل توجه است که آقای توکلی در دوره دانشجویی با شادروان پروفسور فاطمی درس داشته‌اند.

دکتر زهرا گویا