اهدای جایزه دکتر ریاضی کرمانی همزمان با افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران

همزمان با افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران جایزه دکتر مهدی ریاضی کرمانی به خانم دکتر نسرین صدری و  آقای دکتر مجید گازر  اهدا شد.

 

گزارش رئیس ھیئت امنای جایزه دکتر عباس ریاضی کرمانی

بـه منظور تجـلیل از خـدمـات ارزنـده اسـتاد فـرزانـه شـادروان دکتر عـباس ریاضی کرمـانی، تـداوم اقـدام شـایسته خـانـواده و تـقدیر از نـویسندگـان بھـترین مـقالات ارایه شـده در کنفرانـس‌ھـای سـالانـه ریاضی کشور، انجمن ریاضی ایران جایزه‌ای با عنوان جایزه عباس ریاضی کرمانی اعطا می‌کند کمیته علمی ۴٩امین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران، ۶ مقاله را به عنوان نامزدھای اولیه در گرایش‌ھای آنالیز عددی و ریاضیات مالی در ریاضی کاربردی و گرایش‌ھای سیستم‌ھای دینامیکی و نظریه اعداد در ریاضی محض، به ھیئت امنا معرفی نمود. پس از بررسی‌ھای اولیه و مشورت با آقایان دکتر ابراھیمی‌ویشکی نماینده ھیئت امنا در کمیته علمی کنفرانس و دکتر مسعود ھادیان دبیر علمی کنفرانس، مقاله مشترک خانم دکتر نسرین صدری و آقای دکتر مجید گازر تحت عنوان

Normal form truncations of the generalized cusp cases of Bogdanov-Takens singularity

به اتفاق آرا ھیئت امنا به عنوان مقاله برتر ارایه شده در ۴٩امین کنفرانس ریاضی ایران انتخاب گردید. در این مقاله خانواده‌ای از مسائل انشعابات مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر پدیده‌ھای دنیای واقعی، تغییرات کیفی را تجربه می‌کنند و ھر تغییر کیفی یک انشعاب نامیده می‌شود. بنابراین کنترل انشعابات، طبیعی‌ترین روش مدیریت تغییرات کیفی است. به عنوان یک کاربرد، نتایج حاصله برای طراحی کنترل کنندۀ مسیر کشتی‌ھا استفاده شده است. این مقاله پس از ارائه در ۴٩‌امین کنفرانس ریاضی ایران، با جمع‌بندی نتایج بدست آمده به صورت یک مقاله کامل در مجله

Siam Journal of Control and Optimization

به چاپ رسیده است.

دکتر سعید اعظم