اهدای جایزه دکتر شفیعیها همزمان با افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران

همزمان با افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران جایزه دکتر محمدهادی شفیعیها به آقای دکتر مسعود آرین‌نژاد اهدا شد.

 

گزارش رئیس ھیئت امنای جایزۀ  دکتر محمدھادی شفیعیھا

ریاضی‌نویسی و ارائه متون ریاضی خواندنی به زبان فارسی یکی از چالش‌ھای بزرگ دانشگاھی است. این کار نیازمند مطالعۀ فروان، کسب مھارت‌ھای نویسندگی و فنی و ویراستاری و از خودگذشتگی بسیار است. جایزۀ شفیعیھا برای بزرگداشت شادروان دکتر محمدھادی شفیعیھا نویسنده، ویراستار و مترجم کتاب‌ھای ریاضی، رمان، و داستان، برای رویارویی با این چالش بزرگ به پیشنھاد جمعی از دوستان و خانواده ایشان در سال 1387 ایجاد شد و برای ادامۀ حیات خود به کوشش ھیئت امنای جایزه از حمایت مالی انجمن دوستداران دانشکدۀ فنی دانشگاه تھران برخوردار گردید. بنابر آئین‌نامه، این جایزه ھر دوسال یک بار به یک نفر ریاضی‌نویس به زبان فارسی (اعم از نویسنده، مترجم، ویراستار) تعلق می‌گیرد. ھیئت امنای جایزۀ شفیعیھا در ششمین دوره، آقای دکتر مسعود آرین‌نژاد را به پاس نوشتن ده‌ھا مقاله به زبان فارسی پیرامون دانش ریاضی، در مجلات مختلف فارسی، ویرایش شماره‌ھای بسیاری از خبرنامۀ انجمن ریاضی ایران طی چندین سال گذشته و بنابراین ارتقاء ژورنالیسم ریاضی به حدی که اکنون خبرنامه انجمن نشریه‌ای قابل ارائه برای عموم شده است، به عنوان برندۀ این جایزه تعیین کرد.

دکتر محمد جلوداری ممقانی