نامه ای که در آن پروفسور هشترودی در دی ماه 1346 پیشنهاد تشکیل انجمن ریاضی را در مجله یکان مطرح کردند.