چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها در تاریخ 5 و 6 تیرماه 1398 در دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تکمیلی