بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در 23 و 24 آبان ماه 1397 در دانشگاه9 اراک برگزار شد. از 123 مقاله ارسالی به دبیرخانه سمینار  103 مقاله پذیرفته شد که در نهایت که 71 مقاله به صورت سخنرانی و 8 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید.  همچنین 5 سخنرانی 50 دقیقه‌ای  توسط دکتر قاسمی هنری، دکتر مجید اسحاقی،  دکتر علی فرج زاده، دکتر مهدی تاتاری و دکتر مسعود امینی ارائه شد.

گزارش تکمیلی