• هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، مرداد 1398، آذربایجان شرقی
 • شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، مرداد1397،  پردیس دانشگاه مازندران
 • پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، بهمن 1396، بوشهر
 • چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی، شهریور 1395، شیراز
 • سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، شهریور 1393، تهران
 • دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، شهریور 1391، سمنان
 • یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، تیر 1389، ساری
 • دهمین کنفرانس آموزش ریاضی، مرداد 1387، دانشگاه یزد
 • نهمین کنفرانس آموزش ریاضی، شهریور 1386، دانشگاه زاهدان
 • هشتمین کنفرانس آموزش ریاضی، مرداد 1385، دانشگاه شهرکرد
 • هفتمین کنفرانس آموزش ریاضی، شهریور 1383، سنندج
 • ششمین کنفرانس آموزش ریاضی، اسفند 1381، شیراز
 • پنجمین کنفرانس آموزش ریاضی، بهمن 1379، مشهد
 • چهارمین کنفرانس آموزش ریاضی، بهمن 1378، تهران
 • سومین کنفرانس آموزش ریاضی، شهریور 1377، کرمان
 • دومین کنفرانس آموزش ریاضی، شهریور 1376، کرمانشاه
 • اولین کنفرانس آموزش ریاضی، شهریور 1375، اصفهان