پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران، 1400، دانشگاه شهید باهنر کرمان