• پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مهشد، 1430
  • پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، 1400