• پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، 14تا 17 شهریور  1401
  • پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1403