کمیتهٔ بانوان

کمیتهٔ بانوان انجمن ریاضی ایران، در راستای حمایت از مشارکت بانوان کشور در امور آموزشی و پژوهشی با زمینهٔ ریاضیات و نیز نشر دیدگاه‌های بروز در جامعهٔ بانوان ریاضی‌دان فعالیت می‌نماید.

اعضای کمیتهٔ بانوان:

دکتر اشرف دانشخواه (رئیس کمیته)
دکتر فرشته ملک (نایب رئیس)
دکتر مژگان محمودی
دکتر زهره مستقیم
دکتر خدیجه احمدی آملی
دکتر محبوبه علیزاده صنعتی
دکتر نرگس تولایی