تصویب روز زنان در ریاضیات

برزیل
World Meeting for Women in Mathematics, July 31, 2018