کارگاه آموزشی ریاضیات، ویژه دانش‌آموزان مرکز استعدادھای درخشان ماندگار شھید بھشتی تنکابن، با موضوع خلاقیت در ریاضی، در تاریخ 99/11/15 با همکاری کمیته بانوان انجمن ریاضی برگزار شد.