واژه نامه ریاضی و آمار/حرف X

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
x-axisمحور xها، محور x
x-coordinatexمختص
x-interceptطول از مبدأ
X-minimal functionتابع X-مینیمال