واژه نامه ریاضی و آمار/حرف U

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
u-chartنمودار [آمار]
UFD → unique factorization domain
ultimate clusterخوشۀ نهایی
ultrafilterفراپالایه
ultrainfinite pointنقطۀ فرابی‌نهایت
umbilic → umbilical point
umbilical point = umbilicنقطۀ نافی
unary operationعمل یکتایی
unary operatorعملگر یکتایی
unbalanced designطرح نامتعادل
unbiased estimateبرآورد نااریب
unbiased estimatorبرآوردگر نااریب
unbiased testآزمون نااریب
unbounded functionتابع بیکران
unbounded intervalبازۀ بیكران
unbounded manifoldخمینۀ بیکران
unbounded setمجموعۀ بیکران
uncertainty principleاصل عدم قطعیت
unconditional convergenceهمگرایی غیرشرطی، همگرایی نامشروط
unconditional inequality نابرابری نامشروط
unconditional probabilityاحتمال غیرشرطی
uncorrelated random variablesمتغیرهای تصادفی ناهمبسته
uncorrelated samplesنمونه‌های ناهمبسته
uncountable setمجموعۀ ناشمارا
undamped waveموج نامیرا
undefined conceptمفهوم تعریف‌نشده
undefined termاصطلاح تعریف‌نشده
undercoverageكم‌پوشانی
underdampingکندمیرایی
underdetermined systemدستگاه فرومعیّن
underestimationکم‌برآورد
underlying fieldمیدان زمینه
underlying groupگروه زمینه
undetermined coefficientsضریب های نامعیّن
undirected graphگراف بی‏سو
unequal precision measurementاندازه گیری با دقت متغیر
unicursal curve خم یک‌پیمایه‌ای
unicyclic graphگراف تك‌دور
uniform accelerationشتاب یکنواخت
uniform algebraجبر یکنواخت
uniform boundکران یکنواخت
uniform boundedness theoremقضیۀ کرانداری یکنواخت
uniform continuity پیوستگی یکنواخت
uniform convergenceهمگرایی یکنواخت
uniform covering systemدستگاه پوششی یکنواخت
uniform density functionتابع چگالی یکنواخت
uniform distributionتوزیع یکنواخت
uniform fieldمیدان یکنواخت
uniform isomorphismیکریختی یکنواخت
uniform neighborhood systemدستگاه یکنواخت همسایگی‌ها
uniform norm نُرم یکنواخت
uniform operator topologyتوپولوژی عملگری یکنواخت، توپولوژی یکنواخت عملگرها
uniform sampling procedureشیوﮤ نمونه‌گیری یکنواخت
uniform spaceفضای یکنواخت
uniform stabilityپایداری یکنواخت
uniform structure = uniformityساختار یکنواخت
uniform subspaceزیرفضای یکنواخت
uniform topologyتوپولوژی یکنواخت
uniformity → uniform structure
uniformizable topological spaceفضای توپولوژیک یکنواختی‌پذیر
uniformization 1یکنواخت‏سازی
uniformization 2یکنواخت‏ساخت
uniformly absolutely convergent seriesسری مطلقاً یکنواخت‏همگرا
uniformly bounded seriesسری یکنواخت‏کراندار
uniformly bounded spaceفضای یکنواخت‌کراندار
uniformly consistent testآزمون یکنواخت‏سازگار
uniformly continuous functionتابع یکنواخت‌پیوسته
uniformly continuous mappingنگاشت یکنواخت‏پیوسته
uniformly convergent sequenceدنبالۀ یکنواخت‏همگرا
uniformly convergent seriesسری یکنواخت‌همگرا
uniformly convex normed linear spaceفضای خطی نُرم‌دار یکنواخت‌محدب
uniformly locally compact spaceفضای یکنواخت‏موضعاً فشرده
unilateral surface = one-sided surfaceرویۀ یک‏طرفه
unimodal distributionتوزیع تک‏مدی
unimodular groupگروه یکاهنگی
unimodular latticeمشبّکۀ یکاهنگی
unimodular matrixماتریس یکاهنگی
unionاجتماع
union of sets اجتماع مجموعه‌ها
unipotent matrixماتریس تک‏توان
unique existence theoremقضیۀ وجود یکتا
unique factorization تجزیۀ یکتا
unique factorization domain = UFDدامنۀ تجزیۀ یکتا
unique factorization theoremقضیۀ یکتایی تجزیه
uniquenessیکتایی
uniqueness conditionشرط یکتایی
uniqueness principleاصل یکتایی
uniqueness proof → proof of uniqueness
uniqueness theoremقضیۀ یکتایی
uniqueness theorem of analytic continuationقضیۀ یکتایی فرابرد تحلیلی
unit 1واحد
unit 2یکه
unit 3یکا
unit 4یکال
unit ballگوی واحد
unit cell → unit disk
unit circleدایرﮤ واحد
unit complex number = complex unitعدد مختلط یکه
unit cubeمکعب واحد
unit disk = unit cellقرص واحد
unit element = unity elementعنصر یکه
unit groupگروه یکال‌ها
unit matrix → identity matnx
unit normalقائم واحد
unit of lengthواحد طول
unit of measurementواحد اندازه‌گیری
unit operator عملگر یکه
unit sphereکرﮤ واحد
unit superdiagonal matrixماتریس زبرقطری یكه
unit tangentمماس واحد
unit vectorبردار واحد
unital algebraجبر یكه‌دار
unital homomorphismهمریختی یكه‌ای
unital ring → ring with unity
unitary algebraجبر یکه‌دار
unitary groupگروه یکانی
unitary matrixماتریس یکانی
unitary moduleمدول یکانی
unitary operatorعملگر یکانی
unitary ring → ring with unity
unitary semigroup نیم‌گروه یکه‏دار
unitary transformationتبدیل یکانی
unity 1یک، واحد
unity 2یکه
unity element → unit element
univalencyتك‌ارزی
univalent (analytic) function = schlicht functionتابع (تحلیلی) تک‌ارزی، تابع (تحلیلی) یک‌به‌یک
univalent correspondenceتناظر تک‏ارزی
univariate distributionتوزیع یک‏متغیره
universal algebraجبر عام
universal bundleبافۀ عام
universal Chern classردۀ چرن عام
universal covering groupگروه پوششی عام
universal covering spaceفضای پوششی عام
universal covering surfaceرویۀ پوششی عام
universal curveخم عام
universal domainحوزﮤ عام
universal netتورعام
universal propositionگزارۀ عام
universal quantifierسور عمومی
universal set مجموعۀ عام
universal time زمان جهانی
universally valid expressionعبارت همیشه معتبر
universe of discourse = domain of discourseعالم سخن
unknown quantityکمیت مجهول
unmixed idealایده‏آل ناآمیخته
unmixedness theoremقضیۀ ناآمیختگی
unordered pairجفت نامرتب
unrestricted random sampleنمونۀ تصادفی نامقید
unsolvabilityحل‏ناپذیری
unsolved problemمسألۀ حل‌نشده
unstable equilibrium تعادل ناپایدار
unstable solution جواب ناپایدار
unstable stateحالت ناپایدار
upper boundکران بالا
upper central seriesرشتۀ مرکزی بالایی
upper classردۀ بالا
upper derivativeمشتق بالایی
upper integralانتگرال بالایی
upper limit 1حد بالا
upper limit 2حد زبرین
upper limit functionتابع حد زبرین
upper quartileچارك بالایی
upper semicontinuous functionتابع بالانیم‌پیوسته
upper semicontinuous partitionافراز بالانیم‌پیوسته
upper semilatticeنیم‏مشبّکۀ بالایی
upper sumمجموع بالایی
upper triangular matrixماتریس بالامثلثی
upper variationوردش بالایی
upward biasبالا اریبی
urnآوند
urn modelمدل آوندی
Urysohn lemmaلم اوریسون
U-set → set of uniqueness
utility functionتابع مطلوبیت
utility theoryنظریۀ مطلوبیت