واژه نامه ریاضی و آمار/حرف N

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
nabla operatorعملگر نابلا
nadirسمت القدم
naive set theoryنظریۀ طبیعی مجموعه‌ها
Napier = Neperنپر
Napier numberعدد نپر
Napier ruleقاعدۀ نپر
Napierian logarithmلگاریتم نپری
n-ary compositionترکیب n تایی
n-ary formsصورت‌های n تایی
n-ary relationرابطۀ n تایی
Nash equilibriumتعادل نش
natural boundaryمرز طبیعی
natural equation of a curveمعادلۀ طبیعی خم
natural equation of a surfaceمعادلۀ طبیعی رویه
natural geometryهندسۀ طبیعی
natural homomorphismهمریختی طبیعی
natural injectionنگاشت یک‌به‌یک طبیعی
natural logarithmلگاریتم طبیعی
natural modelمدل طبیعی
natural numberعدد طبیعی
natural sequence → sequence of natural numbers
natural surjectionنگاشت پوشای طبیعی
natural transformationتبدیل طبیعی
naughtصفر
n-celln- خانه
n-connected graphگراف n-گانه همبند
n-dimensional Euclidean geometryهندسه اقلیدسی n بُعدی
n-dimensional spaceفضای n بُعدی
n-factorial = factorial nn فاکتوریل، n عاملی
necessary and sufficient conditionشرط لازم و کافی
necessary conditionشرط لازم
necessityلزوم
negation 1نفی
negation 2نفیض
negation of a propositionنقیض گزاره
negative angleزاویۀ منفی
negative binomial distributionتوزیع دوجمله‌ای منفی
negative curvatureخمیدگی منفی
negative definite formصورت معین ‌منفی
negative definite matrixماتریس معین ‌منفی
negative infinity = minus infinityمنهای بی‌نهایت
negative integerعدد صحیح منفی
negative multinomial distributionتوزیع چندجمله‌ای منفی
negative numberعدد منفی
negative orbitمدار منفی
negative part of a functionجزء منفی تابع
negative rootریشۀ منفی
negative semidefinite quadratic formصورت درجۀ دوم نیمه‏معین منفی
negative sign علامت منفی
negative skewnessچولگی منفی
negative variation of a mappingوردش منفی نگاشت
neighborhoodهمسایگی
neighborhood axiomsاصل موضوع‌های همسایگی
neighborhood basisپایۀ همسایگی
neighborhood of a point = vicinity of a pointهمسایگی نقطه
neighborhood systemدستگاه همسایگی‌ها
Neper → Napier
nephroidخم کلیه‏شکل
nested intervalsبازه‌های تودرتو
nested setsمجموعه های تودرتو
netتور
net profitسود خالص
networkشبکه
network samplingنمونه‌گیری شبکه‌ای
network theoryنظریۀ شبکه‌ها
Neumann boundary conditionشرط مرزی نویمان
Neumann functionتابع نویمان
Neumann lineخط نویمان
Neumann problemمسألۀ نویمان
Neumann seriesسری نویمان
neutral elementعنصر خنثی
neutral surfaceرویۀ خنثی
Nevanlinna first fundamental theoremاولین قضیۀ بنیادی نوانلینا
Nevanlinna theoryنظریۀ نوانلینا
Newton diagramنمودار نیوتون
Newton identitiesاتحادهای نیوتون
Newton law of gravitationقانون گرانش نیوتون
Newton methodروش نیوتون
Newton three laws of motionسه قانون حرکت نیوتون
Newtonian capacityگنجایش نیوتونی
Newton-Raphson methodروش نیوتون- رافسون
Neyman allocationتخصیص نیمنی
n-factorial = factorial nn-فاکتوریل، عاملی n
nilalgebraپوچ جبر
nilpotent elementعنصر پوچ‌توان
nilpotent groupگروه پوچ‏توان
nilpotent idealایده‏آل پوچ‏توان
nilpotent matrixماتریس پوچ‌توان
nilpotent residualماندۀ پوچ‌توان
nilradical of a ringپوچ‏رادیکال حلقه
nine points circleدایرۀ نُه‌ نقطه
n-manifoldخمینۀ n بُعدی
nodal cubic curveخم درجۀ سوم گرهی
nodal lineخط گرهی
nodal surfaceرویۀ گرهی
no-data decisionتصمیم بدون داده
node = crunodeگره
node of a linear graphگره گراف خطی
Noetherian domainدامنه نوتری
Noetherian moduleمدول نوتری
Noetherian ringحلقۀ نوتری
noiseنوفه
noiseless sampleنمونۀ بی‌نوفه
noisy sampleنمونۀ نوفه‌دار
nominal rate of interestنرخ بهرۀ اسمی
nominalismنامگرایی
nomogramنوموگرام، فرمول‌نگاشت
nonadditivity testآزمون ناجمعی بودن
nonagonنُه ضلعی
non-Archimedean valuationارزۀ ناارشمیدسی
nonassociative algebraجبر شرکت‌ناپذیر
nonatomic Boolean algebraجبر بولی نااتمی
nonatomic measure spaceفضای اندازۀ نااتمی
nonautonomous differential equationمعادلۀ دیفرانسیل ناخودگردان
noncentral chi-square distributionتوزیع خی دوی نامرکزی
noncentral distributionتوزیع نامرکزی
noncentral quadricsرویه‌های درجۀ دوم بی‌مرکز
noncommutative algebraجبر ناجابه‏جایی
noncommutative multiplicationضرب ناجابه‌جایی
noncommutative ringحلقۀ ناجابه‌جایی
nondecreasing functionتابع نانزولی
nondegenerate divisorمقسوم علیه ناتباهیده
nondegenerate formصورت ناتباهیده
nondegenerate quadratic formصورت درجۀ دوم ناتباهیده
nondeleted limitحد ناسوده
nondense set = rare setمجموعۀ ناچگال
nondenumerable setمجموعۀ ناشمارا
non-Desarguesian geometryهندسۀ نا-دزارگی
nondimentional parameterپارامتر بیبعد
non-Euclidean geometryهندسۀ نااقلیدسی
non-Euclidean spaceفضای نااقلیدسی
nonexperimental study → observational study
nongeneratorنامولد
nonhomogeneous difference equation → inhomogeneous difference equation
nonincreasing functionتابع ناصعودی
noninvertible matrixماتریس وارون ناپذیر
nonlinear equationمعادلۀ ناخطی
nonlinear regressionرگرسیون ناخطی
nonmeager setمجموعه ناخُرد
nonmeasurable functionتابع اندازه‌ناپذیر
nonnegative semidefinite matrixماتریس نیمه‌معین نامنفی
nonorientabilityجهت‌ناپذیری
nonorientable surfaceرویۀ جهت‏ناپذیر
nonoverlapping intervalsبازه‌های ناهمپوش
nonparametric methodروش ناپارامتری
nonparametric statisticsآمار ناپارامتری
nonparametric testآزمون ناپارامتری
nonplanar graphگراف ناهامنی
nonrandomized decision functionتابع تصمیم تصادفی‌نشده
nonrecurrent Markov chainزنجیر مارکوف نابازگشتی
nonreflexsive relationرابطۀ نابازتابی
nonremovable discontinuityناپیوستگی رفع نشدنی، ناپیوستگی نابرداشتنی
nonsampling errorخطای غیرنمونه‌گیری
nonsingular linear transformationتبدیل خطی ناتکین
nonsingular matrix = regular matrixماتریس ناتكین
nonsingular point of a varietyنقطۀ ناتکین چندگونا
nonsingular varietyچندگونای ناتکین
nonstandard natural numberعدد طبیعی نامتعارف
nonstandard real numberعدد حقیقی نامتعارف
nonstationary oscillationنوسان نامانا
nonstationary queueصف نامانا
nonsymmetric matrixماتریس نامتقارن
nonsymmetric relationرابطۀ نامتقارن
nonterminating decimalعدد دهدهی نامختوم، عدد اعشاری نامختوم
nontransitive relation = intransitive relationرابطۀ ناترایا
nontrivial solutionجواب نابدیهی، جواب ناصفر
nonwandering pointنقطۀ ناسرگردان
nonzero entryدرایۀ ناصفر
normنرم، هنج
norm attaining functionalتابعک نرم‌گیر، تابعك هنج‌گیر
norm of a functionalنرم تابعک
norm of a vector = absolute value of a vector = length of a vector = modulus of a vector = numerical value of a vectorنرم بردار، طول بردار، بزرگی بردار
norm topologyتوپولوژی نرمی
normable topological vector spaceفضایبُرداری توپولوژیك نرم‌پذیر، فضای بُرداری توپولوژیك هنج‌پذیر
normal 1نرمال، بهنجار
normal 2قائم
normal accelerationشتاب قائم، شتاب عمودی
normal axisمحور قائم
normal basisپایۀ نرمال
normal bundleکلاف نرمال
normal chainزنجیر نرمال
normal componentمولفۀ قائم
normal continued fractionکسر مسلسل نرمال
normal coordinatesمختصات نرمال
normal curvatureخمیدگی نرمال
normal curveخم نرمال
normal curve of errorخم نرمال خطا
normal density functionتابع چگالی نرمال
normal derivativeمشتق قائم
normal deviatesانحراف‌های نرمال
normal distributionتوزیع نرمال
normal divisor → normal subgroup
normal equationsمعادله‌های نرمال
normal extensionگسترش نرمال
normal familyخانوادۀ نرمال
normal form of differential equationصورت نرمال معادلهْ دیفرانسیل
normal functionتابع نرمال
normal function of ordinal numbersتابع نرمال عددهای ترتیبی
normal lineخط قائم
normal matrixماتریس نرمال
normal operatorعملگر نرمال
normal orderترتیب طبیعی
normal planeصفحۀ قائم
normal probability curveخم احتمال نرمال
normal probability paperکاغذ احتمال نرمال
normal random variableمتغیر تصادفی نرمال
normal sectionمقطع قائم
normal spaceفضای نرمال
normal stressتنش قائم
normal subgroup = normal divisorزیرگروه نرمال
normal to a curveقائم بر خم
normal to a surfaceقائم بر رویه
normal transformationتبدیل نرمال
normal vectorبردار قائم
normal vector bundleکلاف برداری نرمال
normal vector fieldمیدان برداری قائم
normalityنرمال بودن
normalizationنرمال‌سازی
normalized equation of a lineمعادلۀ نرمال خط
normalized functionتابع نرمال‌شده
normalized random variableمتغیر تصادفی نرمال‌شده
normalized sampleنمونۀ نرمال‌شده
normalized sectionبخش نرمال‏شده
normalizerنرمال‌ساز، به‌هنجارساز
normalizer of a subset of a groupنرمال‌ساز زیرمجموعۀ گروه
normalizing transformationتبدیل نرمال‌گر، تبدیل نرمال‌ساز‌
normed algebraجبر نرم‌دار، جبر هنجیده
normed linear spaceفضای خطی نرم‌دار
normed ringحلقۀ نرم‌دار
normed spaceفضای نرم‌دار
normed vector latticeمشبّکۀ برداری نرم‌دار
north poleقطب شمال
not functionتابع نفی
notation 1نمادگذاری
notation 2نمادگان
nowhere dense setمجموعۀ همه‌جا ناچگال
nowhere differentiable functionتابع همه‌جا مشتق‌ناپذیر
NP-complete problemمسئلۀ NP تمام
n-person gameبازی n نفره
n-spacen-فضا
nth-variationn امین وردش، وردش n ام
n-times differentiable functionتابع n بار مشتق‌‌پذیر
n-tupleتایی
nuclear classردۀ هسته‏ای
nuclear operatorعملگر هسته‌ای
nuclear spaceفضای هسته‌ای
nuisance parameterپارامتر مزاحم
null functionپوچ‌تابع
null graph = empty graphپوچ‌گراف
null hypothesisفرض صفر
null matrix → zero matrix
null object → zero object
null sequenceپوچ‌دنباله
null set 1 → empty set
null set 2پوچ‌‏مجموعه
null spaceپوچ‌فضا
null vector → zero vector
null-homotopic mapنگاشت پوچ هم‌جای
nullityپوچه
nullity of a linear mappingپوچۀ نگاشت خطی
nullity of a matrixپوچۀ ماتریس
Nullstellensutz = zeros theoremقضیۀ صفرها
numberعدد
number fieldمیدان عددی
number planeصفحۀ اعداد
number systemدستگاه اعداد
number theoryنظریۀ اعداد
numeral system → numeration system
numerationشمار، شمارش
numeration system = numeral systemدستگاه شمار، دستگاه عددنویسی، دستگاه اعداد
numerator of a fractionصورت کسر
numerial value of a vector → norm of a vector
numerical analysisآنالیز عددی
numerical computationمحاسبات عددی
numerical differentiationمشتق‌گیری عددی
numerical instabilityناپایداری عددی
numerical integration = numerical quadratureانتگرال‌گیری عددی
numerical methodsروش‌های عددی
numerical quadrature → numerical integration
numerical rangeبرد عددی
numerical solutionحل عددی
numerical solution of algebraic equations حل عددی معادله‌های جبری
numerical stabilityپایداری عددی
nutationرقص محوری، ناوش
n-webn-تافته