واژه نامه ریاضی و آمار/حرف K

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
Kelvin functionsتابع‌های کلوین
Kepler lawsقانون‌های کپلر
kernelهسته
kernel function تابع هسته
kernel of a homomorphismهستۀ همریختی
kernel of a matrixهستۀ ماتریس
kernel of an integral equationهستۀ معادلۀ انتگرالی
kernel of an integral transformهستۀ تبدیل انتگرالی
kernel of linear mappingهستۀ نگاشت خطی
k-groupk-گروه
Killing differential equationمعادلۀ دیفرانسیل کیلینگ
Killing vector fieldمیدان برداری کیلینگ
kinematicsسینماتیک، حرکت شناسی
kinetic energyانرژی جنبشی
kinetic frictionاصطکاک جنبشی
kineticsسینتیک، جنبش شناسی
Klein bottleبطری کلاین
Klein four groupچهارگروه کلاین
Kleinian geometryهندسۀ کلاینی
Kleinian groupگروه کلاینی
knotگره
knot groupگروه گره
knot theoryنظریۀ گره، نظریۀ گره‌ها‌
knotted loopطوقۀ گره‌دار
Kolmogorov axiomاصل‌موضوع کولموگوروف
Kolmogorov backward equationمعادلۀ پسرو کولموگوروف
Kolmogorov forward equationمعادلۀ پیشرو کولموگوروف
Kolmogorov inequalitiesنابرابری‌های کولموگوروف
Kolmogorov-Sinai invariantناوردای کولموگوروف-سینایی
k-partite graphk-گراف بخشی
k-ply transitive permutation group = k- transitive permutation groupگروه جایگشتی kگانه ترایا
Krein-Milman theoremقضیۀ کِرین- میلمن
Kripke model theoryنظریۀ مدل‌های کریپکی
Kronecker deltaدلتای کرونکر
Kronecker indexشاخص کرونکر
Kronecker product 1ضرب کرونکر
Kronecker product 2حاصل‏ضرب کرونکر
Kronecker setمجموعۀ کرونکر
Kruskal-Wallis testآزمون کروسکال‌-والیس
k-sample problemمسألۀ k نمونه‌ای
K-theoryنظریۀ K
k-transitive permutation group → k-ply transitive permutation group
Kuratowski graphsگراف‌های کوراتوفسکی
Kuratowski spaceفضای کوراتوفسکی
kurtosisکشیدگی