واژه نامه ریاضی و آمار/حرف C

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
C*-algebraC*جبر
C∞-function = function of class C∞C∞، تابع از ردۀ C∞تابع
Caesar cipherرمز سزار
calculable numberعدد محاسبه‌پذیر
calculating machineماشین حساب
calculationمحاسبه
calculatorماشین حساب، حسابگر
calculusحسابان، حساب دیفرانسیل و انتگرال
calculus of differencesحساب تفاضل‌ها
calculus of errorsحساب خطاها
calculus of finite differencesحساب تفاضل‌های متناهی
calculus of residuesحساب مانده‌ها
calculus of variationsحساب وردش‌ها، حساب تغییرات
call backمراجعۀ مجدد
cancellation law قانون حذف
cancellation ruleقاعدۀ حذف
canonical bilinear mappingنگاشت دوخطی متعارف
canonical bounded complexمتعارف مجتمع ‌کراندار
canonical classردۀ متعارف
canonical coordinate systemدستگاه مختصات متعارف
canonical coordinates of the first kindمختصات متعارف نوع اول
canonical coordinates of the second kindمختصات متعارف نوع دوم
canonical correlation coefficientضریب همبستگی متعارف
canonical decompositionتجزیۀ متعارف
canonical equationمعادلۀ متعارف
canonical formصورت متعارف
canonical functionتابع متعارف
canonical homomorphismهمریختی متعارف
canonical injectionنگاشت یک‌به‌یک متعارف
canonical isomorphismیکریختی متعارف
canonical map = canonical mappingنگاشت متعارف
canonical mapping → canonical map
canonical measureاندازۀ متعارف
canonical modelمدل متعارف
canonical surjectionنگاشت پوشای متعارف
canonical transformationتبدیل متعارف
canonical variablesمتغیرهای متعارف
canonical variateمتغیر تصادفی متعارف
canonically bounded complexمجتمع متعارف‌کراندار
Cantor diagonal processفرایند قطری کانتور
Cantor discontinuum ناپیوستار کانتور
Cantor functionتابع کانتور
Cantor intersection theoremقضیۀ اشتراک کانتور
Cantor setمجموعۀ کانتور
Cantor ternary setمجموعۀ سه‌سه‌ای کانتور
Cantor theoremقضیۀ کانتور
Cantor-Lebesgue theoremقضیۀ کانتور- لبگ
Cantor-Like set → general Cantor set
capطاق
cap productحاصل‏ضرب طاقی
capacitable setمجموعۀ گنجایش‌پذیر
capacitary dimensionبعد گنجایشی
capacitorخازن
capacityگنجایش
capture-recapture methodروش گیروبازگیر
Caratheodory measureاندازۀ کاراتئودوری
Caratheodory outer measureاندازۀ برونی کاراتئودوری
Caratheodory theoremقضیۀ کاراتئودوری
Cardano formulaفرمول کاردان
cardinal → cardinal number
cardinal number = cardinal عدد اصلی
cardinal number of a set = cardinality of a setعدد اصلی مجموعه
cardinality of a set → cardinal number of a set
cardiodدلوار
Carmichael numbersاعداد کارمایکل
carrier of a differential form → support of a differential form
carrier of a function → support of a function
Cartan connectionالتصاق کارتان
Cartan formulaفرمول کارتان
Cartan lemmaلم کارتان
Cartan matrixماتریس کارتان
Cartan maximum principle → domination principle
Cartan spaceفضای کارتان
Cartan subalgebraزیرجبر کارتان
Cartan theoremقضیۀ کارتان
Cartesian axesمحورهای دکارتی
Cartesian coordinate systemدستگاه مختصات دکارتی
Cartesian coordinatesمختصات دکارتی
Cartesian geometry → analytic geometry
Cartesian productحاصل‏ضرب دکارتی
Cartesian spaceفضای دکارتی
Cartesian surfaceرویۀ دکارتی
Cartesian tensorتانسور دکارتی
Cartier operatorعملگر کارتیه
case cohort studyمطالعۀ موردهم‌گروهی
case control studyمطالعۀ موردشاهدی
case studyمطالعۀ موردی
Casorati determinantدترمینان کازوراتی
Cassini oval → oval of Cassini
casting out ninesطرح نُه‌نُه
casus irreducibilis → irreducible case
categorical dataداده‌های رسته‌ای
categoric system of axioms → categorical system of axioms
categorical system of axioms = categoric system of axioms = complete system of axioms دستگاه جازم اصل‌ موضوع‌ها
category 1رسته
category 2مقوله [منطق]
Category of groupsرستۀ گروه‌ها
Category of setsرستۀ مجموعه‌ها
catenary = alysoid = chainetteزنجیره
catenary curveخم زنجیره‌ای
catenoidزنجیره‌وار
Cauchy condensation testآزمون چگالش کوشی
Cauchy conditionشرط کوشی
Cauchy criterionمعیار کوشی
Cauchy distributionتوزیع کوشی
Cauchy inequalityنابرابری کوشی
Cauchy integralانتگرال کوشی
Cauchy matrixماتریس کوشی
Cauchy operatorعملگر کوشی
Cauchy polygonچندضلعی کوشی
Cauchy principal valueمقدار اصلی کوشی
Cauchy processفرایند کوشی
Cauchy productحاصل‏ضرب کوشی
Cauchy remainderباقیماندۀ کوشی
Cauchy sequenceدنبالۀ کوشی
Cauchy sequence in a metric space = fundamental scquence in a metric spaceدنبالۀ کوشی در فضای متریک
Cauchy sequence of rational numbers = fundamental sequence of rational numbersدنبالۀ کوشی اعداد گویا
Cauchy sequence of real numbers = fundamental sequence of real numbersدنبالۀ کوشی اعداد حقیقی
Cauchy testآزمون کوشی
Cauchy theoremقضیۀ کوشی
Cauchy-Goursat theoremقضیۀ کوشی-گورسا
Cauchy-Hadamard formulaفرمول کوشی-آدامار
Cauchy's algebraic inequalityنابرابری جبری كوشی
Caushy-Schwarz inequalityنابرابری کوشی-شوارتز
Cayley numbersاعداد کیلی
Cayley's group theoremقضیۀ کیلی در گروه‌ها
C-covering spaceC-فضای پوششی
ceiling function → greatest integer function
celestial equatorاستوای سماوی
celestial mechanicsمکانیک سماوی
celestial meridianنصف‌النهار سماوی
celestial poleقطب سماوی
celestial sphereکرۀ سماوی
cellخانه
cell complexمجتمع خانه‌ای
cell frequencyفراوانی خانه‌ای
cellular cohomology groupگروه همانستگی خانه‌ای
cellular decompositionتجزیۀ خانه‌ای
cellular homology groupگروه مانستگی خانه‌ای
cellular mappingنگاشت خانه‌ای
censusسرشماری
center = centreمرکز
center of a groupمرکز گروه
center of a ringمرکز حلقه
center of curvatureمرکز خمیدگی
center of gravityگرانیگاه، مرکز ثقل
center of inversionمرکز انعکاس
center of massمرکز جرم
center of projection = vertex of projectionمرکز تصویر افکنی
center of similitude = homothetic center = ray centerمرکز تجانس
center of symmetry مرکز تقارن
central angle = angle at centerزاویۀ مرکزی
central collineationهمخطی مرکزی
central conicsمقطع‌های مخروطی مركزدار
central differenceتفاضل مرکزی
central difference operatorعملگر تفاضل مرکزی
central distributionتوزیع مرکزی
central factorعامل مرکزی
central fieldمیدان مرکزی
central forceنیروی مرکزی
central image = perspective imageنگارۀ مرکزی، نگارۀ منظری
central limit theoremقضیۀ حدی مرکزی
central momentگشتاور مرکزی
central projection = gnomonic projectionتصویرافکنی مرکزی
central quadricsرویه‌های درجۀ دوم مرکزدار
central seriesرشتۀ مرکزی
central symmetryتقارن مرکزی
central tendencyگرایش به مرکز
centralizer of a subset of a groupمرکزی‌ساز زیرمجموعه‌ای از گروه
centralizer of a subset of a ringمرکزی‌ساز زیرمجموعه‌ای از حلقه
centre → center
centrifugal forceنیروی مرکزگریز
centripetal accelerationشتاب مرکزگرا
centroidمرکزوار
centroid of a setمرکزوار مجموعه
centroid of a triangleمرکزوار مثلث، مرکز ثقل مثلث
certain eventپیشامد حتمی
Cesaro method of summationروش مجموع‌یابی چزارو
Cesaro summable sequenceدنبالۀ مجموع‌پذیر چزارو
Ceva theoremقضیۀ چوا
C-groupC-گروه
chain complexهمبافت زنجیری
chain conditionشرط زنجیر
chain groupگروه زنجیری
chain homotopyهم‏جایی زنجیری
chain indexشاخص زنجیری
chain mappingنگاشت زنجیری
chain recurrent pointنقطۀ زنجیربازگشتی
chain recurrent setمجموعۀ زنجیربازگشتی
chain ruleقاعدۀ زنجیری
chain transitive setمجموعۀ زنجیرترایا
chain transitivityزنجیرترایابی
chainette → catenary
chanceشانس
change of coordinate system = change of coordinatesتبدیل دستگاه مختصات
change of coordinates → change of coordinate system
change of variableتعویض متغیر
change pointنقطۀ تغییر
channelکانال
chaotic dynamical systemدستگاه دینامیكی آشوبناك
Chapman-Kolmogorov inequalitiesنابرابری‌های چپمن- کولموگوروف
characterسرشت
character groupگروه سرشت‌ها، گروه سرشتی
character of a groupسرشت گروه
character of a representationسرشت نمایش
character spaceفضای سرشت‌ها
character sumمجموع سرشتی
character tableجدول سرشت‌ها، جدول سرشتی
character theoryنظریۀ سرشت‌ها، نظریۀ سرشت
characteristic 1مشخصه
characteristic 2مفسر
characteristic classردۀ مشخصه
characteristic coneمخروط مشخصه
characteristic curveخم مشخصه
characteristic directionsراستاهای مشخصه
characteristic equationمعادلۀ مشخصه
characteristic formصورت مشخصه
characteristic functionتابع مشخصه
characteristic linear systemدستگاه خطی مشخصه
characteristic manifoldخمینۀ مشخصه
characteristic matrixماتریس مشخصه
characteristic numbersاعداد مشخصه
characteristic of a fieldمشخصۀ میدان
characteristic of the logarithmمفسر لگاریتم
characteristic pointنقطۀ مشخصه
characteristic polynomialچندجمله‌ای مشخصه
characteristic rayپرتوِ مشخصه
characteristic root ریشۀ مشخصه
characteristic seriesرشتۀ مشخصه
characteristic setمجموعۀ مشخصه
characteristic solution → eigenvector
characteristic stripنوار مشخصه
characteristic subgroupزیرگروه مشخصه
characteristic value مقدار مشخصه
characteristic vectorبردار مشخصه
characteristically simple groupگروه مشخصه‌ایساده
characterizationمشخص‌سازی
characterizeمشخص ساختن
chargeبار
chartنمودار
Chebyshev approximationتقریب چبیشوف
Chebyshev formulaفرمول چبیشوف
Chebyshev inequalityنابرابری چبیشوف
Chebyshev interpolationدرونیابی چبیشوف
Chebyshev polynomialچندجمله‌ای چبیشوف
Chern characterسرشت چرن
Chern classردۀ چرن
Chern numbersاعداد چرن
chief factorعامل اصلی
chief seriesرشتۀ اصلی
Chinese remainder theoremقضیۀ باقیماندۀ چینی
chi-squareخی دو
chi-square distributionتوزیع خی دو
chi-square statisticآمارۀ خی دو
chi-square testآزمون خی دو
chi-square test of goodness of fitآزمون نیکویی برازش خیدو
chi-statisticآمارۀ خی
choiceانتخاب
choice functionتابع انتخاب
choice setمجموعۀ انتخاب
chordوتر [در دایره]
chord theoremقضیۀ وتر
Christoffel symbolsنمادهای کریستوفل
Christoffel-Darboux formulaفرمول کریستوفل- داربو
chromatic numberعدد فامی
circle 1دایره
circle 2دور [منطق]
circle geometryهندسۀ دایره‌ها
circle of convergenceدایرۀ همگرایی
circle of curvatureدایرۀ خمیدگی
circled setمجموعۀ دایره‌ای
circuitمدار
circuit matrix → monodromy matrix
circuit matrix of a graph = cutset matrix of a graphماتریس دور گراف
circular chart → pie chart
circular coneمخروط مستدیر
circular conical surfaceرویۀ مخروطی مستدیر
circular cylinderاستوانۀ مستدیر
circular cylindrical surfaceرویۀ استوانه‌ای مستدیر
circular functionsتابع‌های مستدیر
circular graphگراف دوری
circular helixپیچۀ مستدیر
circular motionحرکت دایره‌ای
circular permutation → cyclic permutation circular sector → sector of a circle
circulant determinant → cyclic determinaent
circulate matrixماتریس دوری
circulationگردش
circulation of a vector fieldگردش میدان برداری
circumference 1محیط دایره
circumference 2طول محیط دایره
circumference 3محیط
circumference 4طول محیط
circumscribed circleدایرۀ محیطی
circumscribed polygonچندضلعی محیطی
cissoidپیچک‌‌وار
Clairaut differential equationمعادلۀ دیفرانسیل کلرو
Clairaut partial differential equationمعادلۀ دیفرانسیل جزئی کلرو
classرده‌
class boundaryمرز رده
class equationبرابری رده‌ای
class frequencyفراوانی رده
class intervalبازۀ رده
class markنشانۀ رده
class numberعدد رده‏ای
classical field theoryنظریۀ کلاسیک میدان
classical groupsگروه‌های کلاسیک
classical logicمنطق کلاسیک
classical mechanicsمکانیک کلاسیک
classical risk theoryنظریۀ مخاطرۀ کلاسیک
classical statistical mechanicsمکانیک آماری کلاسیک
classical theory of calculus of variationsنظریۀ کلاسیک حساب وردش‌ها
classificationرده‌بندی
classification problemمسألۀ رده‌بندی
classification procedureشیوۀ رده‌بندی
classification theoremقضیۀ رده‌بندی
classified dataداده‌های رده‌بندی‌شده
Clifford algebraجبر کلیفورد
Clifford groupگروه کلیفورد
Clifford numbersاعداد کلیفورد
clockwise rotationدوران ساعت‏گرد
clopen setمجموعۀ بسته‌باز
closable operatorعملگر بسته‌شدنی
closed ballگوی بسته
closed convex curve = ovalخم محدب بسته
closed convex surfaceرویۀ محدب بستۀ
closed currentجریان بسته
closed curveخم بسته
closed graph theoremقضیۀ نمودار بسته
closed groupگروه بسته
closed intervalبازۀ بسته
closed linear subspaceزیرفضای خطی بسته
closed manifoldخمینۀ بسته
closed mappingنگاشت بسته
closed operatorعملگر بسته
closed pathمسیر بسته
closed regionناحیۀ بسته
closed setمجموعۀ بسته
closed supportتکیه‌گاه بسته
closed systemدستگاه بسته
closureبستار
closure of a setبستار مجموعه
closure operatorعملگر بستار
clothoid → Cornu spiral
cluster analysisتحلیل خوشه‌ای
cluster meanمیانگین خوشه‌ای
cluster point → accumulation point
cluster samplingنمونه‌گیری خوشه‌ای
clustering خوشه‌بندی
clustering techniqueفن خوشه‌بندی
coarser topology → weaker topology
coaxial circlesدایره‌های هم‌محور
coboundaryدوگان‌مرز
cochainدوگان‌زنجیر
cocyclic pointsنقطه‌های هم‌دایره
codeکد
code wordکدواژه
codingکدگذاری
coding theoryنظریۀ کدگذاری
codomainحوزۀ مقادیر
coefficientضریب
coefficient fieldمیدان ضریب‌ها
coefficient matrixماتریس ضرایب
coefficient of concentrationضریب تمرکز
coefficient of concordanceضریب هماهنگی
coefficient of contingency → contingency coefficient
coefficient of correlationضریب همبستگی
coefficient of variationضریب تغییر
coefficient of viscosityضریب چسبندگی
coefficient ring حلقۀ ضریب‌ها
coercive operatorعملگر وادارنده
cofactorهم‌عامل
cofinal sequences دنباله‌های همپایان
cofinal object → initial object
cofinite topologyتوپولوژی متمم‌متناهی
cofunctionتابع متمم
cohomologically connected spaceفضای همانسته‌همبند
cohomologyهمانستگی
cohomology classesرده‌های همانستگی
cohomology exact sequenceدنبالۀ کامل همانستگی
cohomology groupگروه همانستگی
cohomology theoryنظریۀ همانستگی
coincidence pointنقطۀ تلاقی
cokernelدوگان‌هسته
collapsed strataطبقه‌های درهم شده
collectionگردایه
collective risk theoryنظریۀ مخاطرۀ جمعی
collinear planesصفحه‌های همخط
collinear pointsنقطه‌های همخط
collinear vectorsبردارهای همخط
collinearityهمخطی
collineation = collineatory transformationتبدیل همخطی
collineatory transformation → collineation
color classردۀ رنگی
columnستون
column matrixماتریس ستونی
column nullity of a matrixپوچۀ ستونی ماتریس
column operationsعمل‌های ستونی
column rankرتبۀ ستونی
column spaceفضای ستونی
column vectorبردار ستونی
combinationترکیب
combination with repetitionترکیب با تکرار
combinatorial analysisآنالیز ترکیبیاتی
combinatorial circuitمدار ترکیبی
combinatorial group theoryنظریۀ ترکیبیاتی گروه‏ها
combinatorial immersionفروبری ترکیبیاتی
combinatorial manifoldخمینۀ ترکیبیاتی
combinatorial mathematicsریاضیات ترکیبیاتی
combinatorial problemsمسأله‌های ترکیبیاتی
combinatorial theoryنظریۀ ترکیبیات
combinatorial topologyتوپولوژی ترکیبیاتی
combinatoricsترکیبیات
comeager → residual set
commensurable subgroupsزیرگروه‌های متوافق
common denominatorمخرج مشترک
common differenceتفاضل مشترک، قدر نسبت
common divisor = common factorمقسوم‌علیه مشترك، عامل مشترك
common factor → common divisor
common fraction = vulgar fractionکسر متعارفی
common logarithmلگاریتم متعارفی
common multipleمضرب مشترک
common notionsاصول متعارف
common ratioنسبت مشترک، قدر نسبت
common tangentمماس مشترک
communicating classردۀ مرتبط
communicating statesوضعیت‌های مرتبط
commutativeجابه‌جایی، تعویض‌پذیر
commutative algebraجبرجابه‌جایی، جبرتعویض‌پذیر
commutative diagramنمودار جابه‌جایی، نمودار تعویض‌پذیر
commutative field → field
commutative groupگروه جابه‏جایی
commutative lawقانون جابه‌جایی، قانون تعویض‌پذیری
commutative Lie groupگروه لی جابه‏‌جایی
commutative operationعمل جابه‌جایی، عمل تعویض‌پذیر
commutative ringحلقه جابه‌جایی، حلقۀ تعویض‌پذیر
commutativityجابه‌جایی بودن، ویژگی جابه‏جایی، تعویض‌پذیری
commutativity in latticeجابه‌جایی در مشبّکه، تعویض‌پذیری در مشبّکه
commutatorجابه‌جاگر، تعویض‌گر
commutator subgroup زیرگروه جابه‌جاگر، زیرگروه تعویض‌گر
compact groupگروه فشرده
compact metric spaceفضای متریک فشرده
compact operator = completely continuous operatorعملگر فشرده، عملگر کاملاً پیوسته
compact set = bicompact setمجموعۀ فشرده
compact simple Lie groupگروه لی سادۀ فشرده
compact space = bicompact spaceفضای فشرده
compact supportتکیه‌گاه فشرده
compactification 1فشرده ساخت
compactification 2فشرده سازی
compactumفشردار
companion matrixماتریس همراه
comparable functionsتابع‌های مقایسه‌پذیر
comparison testآزمون مقایسه
comparison theoremقضیۀ مقایسه
compass 1قطب‌نما
compass 2 = compassesپرگار
compass with an invariable openingپرگار با فرجۀ ثابت
compasses → compass 2
complement of a graphمکمل گراف
complement of a setمکمل مجموعه
complement of an angle متمم زاویه
complementary anglesزاویه‌های متمم
complementary eventپیشامد مکمل
complementary functionتابع متمم
complementary modular latticeمشبّکۀ پیمانه‌ای تکمیلی
complementary setمجموعۀ مکمل
complementary solutionجواب مکمل
complementary subspaceزیرفضای مکمل
complementary trigonometric function → trigonometric cofunction
complementationمکمل‌گیری
complementation lawقانون مکمل‏گیری
complemented latticeمشبّکۀ تکمیلی
complemented subspaceزیرفضای مكمل‌دار
complete (metric) spaceفضای (متریک) کامل
complete accumulation pointنقطۀ انباشتگی کامل
complete additive measureاندازۀ جمعی کامل
complete additivityجمعی بودن کامل
complete block designطرح بلوکی کامل
complete classردۀ کامل
complete differential = exact differential = perfect differentialدیفرانسیل کامل
complete graphگراف کامل
complete induction → mathematical induction
complete integralانتگرال کامل
complete latticeمشبّکۀ کامل
complete linear systemدستگاه خطی کامل
complete local ringحلقۀ موضعی کامل
complete measureاندازۀ کامل
complete metric spaceفضای متریک کامل
complete ordered fieldمیدان مرتب کامل
complete quadrangleچهارضلعی کامل
complete residue system (modulo m)(mدستگاه کامل مانده‌ها (به پیمانۀ
complete set of residuesمجموعۀ کامل مانده‌ها
complete solutionجواب کامل
complete statisticآمارۀ کامل
complete system of axioms → categorical system of axioms
complete topological groupگروه توپولوژیک کامل
complete topological vector spaceفضای برداری توپولوژیک کامل
complete uniform spaceفضای یکنواخت کامل
complete vector spaceفضای برداری کامل
completely continuous operator → compact operator
completely monotonic functionتابع کاملاً یکنوا
completely normal spaceفضای کاملاً نرمال، فضای کاملاً به‌هنجار
completely reducible groupگروه کاملاً تحویل‌پذیر
completeness axiomاصل موضوع کمال، اصل موضوع تمامیت
completeness of real numbersکمال اعداد حقیقی
completion 1کامل‌ساخت
completion 2کامل‏سازی
completion of a metric spaceکامل‌‌ساخت فضای متریک
completion of an ordered setکامل‌‌ساخت مجموعۀ مرتب
completion of measure spaceکامل‌‌ساخت فضای اندازه
complex (number) plane = Gauss-Argand plane = Gaussian planeصفحۀ اعداد مختلط، صفحۀ گاوس- آرگان، صفحۀ گاوسی
complex 1مختلط
complex 2مجتمع
complex 3همبافت
complex analysisآنالیز مختلط
complex analytic functionتابع تحلیلی مختلط
complex Banach spaceفضای باناخ مختلط
complex conjugateمزدوج مختلط
complex conjugate of a matrixمزدوج مختلط ماتریس
complex coordinatesمختصات مختلط
complex functionتابع مختلط
complex Hilbert spaceفضای هیلبرت مختلط
complex integers → Gaussian integers
complex linear spaceفضای خطی مختلط
complex numberعدد مختلط
complex quadratic formصورت درجۀ دوم مختلط
complex special orthogonal groupگروه متعامدخاص مختلط، گروه تعامدی خاص‌مختلط
complex spectral measureاندازۀ طیفی مختلط
complex sphereکرۀ مختلط
complex unit → unit complex number
complex variableمتغیر مختلط
complex vector bundleکلاف برداری مختلط
complexity functionتابع پیچیدگی
complex-valued functionتابع مختلط‌مقدار
componentمؤلفه
component analysisتحلیل مؤلفه‌‌ای
component of a graphمؤلفۀ گراف
component of a matrix → entry of a matrix
component of a spaceمؤلفۀ فضا
component of a tensorمؤلفۀ تانسور
component of a tensor fieldمؤلفۀ میدان تانسوری
component of a variance = variance componentمؤلفۀ واریانس
component of a vectorمؤلفۀ بردار
componentwise differentiationمشتق‌گیری مؤلفه‌ای
composite fieldمیدان مرکب
composite functionتابع مرکب
composite hypothesisفرض مرکب
composite numberعدد مرکب، عدد غیر اول
composition of functionsترکیب تابع‌ها
composition of mappingsترکیب نگاشت‌ها
composition of operatorsترکیب عملگرها
composition of relationsترکیب رابطه‏ها
compound curveخم مرکب
compound distributionتوزیع مرکب
compound interestبهرۀ مرکب
compound measureاندازۀ مرکب
compound numberعدد مرکب
compressibility factorضریب تراکم‌پذیری
compressional waveموج تراکمی
compressive forceنیروی تراکمی
computable functionتابع محاسبه‌پذیر
computational symbolنماد محاسباتی
computerرایانه، کامپیوتر
concaveمقعر، كاو
concave downwardمقعر به پایین
concave functionتابع مقعر
concave polygonچندضلعی مقعر
concave polyhedronچندوجهی مقعر
concave quadrilateralچهارضلعی مقعر
concavityتقعر، کاوی
concentration curveخم تمرکز
concentration functionتابع تمرکز
concentric circlesدایره‌های هم‌مرکز
concept in the small → local concept
conchoid of Nicomedesصدف‌وار نیکومدس
conchoidal curveخم صدف‌وار
conclusion of a theoremحکم قضیه
concrete numberعدد مقید
concordant sampleنمونۀ هماهنگ
concurrencyهمرسی
concurrent linesخط‌های همرس
concurrent planesصفحه‏های همرس
concurrent vectorsبردارهای همرس
concyclic pointsنقطه‌های هم‏دایره
condensation pointنقطۀ چگالش
conditionشرط
conditional convergenceهمگرایی شرطی، همگرایی مشروط
conditional distributionتوزیع شرطی
conditional expectationامید شرطی
conditional frequencyفراوانی شرطی
conditional inequalityنابرابری شرطی
conditional meanمیانگین شرطی
conditional observationsمشاهده‌های شرطی
conditional probabilityاحتمال شرطی
conditional relative extremumفرینۀ نسبی شرطی، اکسترمم نسبی شرطی
conditional stabilityپایداری شرطی
conditional statementگزارۀ شرطی
conditionally convergent seriesسری شرطی‌همگرا
conductanceرسانایی
conduction رسانش
conductor 1هادی
conductor 2رسانا
conductor of an abelian extensionهادی گسترش آبلی
coneمخروط
cone of revolutionمخروط دوار، مخرط دورانی
confidence bandنوار اطمینان
confidence coefficientضریب اطمینان
confidence intervalبازۀ اطمینان
confidence levelسطح اطمینان
confidence limitsحدود اطمینان
confidence regionناحیۀ اطمینان
configurationپیکربندی
confocal conic sectionsمقطع‌های مخروطی هم‌کانون
confocal parabolasسهمی‌های هم‌کانون
confocal quadricsرویه‌های درجۀ دوم هم‌کانون
conformal connectionالتصاق همدیس
conformally equivalent Riemann surfacesرویه‌های ریمانی همدیس‌هم‌ارز
conformal geometryهندسۀ همدیس
conformal mappingنگاشت همدیس
conformal spaceفضای همدیس
congruence همنهشتی
congruence axiomاصل موضوع همنهشتی
congruence figuresشکل‌های همنهشت، شکل‌های انطباق‌پذیر
congruence modulo nnهمنهشتی به پیمانۀ
congruence transformationتبدیل همنهشتی
congruent methodروش همنهشتی
congruent modulo mهمنهشت به پیمانۀm
congruent transformationsتبدیل‌های همنهشت
conic equationمعادلۀ مقطع مخروطی
conic → conic section
conic section = conicمقطع مخروطی، قطع مخروطی
conical functionتابع مخروطی
conical helixپیچۀ مخروطی
conical surfaceرویۀ مخروطی
conicoidمخروطی‌وار
conjectureحدس، حدسیّه، انگاره
conjugacy classردۀ مزدوجی
conjugate anglesزاویه‌های مزدوج
conjugate arcsکمان‌های مزدوج
conjugate axis of a hyperbolaمحور مزدوج هذلولی
conjugate characterسرشت مزدوج
conjugate convex functionsتابع‌های محدب مزدوج
conjugate curve → Bertrand curve
conjugate diametersقطرهای مزدوج
conjugate diametral planesصفحه‌های قطری مزدوج
conjugate directionsراستاهای مزدوج
conjugate elementsعنصرهای مزدوج
conjugate fieldsمیدان‏های مزدوج
conjugate Fourier integralانتگرال فوریۀ مزدوج
conjugate Fourier seriesسری فوریۀ مزدوج
conjugate functionتابع مزدوج
conjugate harmonic functionsتابع‌های همساز مزدوج
conjugate linear map → linear conjugate map
conjugate of a complex numberمزدوج عدد مختلط
conjugate pairجفت مزدوج
conjugate pointsنقطه‌های مزدوج
conjugate prior distributionتوزیع پیشینی مزدوج
conjugate quaternionsچهارگان‌های مزدوج
conjugate spaceفضای مزدوج
conjugate subgroupsزیرگروه‌های مزدوج
conjugate transposeترانهادۀ مزدوج
conjugate trianglesمثلث‌های مزدوج
conjunctعطف‏وند
conjunction = logical productترکیب عطفی
conjunction of propositionsترکیب عطفی گزاره‌ها
conjunctive normal formصورت ‌نرمال عطفی
connected algebraic groupگروه جبری همبند
connected componentمؤلفۀ همبند
connected domainحوزۀ همبند
connected graphگراف همبند
connected open setمجموعۀ باز همبند
connected setمجموعۀ همبند
connected subspaceزیرفضای همبند
connected surfaceرویۀ همبند
connected topological spaceفضای توپولوژیک همبند
connectednessهمبندی
connectionالتصاق
connection matrixماتریس همبندی
connectivity همبندی
connectivity numberعدد همبندی
conoidمخروط‌‌وار
consecutive integersعددهای صحیح متوالی
consequentتالی
conservation conditionشرط پایستگی
conservation lawقانون پایستگی، قانون بقا
conservation of energyپایستگی انرژی، بقای انرژی
conservative chainزنجیر پایستار
conservative measurable transformationتبدیل اندازه‌پذیر پایستار
conservative processفرایند پایستار
consistencyسازگاری
consistency conditionشرط سازگاری
consistency proofبرهان سازگاری
consistent equationsمعادله‌های سازگار
consistent estimateبرآورد سازگار
consistent estimatorبرآوردگر سازگار
consistent inequalitiesنابرابری‌های سازگار
consistent system of equationsدستگاه سازگار معادله‏ها
consistent testآزمون سازگار
constant ثابت
constant accelerationشتاب ثابت
constant functionتابع ثابت
constant of integrationثابت انتگرال‌گیری
constant of proportionality ثابت تناسب
constant pressure surface رویۀ ثابت فشار
constant symbolنماد ثابت
constant term = absolute termجملۀ ثابت
constant velocityسرعت ثابت
constant-sum gameبازی ثابت‏مجموع
constituentسازا
constrained extremumفرینۀ مقید
constrained mechanismمکانیسم مقید
constrained minimizationمینیمم‌سازی مقید
constrained optimumبهینۀ مقید
constraintقید
constraint set → feasible region
constructabilityترسیم‌پذیری
constructible setمجموعۀ ساخت‌پذیر
construction 1 ترسیم
construction 2ساخت
construction by ruler and compassترسیم با خط‌کش و پرگار
constructive mathematicsریاضیات ساختی
constructive methodروش ساختی
constructive ordinal numberعدد ترتیبی ساختی
constructive proofبرهان ساختی
constructivismساخت‌گرایی
contact transformationتبدیل تماسی
content of a setقدر مجموعه
content zero setمجموعه صفرقدر
contextual definitionتعریف ضمنی
contingency coefficient = coefficient of contingencyضریب پیشایندی
contingency tableجدول پیشایندی
continued fractionکسر مسلسل
continuity پیوستگی
continuity axiomاصل موضوع پیوستگی
continuity correctionتصحیح پیوستگی
continuity equation = equation of continuityمعادلۀ پیوستگی
continuity principleاصل پیوستگی
continuity theoremقضیۀ پیوستگی
continuous differentiable functionتابع پیوسته‌مشتق‌پذیر
continuous distributionتوزیع پیوسته
continuous functionتابع پیوسته
continuous geometryهندسۀ پیوسته
continuous groupگروه پیوسته
continuous homomorphismهمریختی پیوسته
continuous imageنگارۀ پیوسته
continuous mappingنگاشت پیوسته
continuous operatorعملگر پیوسته
continuous plane curveخم مسطح پیوسته
continuous populationجامعۀ پیوسته
continuous random variableمتغیر تصادفی پیوسته
continuous representationنمایش پیوسته
continuous spectrumطیف پیوسته
continuous transformationتبدیل پیوسته
continuous variableمتغیر پیوسته
continuumپیوستار
continuum hypothesisفرض پیوستار، فرضیۀ پیوستار
contour integralانتگرال مرزی، انتگرال مسیری
contour lines → level curves
contour of integration = path of integrationمسیر انتگرال‌گیری
contracted cycloidچرخ‌زاد منقبض
contracted parabolaسهمی منقبض
contracted tensorتانسور منقبض‌شده
contractible manifoldخمینۀ انقباض‌پذیر
contractible spaceفضای انقباض‌پذیر
contracting mapping → contraction mapping
contraction mapping = contracting mapping = contractive mapping = shrinking mapنگاشت انقباض
contraction of a mapping → restriction of a mapping
contraction of a tensorانقباض تانسور
contraction operatorعملگر انقباض
contraction principleاصل انقباض
contractive mapping → contraction mapping
contradictionتناقض
contradictory formal systemدستگاه صوری متناقض
contragredient of a linear mappingوارون ترانهادۀ نگاشت خطی
contragredient of a matrixوارون ترانهادۀ ماتریس
contraparallelogram → reflex quadrilateral
contrapositiveعکس نقیض
contrapositive lawقانون عکس نقیض
contrapositive proof → proof by contraposition
contrapositive statementگزارۀ عکس نقیض
contravarianceپادوردایی
contravariant functorتابعگون پادوردا
contravariant indexاندیس پادوردا
contravariant tensorتانسور پادوردا
contravariant vectorبردار پادوردا
contravariant vector fieldمیدان برداری پادوردا
control chartنمودار کنترل
control functionتابع کنترل
control groupگروه شاهد
control theoryنظریۀ کنترل
convergence = convergencyهمگرایی
convergence criterionمعیار همگرایی
convergence domainدامنۀ همگرایی
convergence in distributionهمگرایی در توزیع
convergence in mean squareهمگرایی در میانگین توان دوم
convergence in measureهمگرایی در اندازه
convergence in probabilityهمگرایی در احتمال
convergence in the mean of order pهمگرایی در میانگین مرتبۀ p
convergence of a sequenceهمگرایی دنباله
convergence of a seriesهمگرایی سری
convergence regionناحیۀ همگرایی
convergence testآزمون همگرایی
convergence with probability oneهمگرایی با احتمال یک
convergency → convergence
convergent iterationتکرار همگرا
convergent ratio → conversion factor
convergent sequenceدنبالۀ همگرا
convergently parallel linesخط‌های همگراموازی
converse of a theoremعکس قضیه
conversionواگردانی
conversion factor = convergent ratioضریب واگردانی
convexمحدب، كوژ
convex (linear) span → convex (linear) hull
convex (linear) combinationترکیب (خطی) محدب
convex (linear) hull = convex (linear) spanغلاف (خطی) محدب
convex bodyجسم محدب
convex cellخانۀ محدب
convex coneمخروط محدب
convex functionتابع محدب
convex hullغلاف محدب
convex neighborhoodهمسایگی محدب
convex optimizationبهینه‌سازی محدب
convex polygonچندضلعی محدب
convex polyhedronچندوجهی محدب
convex setمجموعۀ محدب
convexityتحدب، کوژی
convolution of distributionsپیچش توزیع‌ها
convolution of functionsپیچش تابع‌ها
coordinate مختص
coordinate angleزاویۀ مختصی
coordinate axesمحورهای مختصات
coordinate bundleبافۀ مختصات
coordinate functionتابع مختصی
coordinate neighborhoodهمسایگی مختصی
coordinate systemدستگاه مختصات
coordinate transformationتبدیل مختصی
coordinatewise additionجمع مختصی
coordinatewise productضرب مختصی
coplanar linesخط‌های هم‌صفحه
coplanar pointsنقطه‌های هم‌صفحه
coplanar vectorsبردارهای هم‌صفحه
coprime idealsایده‏آل‏های متباین
coprime numbersاعداد متباین
copunctal planesصفحه‌های هم‌نقطه
coreمغزه
Cornu spiral = clothoidمارپیچ کورنو
corollaryنتیجه، فرع
correction of continuityتصحیح پیوستگی
correction of groupingتصحیح گروهبندی
correlated meansمیانگین‌های همبسته
correlation analysisتحلیل همبستگی
correlation coefficientضریب همبستگی
correlation curve = correlogramخم همبستگی
correlation matrixماتریس همبستگی
correlation measurementاندازه‌‌گیری همبستگی
correlation ratioنسبت همبستگی
correlogram → correlation curve
correspondenceتناظر
corresponding angles 1زاویه‌های متقابل
corresponding angles 2زاویه‌های متناظر
corresponding elements → homologous elements
cosecant کسکانت
cosecant curveخم کسکانت
cosecant functionتابع کسکانت
cosetهم‌مجموعه
cosineکسینوس
cosine functionتابع کسینوس
cosine integral = integral cosineانتگرال کسینوسی
cosine lawقانون کسینوس‌ها
cosine seriesسری کسینوسی
cost functionتابع هزینه
cost modelمدل هزینه
cotangent 1کتانژانت
cotangent 2دوگان مماس
cotangent bundleکلاف دوگان مماس
cotangent functionتابع کتانژانت
count dataداده‌های شمارشی
countabilityشمارایی
countability axiomاصل موضوع شمارایی
countable additivityشماراجمعی بودن
countable basisپایۀ شمارا
countable ordinal numbersاعداد ترتیبی شمارا
countable setمجموعۀ شمارا
countable simplicial complexمجتمع سادکی شمارا
countably additive classردۀ شماراجمعی
countably compact spaceفضای شمارافشرده
countably equivalent setsمجموعه‌های شماراهم‌ارز
countably generated spaceفضای شمارامولد
countably infinite setمجموعۀ شمارانامتناهی
counterشمارنده
counterclockwise rotationدَوَران پادساعتگرد
counterexampleمثال نقض
counting numbersاعداد شمارشی
counting principleاصل شمارش
counting processفرایند شمارشی
counting rulesقواعد شمارش
coupled fixed pointنقطۀ ثابت جفتیده
covariance 1هموردایی
covariance 2کوواریانس [آمار]
covariance matrixماتریس کوواریانس
covariance operatorعملگر کوواریانس
covariant componentsمؤلفه‌های هموردا
covariant derivativeمشتق هموردا
covariant functorتابعگون هموردا
covariant indexاندیس هموردا
covariant tensorتانسور هموردا
covariant vectorبردار هموردا
covariant vector fieldمیدان برداری هموردا
covariate 1متغیر تصادفی کمکی
covariate 2متغیر کمکی
cover of a set → covering of a set
coverage errorخطای پوشانش
coveringپوشش
covering (differentiable) manifoldخمینۀ (مشتق‌‌پذیر) پوششی
covering groupگروه پوششی
covering mappingنگاشت پوششی
covering of a set = cover of a setپوشش مجموعه
covering problemsمسأله‌های پوشش
covering spaceفضای پوششی
covering surfaceرویۀ پوششی
covering transformationتبدیل پوششی
cozeroصفرمكمل
Cramer ruleقاعدۀ کرامر
Cramer-Rao inequalityنابرابری کرامر-رائو
Cr-function = function of class CrتابعCr، تابع ازردۀ Cr
criterionمعیار
critical determinantدترمینان بحرانی
critical levelسطح بحرانی
critical numberعدد بحرانی
critical pathمسیر بحرانی
critical pointنقطۀ بحرانی
critical ratioنسبت بحرانی
critical region ناحیۀ بحرانی
critical valueمقدار بحرانی
cross product 1حاصل‏ضرب خاجی
cross product 2ضرب خاجی
cross ratio → anharmonic ratio
cross sectionمقطع عرضی
cross sectional dataداده‌های مقطعی
crossed homomorphismهمریختی خاجی
crunode → node
cryptographyرمزنگاری
cryptologyرمزشناسی
crystallographic groupsگروه‌های بلورشناختی
cubeمکعب
cube rootریشۀ سوم، کعب
cubic curveخم درجۀ سوم
cubic equationمعادلۀ درجۀ سوم
cubic functionتابع درجۀ سوم
cubic polynomialچندجمله‌ای درجۀ سوم
cubic reciprocityتقابل درجۀ سوم، تقابل مکعبی
cubic residueمانده درجۀ سوم
cubic resolventحلّال درجۀ سوم
cubic systemدستگاه مکعبی
cubical parabolaسهمی درجۀ سوم
cuboid مکعب مستطیل
cumulative distributionتوزیع تجمعی
cumulative distribution functionتابع توزیع تجمعی
cumulative error = accumulative errorخطای تجمعی
cumulative frequencyفراوانی تجمعی
cumulative frequency curveخم فراوانی تجمعی
cumulative frequency distributionتوزیع فراوانی تجمعی
cumulative frequency functionتابع فراوانی تجمعی
cumulative functionتابع تجمعی
cumulative normal distributionتوزیع نرمال تجمعی
cumulative probability functionتابع احتمال تجمعی
cupناو
cup mappingنگاشت ناوی
cup productحاصل‏ضرب ناوی
cup product reduction theoremقضیۀ تحویل حاصل‏ضرب ناوی
curl = rotation 2تاو
currentجریان
curtate cycloidچرخزاد کوتاه
curvatureخمیدگی، انحنا
curvature of a curve خمیدگی خم
curvature of a surfaceخمیدگی رویه
curvature of concavityخمیدگی تقعر
curvature tensorتانسور خمیدگی
curvature vectorبردار خمیدگی
curveخم، منحنی
curve fittingخم برازانی
curve integral → line integral
curve of fastest descent → brachistochrone
curve tracingترسیم خم
curvilinear coordinate systemدستگاه مختصات خمیده‌خطی
curvilinear coordinatesمختصات خمیده‌خطی
curvilinear correlationهمبستگی خمیده‌خطی
curvilinear integral → line integral
curvilinear motionحرکت خمیده‌خطی
curvilinear regressionرگرسیون خمیده‌خطی
curvilinear trend روند خمیده‌خطی
cuspتیزه
cusp of the first kindتیزۀ نوع اول
cusp of the second kindتیزۀ نوع دوم
cutsetمجموعۀ برش
cutset matrixماتریس مجموعۀ برش
cutset matrix of a graph → circuit matrix of a graph
cycle 1دور
cycle 2چرخه
circuit matrix of a graph = cutset matrix of a graph = cycle matrix of a graphماتریس دورگراف
cycle permutation → cyclic permutation
cycle shapeشاکله دوری
cyclic categoryرستۀ دوری
cyclic codeکد دوری
cyclic curveخم دوری
cyclic determinantدترمینان دوری
cyclic equationمعادلۀ دوری
cyclic extensionگسترش دوری
cyclic graphگراف دوری
cyclic groupگروه دوری
cyclic Jacobi methodروش دوری ژاکوبی
cyclic moduleمدول دوری
cyclic numbersاعداد دوری
cyclic permutation = circular permutation = cycle permutationجایگشت دوری
cyclic quadrilateralچهارضلعی محاطی
cyclic subspaceزیرفضای دوری
cycloidچرخ‌زاد
cyclotomic equationمعادلۀ دایره‌بُری
cyclotomic fieldمیدان دایره‌بُری
cyclotomic polynomialچندجمله‌ای دایره‌بُری
cylinderاستوانه
cylindrical coordinatesمختصات استوانه‌ای
cylindrical helixپیچۀ استوانه‌ای
cylindrical partitionافراز استوانه‌ای