واژه نامه ریاضی و آمار/حرف B

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
back testپس‌آزمون
back-substitution = inverse calculationجانشانی پسرو
backward differenceتفاضل پسرو
backward difference operatorعملگر تفاضل پسرو
backward emissionگسیل پسرو
backward inductionاستقرای پسرو
Baire category theoremقضیۀ رستۀ بِر
Baire conditionشرط بِر
Baire functionتابع بِر
Baire measureاندازۀ بِر
Baire setمجموعۀ بِر
Baire spaceفضای بِر
Baire zero-dimensional spaceفضای صفربعدی بِر
balance equationمعادلۀ تعادل
balanced block designطرح بلوکی متعادل
balanced differencesتفاضل‌های متعادل
balanced functorتابعگون متعادل
balanced hullغلاف متعادل
balanced incomplete block designطرح بلوکی ناکامل متعادل
balanced range of errorدامنۀ خطای متعادل
balanced sampleنمونۀ متعادل
balanced setمجموعۀ متعادل
ballگوی
ballot problemمسألة رأی‌گیری
ballot theoremقضیۀ رأی‌گیری
Banach algebraجبر باناخ
Banach analytic spaceفضای تحلیلی باناخ
Banach area of a surfaceمساحت باناخ رویه
Banach fixed point theoremقضیۀ نقطۀ ثابت باناخ
Banach integralانتگرال باناخ
Banach latticeمشبّکۀ باناخ
Banach spaceفضای باناخ
Banach star algebraجبرستاره‌اي باناخ
Banach-Dieudonne theoremقضیۀ باناخ-دیودونه
Banach-Mazur convergence theoremقضیۀ همگرایی باناخ-مازور
Banach-Steinhaus theoremقضیۀ باناخ-اشتاین‏هاوس
Banach-Tarski paradoxپارادوکس باناخ-تارسکی
band chartنمودار نواری
bar chart = bar graph = bar diagramنمودار میله‌ای
bar diagram → bar chart
bar graph → bar chart
barreled spaceفضای چلیکی
barrierسد
barycenterگرانیگاه
barycentric coordinatesمختصات گرانیگاهی
base 1پایه
base 2قاعده
base field = ground fieldمیدان زمینه
base of a logarithm = logarithm base = logarithmic baseپایة لگاریتم
base of a logarithmic functionپایۀ تابع لگاریتمی
base of a number systemپایۀ دستگاه عددی
base of a topological spaceپایۀ فضای توپولوژیک
base of a triangleقاعدۀ مثلث
base periodدورۀ پایه
base space of a fiber bundleفضای پایۀ کلاف تاری
basic field of a linear spaceمیدان زمینۀ فضای خطی
basic sets of a linear spaceمجموعه‌های اساسی فضای خطی
basic solutionجواب پایه‌ای
basic space → sample space
basic variableمتغیر پایه‌ای
basic vectorبردار پایه‌ای
basin of attraction → domain of attraction
basisپایه
basis elementعضو پایه
basis matrixماتریس پایه
basis of a vector space پایۀ فضای برداری
Bayes decision ruleقاعدۀ تصمیم بیز
Bayes estimatorبرآوردگر بیزی
Bayes formulaفرمول بیز
Bayes lossزیان بیزی
Bayes procedureشیوة بیزی
Bayes riskمخاطرۀ بیزی
Bayes ruleقاعدة بیز
Bayes theoremقضیۀ بیز
Bayesian inferenceاستنباط بیزی
behaviourرفتار
Behrence-Fisher testآزمون برنس-فیشر
bell-shaped curveخم زنگدیس
belt theoremقضیۀ تسمه
Beltrami-Klein modelمدل بلترامی-کلاین
bending a surfaceخماندن رویه
bending momentگشتاور خمشی
Bernoulli sequenceدنبالۀ برنولی
Bernoulli differential equationمعادلۀ دیفرانسیل برنولی
Bernoulli distributionتوزیع برنولی
Bernoulli equationمعادلة برنولی
Bernoulli experimentآزمایش برنولی
Bernoulli integralانتگرال برنولی
Bernoulli lemniscateپروانۀ برنولی
Bernoulli measureاندازۀ برنولی
Bernoulli methodروش برنولی
Bernoulli modelمدل برنولی
Bernoulli numbersعددهای برنولی
Bernoulli polynomialsچندجمله‌‌ای برنولی
Bernoulli random walkقدم زدن تصادفی برنولی
Bernoulli regressionرگرسیون برنولی
Bernoulli shiftتغییر جای برنولی
Bernoulli spiral مارپیچ برنولی
Bernoulli theoremقضیۀ برنولی
Bernoulli trailآزمایۀ برنولی
Bernstein algebraجبر بِرنشتاین
Bernstein inequalityنامعادلۀ بِرنشتاین
Bernstein interpolation methodروش درونیابی بِرنشتاین
Bernstein theoremقضیۀ بِرنشتاین
Bertrand curve = associate curve = conjugate curveخمِ برتران، خم مزدوج
Bessel differential equationمعادلۀ دیفرانسیل بسل
Bessel functionsتابع‌های بسل
Bessel inequalityنابرابری بسل
Bessel integralانتگرال بسل
Bessel interpolation formulaفرمول درونیابی بسل
Bessel polynomialsچندجمله‏ای‏های بسل
Bessel potentialپتانسیل بسل
Bessel potential operatorعملگر پتانسیلی بسل
Bessel potential spaceفضای پتانسیلی بسل
best approximationبهترین تقریب
best approximation in the meanبهترین تقریب در میانگین
best approximation of a continuous functionبهترین تقریب تابع پیوسته
best approximation of an irrational numberبهترین تقریب عدد گنگ
best asymptotically normal estimatorبهترین برآوردگر مجانباً نرمال
best complete approximationبهترین تقریب کامل
best estimatorبهترین برآوردگر
best fit line → line of best fit
best fitting curveخم بهترین برازش
best invariant estimatorبهترین برآوردگر ناوردا
best linear methodبهترین روش خطی
best linear unbiased estimationبهترین برآورد خطی نااریب
best linear unbiased estimatorبهترین برآوردگر خطی نااریب
best predictorبهترین پیشگو
best quadrature formulaبهترین فرمول انتگرال‌گیری
beta distributionتوزیع بتا
beta functionتابع بتا
Betti group گروه بتی
Betti numbersعددهای بتی
betweenness axiomاصل موضوع میان‌بود
Bezout theoremقضیۀ بِزو
biadditive mappingنگاشت دوجمعی
biasاریبی
bias errorخطای اریبی
biased estimatorبرآوردگر اریب
biased sampleنمونۀ اریب
biased statisticآمارۀ اریب
biased testآزمون اریب
bicompact set → compact set
bicompact space → compact space
bicomplex = double complexمجتمع دوگانه
biconditional statementگزارۀ دوشرطی
biconnected spaceفضای دوهمبند
bicontinuous functionتابع دوسو‌پیوسته
bicyclic semigroupنیم‏گروه دودوری
Bieberbach conjectureحدس بیبرباخ
bifoliumدوبرگینه
bigraph → bipartite graph
biharmonic boundary value problemمسألة مقدارمرزی دوهمساز
biharmonic functionتابع دوهمساز
biholomorphic mapping → analytic isomorphism
bijection = bijective mappingنگاشت دوسویی
bijective mapping → bijection
bijective transformationتبدیل دوسویی
bilinear formصورت دوخطی
bilinear functionalتابعک دوخطی
bilinear mappingنگاشت دوخطی
bilinear operationعمل دوخطی
bimodal distributionتوزیع دومدی
bimoduleدومدول
binary codeکد دودویی
binary encodingکدگذاری دودویی
binary Hamming codeکد همینگ دودویی
binary number system = dyadic number system = binary system = binary notationدستگاه اعداد دودویی، دستگاه دودویی
binary notation → binary number system
binary operationعمل دوتایی
binary operatorعملگر دوتایی
binary quadratic formصورت درجۀ دوم دو‌متغیره
binary relationرابطۀ دوتایی
binary system → binary number system
binary wordواژۀ دودویی
Binet formulaفرمول بینه
binomial approximationتقریب دوجمله‌ای
binomial arrayآرایۀ دوجمله‌ای
binomial coefficientضریب‌ دوجمله‌ای
binomial congruenceهمنهشتی دوجمله‌ای
binomial distributionتوزیع دوجمله‌ای
binomial equationمعادلۀ دوجمله‌ای
binomial expansionبسط دوجمله‌ای
binomial expressionعبارت دوجمله‌ای
binomial formulaفرمول دوجمله‌ای
binomial integralانتگرال دوجمله‌ای
binomial probabilityاحتمال دوجمله‌ای
binomial proportionنسبت دوجمله‌ای
binomial seriesسری دوجمله‌ای
binomial theoremقضیۀ دوجمله‌ای
binomial trailآزمایۀ دوجمله‌ای
binomial waiting time distributionتوزیع زمان انتظار دوجمله‌ای
binormalقائم دوم
binormal indicatrixنشانگر قائم دوم
biomathematicsریاضیات زیستی، زیست‏ریاضی
biostatisticsآمار زیستی، زیست‌آمار
bipartite graph = bigraphگراف دوبخشی
bipolar coordinatesمختصات دوقطبی
bipolar theoremقضیۀ دوقطبی
biquadratic equation 1 → quadratic equation
biquadratic equation 2معادلۀ دومجذوری
birectangular spherical triangleمثلث کروی دوقائمه‌ای
Birkhoff integral انتگرال برکاف
birth and death processفرایند زاد و مرگ
birth processفرایند زاد
bisectorنیمساز
bisectrix → angle bisector
biseparating mapنگاشت دوسوجداساز
Bishop mathematicsریاضیات بیشاپ
bivalent logic = two-valued logicمنطق دوارزشی
bivariate binomial distributionتوزیع دوجمله‌ای دومتغیره
bivariate distributionتوزیع دومتغیره
bivariate generating functionتابع مولد دومتغیره
bivariate normal distributionتوزیع نرمال دومتغیره
bivariate polynomial = polynomial in two variablesچندجمله‌ای دومتغیره
bivariate transformationتبدیل دومتغیره
black hole سیاه‌چاله
blockبلوک
block cipherرمز بلوکی
block designطرح بلوکی
block effectاثر بلوکی
block multiplicationضرب بلوکی
Boltzmann constantثابت بولتسمان
Boltzmann equationمعادلۀ بولتسمان
Boltzmann relation رابطۀ بولتسمان
Bolyai geometryهندسۀ بویویی
Bolzano-Weierstrass theoremقضیۀ بولتسانو- وایرشتراس
Bonnet mean value theoremقضیۀ مقدار میانگین بونه
Boolean algebraجبر بولی
Boolean functionتابع بولی
Boolean latticeمشبّکۀ بولی
Boolean logicمنطق بولی
Boolean operationsعمل‌های بولی
Boolean ringحلقۀ بولی
Boolean spaceفضای بولی
Borel classردۀ بورل
Borel field میدان بورل
Borel measurable functionتابع بورل‌اندازه‌پذیر
Borel measureاندازۀ بورل
Borel setمجموعۀ بورل
Borel-Lebesgue theoremقضیۀ بورل- لبگ
Bose-Einstein distributionتوزیع بوز-اینشتین
Bott generatorsمولدهای بات
Bott isomorphismیکریختی بات
boundکران
bound occurrenceمورد پابند
bound of a functionکرانِ تابع
bound variableمتغیر پابند
boundaryمرز
boundary conditionشرط مرزی
boundary layerلایۀ مرزی
boundary of a setمرز مجموعه
boundary operatorعملگر مرزی
boundary pointنقطۀ مرزی
boundary point of a set → frontier point
of a set
boundary setمجموعۀ مرزی
boundary spaceفضای مرزی
boundary value conditionsشرط‌های مقدار مرزی
boundary value problemمسألة مقدار مرزی
bounded above = bounded from above بالاکراندار
bounded below = bounded from below پایین‌کراندار
bounded convergence theoremقضیۀ همگرایی کراندار
bounded from above → bounded above
bounded from below → bounded below
bounded function تابع کراندار
bounded intervalبازة کران‌دار
bounded inverse theorem = inverse mapping theoremقضیۀ کرانداری وارون
bounded linear operatorعملگر خطی کراندار
bounded linear transformationتبدیل خطی کراندار
bounded mappingنگاشت کراندار
bounded matrixماتریس کراندار
bounded measurable functionتابع اندازه‌پذیر کراندار
bounded measureاندازۀ کراندار
bounded measure spaceفضای اندازۀ کراندار
bounded metric spaceفضای متریک کراندار
bounded operatorعملگر کراندار
bounded sequenceدنبالۀ کراندار
bounded setمجموعۀ کراندار
bounded uniform spaceفضای یکنواخت کراندار
bounded variationوردش کراندار
boundedness principleاصل کرانداری
box topologyتوپولوژی جعبه‌ای
braceابرو
brachistochrone = curve of shortest descent time = curve of fastest descentخم کوتاهترين زمان، خم تندترين سقوط
brachistochrone problemمسألة خم کوتاهترين زمان، مسأله خم تندترین سقوط
bracketکروشه
bracket productحاصل‏ضرب کروشه‌ای
branchشاخه
branch cutبریدگی شاخه‌ای
branch point = junction pointنقطۀ شاخه‌ا‌ی
branching processفرایند شاخه‌ای
Brauer groupگروه براور
breadth → width
Brianchon theoremقضیۀ بریانشون
bridge of a graphپل گراف
broken lineخط شکسته
Brouwer fixed point theoremقضیۀ نقطۀ ثابت براور
Brownian motionحرکت براونی
Buffon needle problemمسألة سوزن بوفون
bulk queueصف دسته‌ای
bump functionتابع کوهانی
bundle 1کلاف
bundle 2بافه
bundle groupگروه کلافی
bundle mappingنگاشت کلافی
bundle morphismریختار کلافی
bundle of linesبافه‌خط، بافة‌ خط‌ها
bundle of planes → sheaf of planes
bundle space of a fiber bundle فضای کلافی کلاف تاری
Burnside theoremقضیۀ برنساید
busy periodدورۀ اشغال
butterfly lemmaلم پروانه‌ای