مدال آوران چهل و سومین مسابقه ریاضی دانشجویی 1398

دانشجویان دارای بیش از دو نمره 20

مدال آوران چهل و دومین مسابقه ریاضی دانشجویی 1397

دانشجویان دارای بیش از دو نمره 20

مدال آوران چهل و یکمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1396

دانشجویان دارای بیش از دو نمره 20

نتایج انفرادی چهلمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1395

نتایج انفرادی سی و نهمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1394

نتایج انفرادی سی و هشتمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1393

نتایج انفرادی سی و هفتمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1392

نتایج انفرادی سی و ششمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1391

نتایج انفرادی سی و پنجمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1390

نتایج انفرادی سی و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1389

نتایج انفرادی سی و سومین مسابقه ریاضی دانشجویی 1388

نتایج انفرادی سی و دومین مسابقه ریاضی دانشجویی 1387

نتایج انفرادی سی و یکمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1386

نتایج انفرادی سی‌امین مسابقه ریاضی دانشجویی 1385

نتایج انفرادی بیست و نهمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1384

نتایج انفرادی بیست و هشتمین مسابقه ریاضی دانشجویی 1383