اولین مسابقه ‎۱۱ـ‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۲‎دانشگاه تهران (مسؤل برگزاری: مهدی بهزاد)
دومین ۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۳‎دانشگاه شیراز
سومین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۴‎دانشگاه اهواز
چهارمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۵‎دانشگاه تبریز
پنجمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۶‎دانشگاه صنعتی شریف ‎
ششمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۷‎دانشگاه اصفهان
هفتمین ۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۵۹‎دانشگاه فردوسی مشهد
هشتمین ‎ ۹‎ فروردین ‎۱۳۶۳‎دانشگاه شیراز
نهمین ‎۲۵‎ شهریور ‎۱۳۶۴‎دانشگاه تربیت معلم تهران
دهمین‎۱۰‎ فروردین ‎۱۳۶۵‎دانشگاه سیستان‌وبلوچستان
یازدهمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۶۶‎دانشگاه بیرجند
دوازدهمین۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۶۷‎دانشگاه گیلان
سیزدهمین‎۹‎ فروردین ‎۱۳۶۸‎دانشگاه تهران
چهاردهمین‎۲۴‎ اسفند ‎۱۳۶۸‎دانشگاه صنعتی اصفهان
پانزدهمین ۲۵ـ‎‍۲۲‎ اسفند ‎۱۳۶۹‎دانشگاه فردوسی‌مشهد
شانزدهمین ۲۱ـ‎‍۱۸‎ فروردین ‎۱۳۷۱‎دانشگاه رازی باختران
هفدهمین ۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۷۲‎دانشگاه شهید بهشتی
هجدهمین ۱۱ـ‎‍۸‎ فروردین ‎۱۳۷۳‎دانشگاه صنعتی شریف
نوزدهمین‎۹ ‎ فروردین ‎۱۳۷۴‎دانشگاه شهیدباهنرکرمان
بیستمین۴ـ‎‍۲‎ اسفند ‎۱۳۷۴‎دانشگاه صنعتی شریف
بیست و یکمین۲۱ـ‎‍۱۹‎ اسفند ‎۱۳۷۵‎دانشگاه تهران
بیست و دومین ۲۵ـ‎‍۲۳‎ اسفند ‎۱۳۷۶‎دانشگاه شهیدچمران اهواز(مسؤل برگزاری: امیدعلی شهنی‌کرمزاده)
بیست و سومین ۱۱ـ‎‍۹‎ فروردین ‎۱۳۷۸‎دانشگاه صنعتی شریف(مسؤول برگزاری: یحیی تابش)
بیست و چهارمین۱۶ـ‎‍۱۴‎ اردیبهشت ‎۱۳۷۹‎دانشگاه خواجه‌نصیر طوسی (رئیس کمیتۀ علمی: علیرضا جمالی)
بیست و پنجمین ۲۸ـ‎‍۲۶‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۰‎دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (رئیس کمیتۀ علمی: علیرضا جمالی)
بیست و ششمین ۲۷ـ‎‍۲۵‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۱‎دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه (رئیس کمیتۀ علمی: علیرضا جمالی)
بیست و هفتمین ۲۶ـ‎‍۲۴‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۲‎دانشگاه بوعلی‌سینا همدان (رئیس کمیتۀ علمی: محمدتقی دیبایی)
بیست و هشتمین ۲۵ـ‎‍۲۲‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۳‎دانشگاه صنعتی شریف (رئیس کمیته علمی: رشید زارع‌نهندی)
بیست و نهمین ۱۶ـ‎‍۱۳‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۴‎دانشگاه مازندران (رئیس کمیته علمی: مهدی رجبعلی‌پور، رشید زارع‌نهندی)
سی امین ۲۲ـ‎‍۱۹‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۵‎دانشگاه تفرش(رئیس کمیته علمی: مهدی رجبعلی‌پور، رشید زارع‌نهندی)
سی و یکمین ۲۳ـ‎‍۲۰‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۶‎دانشگاه فردوسی‌مشهد (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و دومین ۲۱ـ‎‍۱۸‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۷‎دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و سومین ۱۹ـ‎‍۱۶‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۸‎دانشگاه تربیت مدرس (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و چهارمین ۴‎ـ۱‎ اردیبهشت ‎۱۳۸۹‎دانشگاه کاشان (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و پنجمین‎ ۱۶ـ‍۱۹‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۰‎دانشگاه شهید بهشتی (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و ششمین‎ ۲۶ـ‍۲۹‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۱‎دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان (رئیس کمیته علمی: فریبرز آذرپناه)
سی و هفتمین‎ ۲۴ـ‍۲۷‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۲‎دانشگاه سمنان (رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
سی و هشتمین‎ ۲۳ـ۲۶‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۳‎دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری‎‎ پیشرفته(شهر ماهان-کرمان)(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
سی و نهمین‎ ۲۲ـ‍۲۵‎ اردیبهشت ‎۱۳۹۴‎دانشگاه یزد ‎‎(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
چهلمین ۳ـ‍۶‎ شهریور ‎۱۳۹۵‎دانشگاه علم و صنعت ‎‎(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
چهل و یکمین ‎ ۱۴ـ‍۱۷‎ شهریور ‎۱۳۹۶‎دانشگاه شهرکرد ‎‎(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
چهل و دومین ‎۱۹ -۲۲‎ تیر ‎۱۳۹۷‎‎دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر)(رئیس کمیته علمی: محمدرضا ودادی)
چهل و سومین ‎۱۵ـ‍۱۲‎ شهریور ‎۱۳۹۸‎(لینک)دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان(رئیس کمیته علمی: مجتبی قیراطی)
چهل و چهارمین ‎ ۱۹ـ‍۲۳‎ اردیبهشت ۱۴۰‎۱‎دانشگاه الزهرا ‎‎(رئیس کمیته علمی: بیژن احمدی کاکاوندی)