نمایندگان انجمن ریاضی در دانشگاه ها

فهرست نمایندگان انجمن ریاضی ایران

دانشگاهنامنام خانوادگیآدرس پست الكترونيكي نماینده
خانه رياضيات گنبدشمس الدینطلابي
دانشكده فني و حرفه ای دكتر شريعتيسيده مهرنوازقاسمي نژادmehrnavazg@yahoo.com
دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسارراضیهواحدvahed@ipm.ir
دانشكده شهید چمران کرمانمحمدحریmohhorry@yahoo.com
دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامي واحد آشتیانحميدرضاصاحبيhrsaau@gmail.com
دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامي واحد اراکعلی منصوری arakmath2@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل فرزانهفرهنگ بافتانیfar_farhang2007@yahoo.com
دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامي واحد استهبانمحمدهادیاخباریiauestahban@gmail.com
دانشگاه ‌آزاد اسلامي واحد شيرازصدیقهجاهديMjahedi80@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابلعليرضا‌محمد‌پورکاسکریmohammadpour@baboliau.ac.ir,mohammadpour_ar@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بنابسيد محمدموسویm.mousavi@azaruniv.edu
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزحمیدرضارحیمیrahimi@iauctb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آبادزهراماسوريnmasouri@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهرمریمشریف‌دوستsharifdoost@gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشتمحمودسعيدي‌کلیشمیiaurasht@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدانفرانكحسين‌زاده‌سلجوقیf_h_saljooghi@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساریسیدباباحسینیsbhosseini@iausari.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ری(یادگار امام)محمودخراسانی‌کیاسریm.khorasany@yahoo.com,mkhorasani@iausr.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آبادسيدحبیبحسینیadmin@iauf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهرشعبانصدقيsedghi_gh@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرجالهام ساداتهاشمی‌زادهelham_hashemizadeh@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانطاهرهسیستانیtaherehsistani@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاهحميدرضاكاشفيkashefhr@gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركهعليرضاحاجي کریمیa.hajikarimi@mau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرنداسماعیلعليزادهe_alizadeh@marandiau.ac.ir,info@marandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهدمحمدمحرابی‌نژادmmehrabinezhad@gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهابادكمالخليل‌پورK_khalilpour@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوربيژنرحمانيBijanrah40@gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدانبهراماسديba.asady@gmail.com
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردیعباسزیوری کاظم پور zivari@abru.ac.ir
دانشگاه اراكعلیمحمدنظریam_nazari@yahoo.com
دانشگاه اروميهسعیدپیش‌بینs.pishbin@urmia.ac.ir,spishbin.math@gmail.com
دانشگاه اصفهانامیرعباسورشویamirabbassv@gmail.com
دانشگاه الزهراسمیهجنگجویsjangjoo90@gmail.com
دانشگاه امام حسينوحيدعاليvalli@meph.com
دانشگاه ايلامسمیهمرادیsomayeh.moradi1@gmail.com
دانشگاه بنابمجتبیسجادمنشm.sajjadmanesh@bonabu.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا همداناسماعیلفیضيefeizi@basu.ac.ir
دانشگاه بين‌ا‌لمللي امام‌خمينيعلی بهتوییa.behtoei@sci.ikiu.ac.ir
دانشگاه بیرجندحاجی‌محمدمحمدی نژادhmohmmadin@yahoo.com,hmohmmadin@birjand.ac.ir
دانشگاه پيام نور مرکز کرجندانجف زادهmn_najafzadeh@yahoo.com
دانشگاه پيام نورمركز شيرازاحمدخاكساريakhaksari@spnu.ac.ir,a_khaksari@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور سازمان مرکزیخدیجهاحمدی آملیahmadikh@hotmail.com, khahmadi@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور مرکز قزوینسیدداودمیرفرجود‌لنگریDavoud.mirfarjud@gmail.com
دانشگاه پیام نور مرکز قماکبراصغرزاده‌طالبی
دانشگاه تبریزکریمایوازivaz@tabrizu.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاناسماعیلاسدیesmaeel.asadi@gmail.com;easadi@iasbs.ac.ir
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائيامیرحسین قدرتی ghodrati84@gmail.com
دانشگاه تربيت مدرسعليايرانمنشiranmana@yahoo.com
دانشگاه تفرشعليپارسيانparsian@taut.ac.ir
دانشگاه تهرانفاطمهآیت ا... زاده شیرازیf.a.z.shirazi@ut.ac.ir
دانشگاه حکیم سبزواریامیدباغانی omid.baghani@gmail.com
دانشگاه خليج فارسرضاشرف دینی sharafdini@pgu.ac.ir
دانشگاه خوارزمیمریمجهانگیریjahangiri@khu.ac.ir
دانشگاه رازيکیوانامینیkamini@razi.ac.ir,keyvanamini1353@yahoo.com
دانشگاه زنجانفاطمه ساداتموسویfmousavi@znu.ac.ir
دانشگاه سمنانفریدونحبیبیانHabibianf72@yahoo.com
دانشگاه سيستان و بلوچستانرحمت ا...لشکری پورlashkari@hamoon.usb.ac.ir
دانشگاه شاهدابوالفضلتاریtari@shahed.ac.ir
دانشگاه شهركردمسعود سبزواریsabzevari@ipm.ir
دانشگاه شهيد بهشتيبیژناحمدی‌کاکاوندیbakakavandi@gmail.com,b.ahmadi@sbu.ac.ir
دانشگاه شهيد چمران اهوازمهردادنامداریnamdari@ipm.ir
دانشگاه شهيد‌باهنر كرمانآزیتاتاج‌الدینیatajadini@uk.ac.ir
دانشگاه شهید مدنی آذربايجانوحیدرومیroomi@azaruniv.ac.ir, vahidroomi@gmail.com
دانشگاه شيرازمحمدرضاعبودیmr_oboudi@shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعتي اصفهانرسولنصر اصفهانیisfahani@cc.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتي اميركبيرسیدمنصورواعظ‌پورvaez@aut.ac.ir,mvaezpour@gmail.com
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيفرزانه رمضانی بنابramezani@kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتي سهند تبریزفهیمه باروقی بنابbaroughi@sut.ac.ir
دانشگاه صنعتي شاهروداحمدزیرهazireh@gmail.com,azireh@shahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتي شريفجواد ابراهیمی بروجنیjavad.ebrahimi@sharif.edu
دانشگاه صنعتي شيرازصديقهجاهديjahedi@shirazu.ac.ir,jahedi@sutech.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیهاحمدرضاحقیقیah.haghighi@gmail.com,ah.haghighi@uut.ac.ir
دانشگاه صنعتی سیرجانفاطمهاحمدی‌زیدآبادیahmadi_fa@yahoo.com , ahmadi_fa@sirjantech.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایرانجلیلرشیدی‌نیاrashidinia@iust.ac.ir
دانشگاه دامغانبهزادصالحیانbsalehian@du.ac.ir
دانشگاه شیخ بهاییسحرعطارزادهatarzadeh@shbu.ac.ir
دانشگاه فردوسي مشهداصغرقربانیaghorbani@um.ac.ir
دانشگاه قماکبرطیبیAkbar.tayebi@gmail.com
دانشگاه كاشانروح ا...جهانی‌پورjahanipu@kashanu.ac.ir
دانشگاه كردستانامیرمافی a_mafi@ipm.ir
دانشگاه گلستانمحبوبهعلیزاده صنعتیm.alizadeh@gu.ac.ir
دانشگاه گنبد کاووساحمدنیرمهa.neirameh@gmail.com
دانشگاه گيلانمرضیهشمس یوسفیm.shams@guilan.ac.ir
دانشگاه لرستانابراهیمسوریsori.ebrahim@yahoo.com
دانشگاه مازندرانماشاءالهمتین‌فرm.matinfar@umz.ac.ir
دانشگاه محقق اردبيليجعفراعظمیjafar.azami@gmail.com,j_azami@uma.ac.ir
دانشگاه مراغهفیروزپاشائیF_pashaie@maragheh.ac.ir,F_pashaie@yahoo.com
دانشگاه نیشابورمحمدشیرازیانshirazian65@yahoo.com,shirazian@neyshabur.ac.ir
دانشگاه هرمزگانزهرا اسماعیلیm.esmaeili@hormozgan.ac.ir
دانشگاه ولي عصر رفسنجاناحمدصفاپورsafapoura@gmail.com
دانشگاه ياسوجمهدیشریف‌زادهmsharifzadeh@mail.yu.ac.ir
دانشگاه يزدسعیدعلیخانیalikhani@yazd.ac.ir
دانشگاه جهرمجواد برادران baradaran@jahromu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطباییمحمدجلوداری‌ممقانیimamaghan@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوبمجیدکرمیm_karami@azad.ac.ir
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقیشهرامنجف‌زادهnajafzadeh1234@yahoo.ie
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتولعليمسلمی پورa.moslemipour@yahoo.com
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهفرزاددادی پورdadipoor@yahoo.com,farzad.dadipour@kgut.ac.ir
دانشگاه صنعتی بیرجندجوادفرخی استادinfo@birjandut.ac.ir,javadfarrokhi90@gmail.com
دانشگاه سلمان فارسی کازرونعلیغفارپناهghafarpanah2002@gmail.com
دانشگاه علم و فناوری مازندرانالهامنوبریe.nobari@mazust.ac.ir
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلسمیهخادملوsomayehkhademloo@gmail.com; s.khademloo@nit.ac.ir
دانشگاه ملایرحسنملکیhmaleki@malayer.ac.ir;hassanmaleki62@gmail.com
دانشگاه فرهنگیان تبریزعلیملخاصیmolkhasi@gmail.com,molkhasi@cfu.ac.ir
دانشگاه فرهنگیان گیلانمنصورهموسی‌پورm.mosapour@cfu.ac.ir,mosapor110@gmail.com
دانشگاه بجنوردزهرهدادیdadizohreh@gmail.com
مجتمع آموزشی عالی بمبیژنامامی پورemamipour@bam.ac.ir, emamipour.bijan@gmail.com