مسئولین مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی ایران:

سردبیر:  آقای دکتر روح الله جهانی پور

مدیر مسئول: آقای دکتر سید منصور واعظ پور

ویراستار ارشد: آقای دکتر سعید مقصودی