مسئولین مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی ایران:

سردبیر:  دکتر روح الله جهانی پور

مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش

ویراستار ارشد: دکتر احسان ممتحن

از طریق سامانه mct.iranjournals.ir می‌توانید به شماره‌های این مجله دسترسی پیدا کنید و مقالات خود را ارسال فرمایید.