نمایندگان انجمن ریاضی در دانشگاه ها

دانشگاهنامنام خانوادگیآدرس پست الکترونیکی نماینده
خانه ریاضیات گنبدشمس الدینطلابی
دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتیسیده مهرنوازقاسمی نژادmehrnavazg@yahoo.com
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارراضیهواحدvahed@ipm.ir
دانشکده شهید چمران کرمانمحمدحریmohhorry@yahoo.com
دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد آشتیانحمیدرضاصاحبیhrsaau@gmail.com
دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد اراکعلیمنصوریarakmath2@yahoo.com
دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد استهبانمحمدهادیاخباریiauestahban@gmail.com
دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد شیرازصدیقهجاهدیMjahedi80@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلعلیرضا‌محمد‌پورکاسکریmohammadpour@baboliau.ac.ir,mohammadpour_ar@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابسید محمدموسویm.mousavi@azaruniv.edu
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزحمیدرضارحیمیrahimi@iauctb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادزهراماسوریnmasouri@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرمریمشریف‌دوستsharifdoost@gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتمحمودسعیدی‌کلیشمیiaurasht@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدانفرانکحسین‌زاده‌سلجوقیf_h_saljooghi@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریسیدباباحسینیsbhosseini@iausari.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری(یادگار امام)محمودخراسانی‌کیاسریm.khorasany@yahoo.com,mkhorasani@iausr.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آبادسیدحبیبحسینیadmin@iauf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهرشعبانصدقیsedghi_gh@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجالهام ساداتهاشمی‌زادهelham_hashemizadeh@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانطاهرهسیستانیtaherehsistani@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهحمیدرضاکاشفیkashefhr@gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهعلیرضاحاجی کریمیa.hajikarimi@mau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرنداسماعیلعلیزادهe_alizadeh@marandiau.ac.ir,info@marandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدمحمدمحرابی‌نژادmmehrabinezhad@gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادکمالخلیل‌پورK_khalilpour@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوربیژنرحمانیBijanrah40@gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانبهراماسدیba.asady@gmail.com
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردینادرحبیبیhabibi@abru.ac.ir,nader.habibi@ymail.com
دانشگاه اراکعلیمحمدنظریam_nazari@yahoo.com
دانشگاه ارومیهسعیدپیش‌بینs.pishbin@urmia.ac.ir,spishbin.math@gmail.com
دانشگاه اصفهانامیرعباسورشویamirabbassv@gmail.com
دانشگاه الزهراشهنازطاهریtaherish@yahoo.com
دانشگاه امام حسینوحیدعالیvalli@meph.com
دانشگاه ایلامسمیهمرادیsomayeh.moradi1@gmail.com
دانشگاه بنابمجتبیسجادمنشm.sajjadmanesh@bonabu.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا همداناسماعیلفیضیefeizi@basu.ac.ir
دانشگاه بین‌ا‌لمللی امام‌خمینیعلیبهتوییa.behtoei@sci.ikiu.ac.ir
دانشگاه بیرجندحاجی‌محمدمحمدی نژادhmohmmadin@yahoo.com,hmohmmadin@birjand.ac.ir
دانشگاه پیام نور مرکز کرجندانجف زادهmn_najafzadeh@yahoo.com
دانشگاه پیام نورمرکز شیرازاحمدخاکساریakhaksari@spnu.ac.ir,a_khaksari@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور سازمان مرکزیخدیجهاحمدی آملیahmadikh@hotmail.com, khahmadi@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور مرکز قزوینسیدداودمیرفرجود‌لنگریDavoud.mirfarjud@gmail.com
دانشگاه پیام نور مرکز قماکبراصغرزاده‌طالبی
دانشگاه تبریزافشینبهمرامbehmarammath@gmail.com
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاناسماعیلاسدیesmaeel.asadi@gmail.com;easadi@iasbs.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائینرگسیافتیانyaftian@srttu.edu
دانشگاه تربیت مدرسعلیایرانمنشiranmana@yahoo.com
دانشگاه تفرشعلیپارسیانparsian@taut.ac.ir
دانشگاه تهرانحسینسبزروsabzrou@ut.ac.ir
دانشگاه حکیم سبزواریاحساناستاجیehsan.staji@gmail.com
دانشگاه خلیج فارسرضاشرف دینیsharafdini@pgu.ac.ir
دانشگاه خوارزمیمریمجهانگیریjahangiri@khu.ac.ir
دانشگاه رازیکیوانامینیkamini@razi.ac.ir,keyvanamini1353@yahoo.com
دانشگاه زنجانفاطمه ساداتموسویfmousavi@znu.ac.ir
دانشگاه سمنانفریدونحبیبیانHabibianf72@yahoo.com
دانشگاه سیستان و بلوچستانرحمت ا...لشکری پورlashkari@hamoon.usb.ac.ir
دانشگاه شاهدابوالفضلتاریtari@shahed.ac.ir
دانشگاه شهرکردعلیبیاتیbayati.ali@sku.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتیبیژناحمدی‌کاکاوندیbakakavandi@gmail.com,b.ahmadi@sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهوازمهردادنامداریnamdari@ipm.ir
دانشگاه شهید‌باهنر کرمانآزیتاتاج‌الدینیatajadini@uk.ac.ir
دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجتبیرنجبرpde633@gmail.com,m_ranjbar@azaruniv.edu
دانشگاه شیرازمحمدرضاعبودیmr_oboudi@shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهانرسولنصر اصفهانیisfahani@cc.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیرسیدمنصورواعظ‌پورvaez@aut.ac.ir,mvaezpour@gmail.com
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیعلیذاکریmathdep@kntu.ac.ir,azakeri@kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند تبریزبنفشهاکبریb.akbari@sut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهروداحمدزیرهazireh@gmail.com,azireh@shahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریفسید محمدغلامزاده محمودیmmahmoudi@sharif.ir
دانشگاه صنعتی شیرازصدیقهجاهدیjahedi@shirazu.ac.ir,jahedi@sutech.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیهاحمدرضاحقیقیah.haghighi@gmail.com,ah.haghighi@uut.ac.ir
دانشگاه صنعتی سیرجانفاطمهاحمدی‌زیدآبادیahmadi_fa@yahoo.com , ahmadi_fa@sirjantech.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایرانجلیلرشیدی‌نیاrashidinia@iust.ac.ir
دانشگاه دامغانبهزادصالحیانbsalehian@du.ac.ir
دانشگاه شیخ بهاییسحرعطارزادهatarzadeh@shbu.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهداصغرقربانیaghorbani@um.ac.ir
دانشگاه قماکبرطیبیAkbar.tayebi@gmail.com
دانشگاه کاشانروح ا...جهانی‌پورjahanipu@kashanu.ac.ir
دانشگاه کردستانامجدعلی‌پناهa.alipanah@uok.ac.ir
دانشگاه گلستانمحبوبهعلیزاده صنعتیm.alizadeh@gu.ac.ir
دانشگاه گنبد کاووساحمدنیرمهa.neirameh@gmail.com
دانشگاه گیلانمرضیهشمس یوسفیm.shams@guilan.ac.ir
دانشگاه لرستانابراهیمسوریsori.ebrahim@yahoo.com
دانشگاه مازندرانماشاءالهمتین‌فرm.matinfar@umz.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلیجعفراعظمیjafar.azami@gmail.com,j_azami@uma.ac.ir
دانشگاه مراغهفیروزپاشائیF_pashaie@maragheh.ac.ir,F_pashaie@yahoo.com
دانشگاه نیشابورمحمدشیرازیانshirazian65@yahoo.com,shirazian@neyshabur.ac.ir
دانشگاه هرمزگانزهرااسماعیلیm.esmaeili@hormozgan.ac.ir
دانشگاه ولی عصر رفسنجاناحمدصفاپورsafapoura@gmail.com
دانشگاه یاسوجمهدیشریف‌زادهmsharifzadeh@mail.yu.ac.ir
دانشگاه یزدسعیدعلیخانیalikhani@yazd.ac.ir
دانشگاه جهرمزهراقربانیGhorbani_aylin@yahoo.com,ghorbani@jahrom.ac.ir
دانشگاه علامه طباطباییمحمدجلوداری‌ممقانیimamaghan@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبمجیدکرمیm_karami@azad.ac.ir
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقیشهرامنجف‌زادهnajafzadeh1234@yahoo.ie
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتولعلیمسلمی پورa.moslemipour@yahoo.com
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهفرزاددادی پورdadipoor@yahoo.com,farzad.dadipour@kgut.ac.ir
دانشگاه صنعتی بیرجندجوادفرخیinfo@birjandut.ac.ir,javadfarrokhi90@gmail.com
دانشگاه سلمان فارسی کازرونعلیغفارپناهghafarpanah2002@gmail.com
دانشگاه علم و فناوری مازندرانالهامنوبریe.nobari@mazust.ac.ir
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلسانازریوازsanazrivaz@gmail.com,srivaz@nit.ac.ir
دانشگاه ملایرحسنملکیhmaleki@malayer.ac.ir;hassanmaleki62@gmail.com
دانشگاه فرهنگیان تبریزملخاصیعلیmolkhasi@gmail.com,molkhasi@cfu.ac.ir
دانشگاه بجنوردزهرهدادیdadizohreh@gmail.com