نمایندگان انجمن ریاضی در دانشگاه ها

دانشگاهنامنام خانوادگیآدرس پست الکترونیکی نماینده
خانه ریاضیات گنبدشمس الدینطلابی
دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتیسیده مهرنوازقاسمی نژادmehrnavazg[at]yahoo.com
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارراضیهواحدvahed[at]ipm.ir
دانشکده شهید چمران کرمانمحمدحریmohhorry[at]yahoo.com
دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد آشتیانحمیدرضاصاحبیhrsaau[at]gmail.com
دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد اراکمجیدحقوردی
دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی واحد استهبانمحمدهادیاخباریiauestahban[at]gmail.com
دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد شیرازصدیقهجاهدیMjahedi80[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلعلیرضا‌محمد‌پورکاسکریmohammadpour[at]baboliau.ac.ir
mohammadpour_ar[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابسید محمدموسویm.mousavi[at]azaruniv.edu
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزحمیدرضارحیمیrahimi[at]iauctb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادزهراماسوریnmasouri[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرمریمشریف‌دوستsharifdoost[at]gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتمحمودسعیدی‌کلیشمیiaurasht[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدانفرانکحسین‌زاده‌سلجوقیf_h_saljooghi[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریسیدباباحسینیsbhosseini[at]iausari.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری(یادگار امام)محمودخراسانی‌کیاسریm.khorasany[at]yahoo.com
mkhorasani[at]iausr.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آبادسیدحبیبحسینیadmin[at]iauf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهرشعبانصدقیsedghi_gh[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجالهام ساداتهاشمی‌زادهelham_hashemizadeh[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانطاهرهسیستانیtaherehsistani[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهحمیدرضاکاشفیkashefhr[at]gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهعلیرضاحاجی کریمیa.hajikarimi[at]mau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرنداسماعیلعلیزادهe_alizadeh[at]marandiau.ac.ir
info[at]marandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدمحمدمحرابی‌نژادmmehrabinezhad[at]gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادکمالخلیل‌پورK_khalilpour[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوربیژنرحمانیBijanrah40[at]gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانبهراماسدیba.asady[at]gmail.com
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردینادرحبیبیhabibi[at]abru.ac.ir
nader.habibi[at]ymail.com
دانشگاه اراکعلیمحمدنظریam_nazari[at]yahoo.com
دانشگاه ارومیهسعیدپیش‌بینs.pishbin[at]urmia.ac.ir
spishbin.math[at]gmail.com
دانشگاه اصفهانامیرعباسورشویamirabbassv[at]gmail.com
دانشگاه الزهراشهنازطاهریtaherish[at]yahoo.com
دانشگاه امام حسینوحیدعالیvalli[at]meph.com
دانشگاه ایلامسمیهمرادیsomayeh.moradi1[at]gmail.com
دانشگاه بنابمجتبیسجادمنشm.sajjadmanesh[at]bonabu.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا همداناسماعیلفیضیefeizi[at]basu.ac.ir
دانشگاه بین‌ا‌لمللی امام‌خمینیعلی بهتوئیa.behtoei[at]sci.ikiu.ac.ir
دانشگاه بیرجندحاجی‌محمدمحمدی نژادhmohmmadin[at]yahoo.com
hmohmmadin[at]birjand.ac.ir
دانشگاه پیام نور مرکز کرجندانجف زادهmn_najafzadeh[at]yahoo.com
دانشگاه پیام نورمرکز شیرازاحمدخاکساریakhaksari[at]spnu.ac.ir
a_khaksari[at]pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور سازمان مرکزیخدیجهاحمدی آملی ahmadikh[at]hotmail.com
دانشگاه پیام نور مرکز قزوینسیدداودمیرفرجود‌لنگریDavoud.mirfarjud[at]gmail.com
دانشگاه پیام نور مرکز قماکبراصغرزاده‌طالبی
دانشگاه تبریزافشینبهمرامbehmarammath[at]gmail.com
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاناسماعیلاسدیesmaeel.asadi[at]gmail.com
esmaeel.asadi[at]iasbs.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائینرگسیافتیانyaftian[at]srttu.edu
دانشگاه تربیت مدرسعلیایرانمنشiranmana[at]yahoo.com
دانشگاه تفرشعلیپارسیانparsian[at]taut.ac.ir
دانشگاه تهرانامیرقادرمرزیa.ghadermarzi[at]ut.ac.ir
دانشگاه حکیم سبزواریاحساناستاجیehsan.staji[at]gmail.com
دانشگاه خلیج فارسسعیدرسولیsaeedmath[at]yahoo.com
دانشگاه خوارزمیمریمجهانگیری jahangir[at]khu.ac.ir
دانشگاه رازیکیوانامینیkamini[at]razi.ac.ir
keyvanamini1353[at]yahoo.com
دانشگاه زنجانفاطمه ساداتموسویfmousavi[at]znu.ac.ir
دانشگاه سمنانفریدونحبیبیانHabibianf72[at]yahoo.com
دانشگاه سیستان و بلوچستانرحمت الله لشکری پورlashkari@hamoon.usb.ac.ir
دانشگاه شاهدابوالفضلتاریtari[at]shahed.ac.ir
دانشگاه شهرکردعلیبیاتیsabzevari[at]math.iut.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتیبیژناحمدی‌کاکاوندیbakakavandi[at]gmail.com
b.ahmadi[at]sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهوازمهردادنامداریnamdari[at]ipm.ir
دانشگاه شهید‌باهنر کرمانآزیتاتاج‌الدینیatajadini[at]uk.ac.ir
دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجتبیرنجبرpde633[at]gmail.com
m_ranjbar[at]azaruniv.edu
دانشگاه شیرازمرتضیمیردهقان‌اشکذریmirdehghan[at]shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهانرسولنصر اصفهانیisfahani[at]cc.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیرسیدمنصورواعظ‌پورvaez[at]aut.ac.ir
mvaezpour[at]gmail.com
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیعلیذاکریmathdep[at]kntu.ac.ir
azakeri[at]kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند تبریزبنفشهاکبریb.akbari[at]sut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهروداحمدزیرهazireh[at]gmail.com
azireh[at]shahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریفسید محمدغلامزاده محمودیmmahmoudi[at]sharif.ir
دانشگاه صنعتی شیرازصدیقهجاهدیjahedi[at]shirazu.ac.ir
jahedi[at]sutech.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیهاحمدرضاحقیقیah.haghighi[at]gmail.com
ah.haghighi[at]uut.ac.ir
دانشگاه صنعتی سیرجانفاطمهاحمدی‌زیدآبادیahmadi_fa[at]yahoo.com
ahmadi_fa[at]sirjantech.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایرانجلیلرشیدی‌نیاrashidinia[at]iust.ac.ir
دانشگاه دامغانبهزادصالحیانbsalehian[at]du.ac.ir
دانشگاه شیخ بهاییسحرعطارزادهatarzadeh[at]shbu.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهداصغرقربانیaghorbani[at]um.ac.ir
دانشگاه قماکبرطیبیAkbar.tayebi[at]gmail.com
دانشگاه کاشانروح ا...جهانی‌پورjahanipu[at]kashanu.ac.ir
دانشگاه کردستانامجدعلی‌پناهa.alipanah[at]uok.ac.ir
دانشگاه گلستانمحبوبهعلیزاده صنعتیm.alizadeh[at]gu.ac.ir
دانشگاه گنبد کاووساحمدنیرمهa.neirameh[at]gmail.com
دانشگاه گیلانمرضیه شمس یوسفی m.sham[at]guilan.ac.ir
دانشگاه لرستانابراهیمسوریsori.ebrahim[at]yahoo.com
دانشگاه مازندرانماشاءاله متین فرm.matinfar[at]umz.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلیجعفراعظمیjafar.azami[at]gmail.com
j_azami[at]uma.ac.ir
دانشگاه مراغهفیروزپاشائیF_pashaie[at]maragheh.ac.ir
F_pashaie[at]yahoo.com
دانشگاه نیشابورمحمدشیرازیانshirazian65[at]yahoo.com
shirazian[at]neyshabur.ac.ir
دانشگاه هرمزگانمجیدکریمیkarimi[at]hormozgan.ac.ir
دانشگاه ولی عصر رفسنجاناحمدصفاپورsafapoura[at]gmail.com
دانشگاه یاسوجمهدیشریف‌زادهmsharifzadeh[at]mail.yu.ac.ir
دانشگاه یزدسعیدعلیخانیalikhani[at]yazd.ac.ir
دانشگاه جهرمزهراقربانیGhorbani_aylin[at]yahoo.com
ghorbani[at]jahrom.ac.ir
دانشگاه علامه طباطباییمحمدجلوداری‌ممقانیimamaghan[at]yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبمجیدکرمیm_karami[at]azad.ac.ir
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقیشهرامنجف‌زادهnajafzadeh1234[at]yahoo.ie
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتولعلیمسلمی پورa.moslemipour[at]yahoo.com
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهفرزاددادی پورdadipoor[at]yahoo.com
farzad.dadipour[at]kgut.ac.ir
دانشگاه صنعتی بیرجندجوادفرخیinfo[at]birjandut.ac.ir
javadfarrokhi90[at]gmail.com
دانشگاه سلمان فارسی کازرونعلیغفارپناهghafarpanah2002[at]gmail.com
دانشگاه علم و فناوری مازندرانالهامنوبریe.nobari[at]mazust.ac.ir
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلسانازریوازsanazrivaz[at]gmail.com
srivaz[at]nit.ac.ir
دانشگاه ملایرحسنملکیhmaleki[at]malayer.ac.ir
hassanmaleki62[at]gmail.com
دانشگاه فرهنگیان تبریزملخاصیعلیmolkhasi[at]gmail.com
molkhasi[at]cfu.ac.ir