فرهنگ و اندیشه ریاضی و بولتن  دو  نشریه علمی ـ ترویجی و علمی ـ ‌پژوهشی انجمن ریاضی ایران است که هر سال به ترتیب در سه و چهار شماره منتشر و به اعضای حقیقی و حقوقیِ انجمن ارسال می‌‌‌‌شوند.

حق اشتراکِ یک ساله از مهر 98  الی مهر 99   این دو نشریه همراه با خبرنامه (4 شماره در سال) برای کتابخانه‌ها و مؤسسات جمعاً 6/000/000 ریال است.

علاقه‌مندان به اشتراک می‌توانند این مبلغ را به شماره حساب 2109546472 کد شبا: (IR 820120000000002109546472) بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 63198  و یا  به حساب 296252824 بانک تجارت شعبه کریم‌خان زند غربی کد 0037 به نام انجمن ریاضی ایران واریز کنند و فیشِ آن را به نشانی انجمن بفرستند.

فرم عضویت مشترکین دوره عضویت مهر 99 – 98