فرهنگ و انديشه رياضي و ژورنال دو  نشريه انجمن رياضي ايران است كه هر سال به ترتیب در سه و چهار شماره منتشر و به اعضاي حقيقي و حقوقيِ انجمن ارسال مي‌‌‌‌شوند.

حق اشتراكِ يك ساله از مهر 1401  الي مهر 1402   اين دو نشريه همراه با خبرنامه (4 شماره در سال) براي كتابخانه‌ها و مؤسسات جمعاً 12/500/000 ريال است.

علاقه‌مندان به اشتراك مي‌توانند اين مبلغ را به شماره حساب 2109546472 کد شبا: (IR 820120000000002109546472) بانک ملت شعبه بهجت آباد كد 63198  و یا  به حساب 296252824 بانک تجارت شعبه کریم‌خان زند غربی کد 0037 به نام انجمن رياضي ايران واريز كنند و فيشِ آن را به نشاني انجمن بفرستند.

فرم عضویت مشترکین دوره عضویت مهر 1401 – 1402