عضويت حقوقي در انجمن رياضي ايران

 انجمن رياضي ايران انجمني صرفاً علمي است كه با هدف بسط و توسعة دانش رياضي در ايران تشكيل شده  و در تاريخ 1350/9/25 تحت شماره 1258 به ثبت رسيده است. اين انجمن زير نظر كميسيون انجمن‌هاي علمي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري فعاليت مي‌كند و دخل و خرج سالانه خود را با جزئيات به معاونت پژوهشي اين وزارتخانه گزارش مي‌دهد. انجمن رياضي ايران كه در حدود نیم قرن فعاليت خود مصدر خدمات فراواني بوده است با شادماني از بين وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي علمي و فرهنگي تعدادي را به عضويت حقوقي مي‌پذيرد. شرط عضويت دوره يك ساله كه از اول مهرماه 1401 آغاز مي‌شود تكميل فرم زير و واريز حداقل مبلغ  پنج میلیون ريال به شماره حساب 2109546472 (کدشبا:  (IR 820120000000002109546472بانك ملت شعبه بهجت آباد كد 63198 و یا به شماره حساب 296252824 بانک تجارت شعبه کریم خان زند غربی کد 0037 ‌به نام انجمن رياضي ايران است. در قبال اين لطف،  انجمن كليه نشريات خود را، از جمله سه نشريه ادواري: خبرنامه، فرهنگ و انديشه رياضي و ژورنال انجمن رياضي ايران را به آدرس اعضاي حقوقي مي‌فرستد و در دورة مربوط نام و آرم آن موسسه یا دانشگاه را با تقدير در زمرة حاميان انجمن رياضي ايران در خبرنامه و سایت انجمن ذكر مي‌كند.

فرم عضویت حقوقی دوره عضویت مهر 1401 – 1402

 اعضای حقوقی دوره مهرماه 1399 تا مهرماه 1400

دانشگاه:اصفهان، الزهراء (س)‏، ‏خوارزمی‏، شیراز‏، صنعتی بیرجند‏،  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‏، کردستان‏، ولی‌عصر(عج) رفسنجان.

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1400 تا مهرماه 1401

دانشگاه: زنجان(ویژه)، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(ویژه)، فردوسی مشهد(ویژه)، گیلان(ویژه)، ولی‌عصر(عج) رفسنجان و هرمزگان.