عضويت حقوقي در انجمن رياضي ايران

 انجمن رياضي ايران انجمني صرفاً علمي است كه با هدف بسط و توسعة دانش رياضي در ايران تشكيل شده  و در تاريخ 25/9/1350 تحت شماره 1258 به ثبت رسيده است. اين انجمن زير نظر كميسيون انجمن‌هاي علمي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري فعاليت مي‌كند و دخل و خرج سالانه خود را با جزئيات به معاونت پژوهشي اين وزارتخانه گزارش مي‌دهد. انجمن رياضي ايران كه در حدود نیم قرن فعاليت خود مصدر خدمات فراواني بوده است با شادماني از بين وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي علمي و فرهنگي تعدادي را به عضويت حقوقي مي‌پذيرد. شرط عضويت دوره يك ساله كه از اول مهرماه 1398  آغاز مي‌شود تكميل فرم زير و واريز حداقل مبلغ بیست میلیون ريال به شماره حساب 2109546472 (کدشبا:  (IR 820120000000002109546472بانك ملت شعبه بهجت آباد كد 63198 و یا به شماره حساب 296252824 بانک تجارت شعبه کریم خان زند غربی کد 0037 ‌به نام انجمن رياضي ايران است. در قبال اين لطف،  انجمن كليه نشريات خود را، از جمله سه نشريه ادواري: خبرنامه، فرهنگ و انديشه رياضي و بولتن انجمن رياضي ايران را به آدرس اعضاي حقوقي مي‌فرستد و در دورة مربوط نام و آرم آن موسسه یا دانشگاه را با تقدير در زمرة حاميان انجمن رياضي ايران در خبرنامه ذكر مي‌كند.

فرم عضویت حقوقی دوره عضویت مهر 99 – 98

  اعضای حقوقی دوره مهرماه 1395 تا مهرماه 1396

دانشگاه‌های: الزهرا، بوعلی‌سینا همدان، دامغان، زنجان، سمنان، فردوسی مشهد، مازندران و ولیعصر(عج) رفسنجان.

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1396 تا مهرماه 1397

دانشگاه‌های: تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، دامغان، سمنان و علامه طباطبایی.

 اعضای حقوقی دوره مهرماه 1397 تا مهرماه 1398

دانشگاه‌های: آزاد اسلامی واحد شیراز، بین‌المللی امام خمینی (ره)، تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، خلیج فارس، سمنان، شهید چمران اهواز، صنعتی امیرکبیر، علامه طباطبایی، فردوسی مشهد ، ملایر و ولی عصر (عج) رفسنجان.

 اعضای حقوقی دوره مهرماه 1398 تا مهرماه 1399

دانشگاه‌های: تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان،شیراز، فردوسی مشهد، یزد