عضویت حقوقی در انجمن ریاضی ایران

 انجمن ریاضی ایران انجمنی صرفاً علمی است که با هدف بسط و توسعه دانش ریاضی در ایران تشکیل شده  و در تاریخ 25/9/1350 تحت شماره 1258 به ثبت رسیده است. این انجمن زیر نظر کمیسیون انجمن‌های علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری فعالیت می‌کند و دخل و خرج سالانه خود را با جزئیات به معاونت پژوهشی این وزارتخانه گزارش می‌دهد. انجمن ریاضی ایران که در حدود نیم قرن فعالیت خود مصدر خدمات فراوانی بوده است با شادمانی از بین وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های علمی و فرهنگی تعدادی را به عضویت حقوقی می‌پذیرد. شرط عضویت دوره یک ساله که از اول مهرماه 1398  آغاز می‌شود تکمیل فرم زیر و واریز حداقل مبلغ بیست میلیون ریال به شماره حساب 2109546472 (کدشبا:  (IR 820120000000002109546472بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 63198 و یا به شماره حساب 296252824 بانک تجارت شعبه کریم خان زند غربی کد 0037 ‌به نام انجمن ریاضی ایران است. در قبال این لطف،  انجمن کلیه نشریات خود را، از جمله سه نشریه ادواری: خبرنامه، فرهنگ و اندیشه ریاضی و بولتن انجمن ریاضی ایران را به آدرس اعضای حقوقی می‌فرستد و در دوره مربوط نام و آرم آن موسسه یا دانشگاه را با تقدیر در زمره حامیان انجمن ریاضی ایران در خبرنامه ذکر می‌کند.

فرم عضویت حقوقی دوره عضویت مهر 99 – 98

  اعضای حقوقی دوره مهرماه 1395 تا مهرماه 1396

دانشگاه‌های: الزهرا، بوعلی‌سینا همدان، دامغان، زنجان، سمنان، فردوسی مشهد، مازندران و ولیعصر(عج) رفسنجان.

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1396 تا مهرماه 1397

دانشگاه‌های: تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، دامغان، سمنان و علامه طباطبایی.

 اعضای حقوقی دوره مهرماه 1397 تا مهرماه 1398

دانشگاه‌های: آزاد اسلامی واحد شیراز، بین‌المللی امام خمینی (ره)، تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، خلیج فارس، سمنان، شهید چمران اهواز، صنعتی امیرکبیر، علامه طباطبایی، فردوسی مشهد ، ملایر و ولی عصر (عج) رفسنجان.

 اعضای حقوقی دوره مهرماه 1398 تا مهرماه 1399

دانشگاه‌های: تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان،شیراز، فردوسی مشهد، یزد