• ستون‌های جدول را با کلیک بر روی عنوان ستون‌ها می توان براساس حروف الفبا مرتب نمود.

اعضای انجمن ریاضی ایران دوره مهر 1401-مهر 1402

دوره عضویتنوع عضویتنام محل تحصیل/خدمتمیزان تحصیلاتنام و نام خانوادگی
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریابراهیم هاشمی
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریابوالفضل بهزادی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه زنجاندانشجوی دکتریابوالفضل بهمنی
دائم 90دائمدانشگاه شهید باهنر کرماندکتریابوالفضل رفیع پور
دائم 93دائمدانشگاه گیلاندکتریاحمد شریف
دائم 90دائمدانشگاه خلیج فارسدکتریاحمد شیرزادی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجاندکتریاحمد صفاپور
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریاحمد عرفانیان مشیری نژاد
مهر 1400 - 1402وابستهکارشناسی ارشداحمد عطار
مهر 1401 - 1406پیوستهفن آپکارشناسی ارشداحمد مرشدیان
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریاحمد معتمدنژاد
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریاحمد نزاکتی رضا زاده
دائم 91دائمدانشگاه کردستاندکتریارسلان شادمان
دائم 90دائمدانشگاه شهيد باهنر كرماندکتریارشام برومند سعید
دائم 91دائمدانشگاه فردوسی مشهددکتریاسدالله نیکنام
دائم 90دائمدانشگاه شهید باهنر کرماندکتریاسداله رضوی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریاسما ایلخانی زاده منش
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه بوعلی سينا همداندکتریاسماعیل فیضی
مهر 97 - 1402پیوستهدانشگاه شیرازدکتریاشکان نیک سرشت
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه مراغهدکتریاصغر رحیمی
دائم 90دائمدانشگاه تبریزدکتریاصغر رنجبری
مهر 1401 - 1406پیوستهدانشگاه علم و فناوری مازندراندکتریاکبر هاشمی برزآبادی
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریاله بخش یزدانی چراتی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریالهام زنگی آبادی
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریدانشگاه اصفهاندکتریالهام فرازنده شهرکی
ف.د 1401 - 1402وابستهاداره آموزش و پرورش شهرستان سلماسکارشناسیامیر خضرلو
مهر 1401 - 1402وابستهدانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوبکارشناسیامیر رضا مصباحی
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریامیر هاشمی
دائم 90دائمدانشگاه خوارزمیدکتریامیرحسین صنعت پور
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریآزاده علیجانی زمانی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه شهید باهنر کرماندکتریآزیتا تاج الدینی
دائم 90دائمدانشگاه گلستاندکتریبامداد یاحقی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسی ارشدبهروز حیدری ارجلو
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی سهند تبریزدکتریبهروز علی زاده
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه فردوسي مشهددکتریبهروز مشایخی فرد
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریبهناز عمومی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سراسری زنجاندانشجوی دکتریبهنام آقاجان
مهر 1401 - 1402پیوستهآموزش و پرورش ناحیه 3 تبریزدانشجوی دکتریبیتا شکوری
مهر 1401 - 1403وابستهمجتمع آموزش عالی بمدکتریبیژن امامی‌پور
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریبیژن دواز
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی شریفدکتریبیژن ظهوری زنگنه
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی امیرکبیردکتریبیژن هنری
دائم 90دائمدانشگاه زنجاندکتریپرویز احمدی
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزدکتریجعفر اوج بگ
مهر 99 - 1402پیوستهدانشگاه گیلاندکتریجعفر بی آزار
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه شهید بهشتیدکتریجعفر شفاف
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریجعفر فتحعلی
مهر 98 - 1403پیوستهدانشگاه علم و صنعت ایراندکتریجلیل رشیدی نیا
ف.د 1401 - 1402وابستهآموزش و پرورشدکتریجمال عبدالملکی
دائم 90دائمدانشگاه خوارزمیدکتریجمشید سعیدیان
مهر 99 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی شریفدکتریجواد ابراهیمی بروجنی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریجواد دمیرچی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه صنعتی بيرجنددکتریجواد فرخی استاد
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی سهند تبریزدکتریجواد فرضی
مهر 1401 - 1403وابستهکارشناسی ارشدجواد کهنوجی
دائم 90دائمدانشگاه هرمزگاندکتریجواد مقدری
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی امیرکبیردکتریحجت اله ادیبی
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریدانشگاه شهید باهنر کرماندکتریحسن بختیاری
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریحسن جمالی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدکتریحسن حقیقی
مهر 1400 - 1403پیوستهدانشگاه ملایردکتریحسن ملکی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه تهراندکتریحسین سبزرو
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجاندکتریحسین سلمه ای
مهر 98 - 1403پیوستهدانشگاه بیرجنددکتریحسین فضائلی مقیمی
مهر 1401 - 1403وابستهدانشگاه صنعتی شریفکارشناسیحسین مهدوی پور
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریحسين جعفری
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه خوارزمیدکتریحکیمه ماهیار
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریحمید ترابی اردکانی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریحمید رضا ابراهیمی ویشکی
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریدکتریحمید رنجبر کرنکان
دائم 90دائمدانشگاه تبریزدکتریحمید موسوی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریحمیدرضا افشین
دائم 90دائمدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدکتریحمیدرضا رحیمی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریحمیدرضا نواب پور
مهر 1401 - 1402پیوستهدکتریحمیده رشیدی
افتخاریافتخاریUniv of Waterlooدکتریحیدر رجوی
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه پیام نور مرکز تهران شرقدکتریخدیجه احمدی آملی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدکتریخدیجه جاهدی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندکتریخدیجه ندایی اصل
مهر 97 - 1402پیوستهدانشگاه الزهرادکتریداریوش بهمردی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه گيلاندکتریداود خجسته سالکویه
مهر 97 - 1402پیوستهدانشگاه اراکدکتریداود علیمحمدی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجاندکتریداود فروتن نیا
مهر 1401 - 1403وابستهدانشکده فنی حرفه ایدکتریداوود بسته زاده
مهر 1401 - 1402وابستهکارشناسی ارشدداوود دانش پژوه
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه مازندراندکتریدوستعلی مژده
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریراضیه محجوب
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریرامین جوادی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه تهراندکتریرحیم زارع نهندی
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریرسول نصراصفهانی
مهر 1400 - 1405پیوستهدانشگاه ملایردکتریرشید رضائی
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریرضا رضائیان فراشاهی
دائم 90دائمدانشگاه خلیج فارسدکتریرضا شرف دینی
مهر 1400 - 1405پیوستهدانشگاه تهراندکتریرضا عامری
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریرضا مزروعی سبدانی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریرضا معمارباشی
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریرضا ندیمی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه شهید باهنر کرماندکتریرضا نکویی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه مازندراندکتریروجا حسین زاده
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریروح اله یوسف پور
مهر 1400 - 1402پیوستهآموزش و پرورش شهرستان چگنیکارشناسی ارشدروزبه امیری
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه شهید بهشتیدکتریزهرا گویا
مهر 1401 - 1402پیوستهآموزش و پرورش استان گیلان منطقه اطاقوردکتریزهرا محبوب دانا
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریزهره رهبانی
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه علم و صنعت ایراندکتریزهره مستقیم
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولیعصر عج رفسنجاندکتریزهره نظری رباطی
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه علم و فناوری مازندراندکتریزهره نقی زاده بایی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه شهید بهشتیدکتریزینب دالوند
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه لرستاندکتریزینب صاحبی
مهر 98 - 1403پیوستهدانشگاه صنعتی امیرکبیردکتریسارا سعیدی مدنی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریسامان بابایی کفاکی
دائم 93دائمدانشگاه دامغاندکتریسجاد رحمانی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه تبریزدکتریسریاس وکیلی
دائم 90دائمدانشگاه اصفهاندکتریسعید اعظم
دائم 90دائمدانشگاه ملایردکتریسعید باقری
دائم 90دائمدانشگاه تبریزدکتریسعید صالحی پور مهر
مهر 98 - 1403پیوستهدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)دکتریسعید عباس بندی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریسعید علیخانی
دائم 92دائمWestern New England Collegeدکتریسعید قهرمانی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریسعید کیوانفر
مهر 97 - 1402پیوستهدانشگاه زنجاندکتریسعید مقصودی
دائم 90دائمدانشگاه پیام نور مرکز مهریزدکتریسعید میروکیلی
دائم 90دائمدانشگاه شیرازدکتریسمانه بختیاری
دائم 90دائمدانشگاه علم و صنعت ایراندکتریسمانه مشهدی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه شهید رجائیدانشجوی دکتریسمیرا بزرگی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه دامغانکارشناسی ارشدسمیره جعفرزاده
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه الزهرادکتریسمیه جنگجوی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریسمیه حاجی رضایی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر رفسنجاندکتریسمیه کریم زاده
مهر 1401 - 1402پیوستهمربی دانشگاه آزاد واحد کرج و دبیر آموزش و پرورشدکتریسودابه دالوندی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریسهراب عفتی
دائم 93دائمدکتریسید احمد موسوی
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریسید حیدر جعفری
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریسید علی محمد محسنی الحسینی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریسید علیرضا کامل میرمصطفائی
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریسید قهرمان طاهریان
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریسید محمد انوریه
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریسید محمد حسینی
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی امیرکبیردکتریسید منصور واعظ پور
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریسیدابوالفضل شاهزاده فاضلی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه الزهرادکتریسیداحسان منبتی
دائم 90دائمدانشگاه شاهرودکارشناسی ارشدسیدرضا موسوی
مهر 1400 - 1402وابستهآموزش و پرورش خوزستانکارشناسی ارشدسیدطه موسوی نسب
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه گلستان-گرگانکارشناسی ارشدسیدعلی حسینی
دائم 91دائمکارشناسی ارشدسیدعیسی اقدسی علمداری
دائم 91دائمدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوردانشجوی دکتریسیدمحمد سخدری
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریدانشگاه سمناندکتریسیده زهرا عبادی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانکارشناسی ارشدسیده فاطمه موسوی زاد
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترکارشناسی ارشدسیمین مهران
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه شهید باهنر کرماندکتریسینا هدایت
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریسيد هادی ناصری
ف.د 1401 - 1402وابستهدانشگاه پیام نور مرکز تهران شمالدانشجوی کارشناسیشقایق بابایوف
مهر 1401 - 1402پیوستهآموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهاندکتریشهاب شریفی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه پیام نور مرکز آذربایجان شرقیدکتریشهرام نجف زاده
دائم 91دائمدانشگاه الزهرادکتریشهناز طاهری
مهر 1401 - 1405پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریشیرین حجازیان
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه فرهنگیان.پردیس بنت الهدی صدر سنندجدکتریشیوا مفاخری
مهر 1401 - 1402پیوستهدبیرستان آبسالدکتریصدیقه جمشیدوند
افتخاریافتخاریUniv. of Illinois at Chicagoدکتریصمد هدایت
دائم 90دائمدانشگاه خوارزمیدکتریطاهر قاسمی هنری
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیکارشناسی ارشدطاهره موذن دیلمی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه شهید باهنر کرماندکتریعباس سالمی پاریزی
افتخاریافتخاریImperial Collegeدکتریعباس عدالت
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریعباس عسکری زاده
مهر 1401 - 1402وابستهدانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوبکارشناسیعباسعلی ابوالحسنی
دائم 93دائمدانشگاه دامغاندکتریعبدالعلی بصیری
دائم 90دائمدانشگاه تبریزدکتریعبدالعلی نعمتی حسین آبادی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه تهراندکتریعبداله صفری
مهر 1401 - 1404پیوستهدانشگاه شهید باهنر کرماندکتریعطا عسکری همت
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریعلی ابراهیمی میمند
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریعلی ابراهیمی میمند
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریعلی اشرفی
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریعلی اصغر طالبی رستمی
دائم 91دائمدانشگاه شهید چمران اهوازدکتریعلی اکبر استاجی
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریدانشگاه سیستان و بلوچستاندکتریعلی اکبر بهره دار
مهر 1400 - 1405پیوستهدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)دکتریعلی آبکار
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریعلی آرمند نژاد
مهر 98 - 1403پیوستهدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)دکتریعلی بهتوئی
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریعلی تقوی جلودار
مهر 1400 - 1402وابستهدانشگاه تهرانکارشناسیعلی چاوشیان
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریعلی دست برآورده
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریعلی دولتی
مهر 99 - 1403پیوستهدانشگاه شهید چمران اهوازدکتریعلی رضایی علی آباد
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریعلی غفاری
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندانشجوی دکتریعلی فتاحی بارزی
مهر 1400 - 1405پیوستهدانشگاه اراکدکتریعلی محمد نظری
دائم 90دائمدانشگاه اراکدکتریعلی محمد نظری
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریعلی مس فروش
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریعلی معدنشکاف
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی - واحد اراکدکتریعلی منصوری
مهر 1400 - 1402وابستهدانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشدعلی نیک سرشت
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریعلیرضا بحیرائی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریعلیرضا زمانی بهابادی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندانشجوی دکتریعلیرضا سلاجقه
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسي مشهددکتریعلیرضا سهیلی
دائم 90دائمدانشگاه خلیج فارسدکتریعلیرضا عطائی
دائم 90دائمدانشگاه خوارزمیدکتریعلیرضا مدقالچی
دائم 91دائمدانشگاه اصفهاندکتریعليرضا عبدالهي
مهر 98 - 1403پیوستهدانشگاه شیرازدکتریغلامحسین اسلام زاده
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریغلامحسین آقابزرگی
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریغلامرضا امیدی اردلی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجاندکتریغلامرضا طالبی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجاندکتریغلامرضا طالبی
دائم 93دائمدانشگاه دامغاندکتریغلامرضا عباسپور تبادکان
مهر 1401 - 1402وابستهکارشناسیغلامرضا ولی پور
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریفاطمه پنجه علی بیک
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوی دکتریفاطمه حسن زاده
دائم 91دائمدانشگاه زنجاندکتریفاطمه سادات موسوی
ف.د 1401 - 1402وابستهدانشگاه سراسری اراکدیپلمفاطمه صحرانورد
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریدانشگاه خوارزمیدکتریفاطمه عابدی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه زنجاندانشجوی دکتریفاطمه عسلی
مهر 1401 - 1403پیوستهتحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانشجوی دکتریفاطمه علیخانی
مهر 1401 - 1403وابستهتحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانشجوی دکتریفاطمه علیخانی
ف.د 1401 - 1402وابستهاصفهانکارشناسیفاطمه فیروزیان
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریفاطمه هلن قانع استادقاسمی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریفائزه توتونیان
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه بین المللی امام خمینیدانشجوی دکتریفرزانه شمخالی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ازاد اسلامی- واحد اردبیلدکتریفرزانه فرهنگ بافتانی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه بنابدکتریفرزانه وحدانی پور
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریدانشگاه پیام نور- واحد بستان آباددکتریفرشاد مهدی فر
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه شیرازدکتریفرشید عبدالهی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه شهید باهنر کرماندانشجوی دکتریفرنگیس کیانفر
دائم 90دائمدانشگاه تبریزدکتریفریبا بهرامی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریفریدون حبیبیان دهکردی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه مازندراندانشجوی دکتریفریدون دامن
افتخاریافتخاریPurdue Univدکتریفریدون شهیدی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی سهند تبریزدکتریفریدون مرادلو
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرجدکتریفریده حیدری
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه ارومیهدانشجوی دکتریفضه اختری فر
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی سهند تبریزدکتریفهیمه باروقی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریقاسم برید لقمانی
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریقاسم علیزاده افروزی
دائم 90دائمدانشگاه تبریزدکتریقدرت عبادی
مهر 1401 - 1403پیوستهاداره آموزش و پرورش کلالهکارشناسی ارشدقربان محمد آهنگری
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریکاظم خشیارمنش
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریکاظم نوری هفت چشمه
مهر 1400 - 1405پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدکتریکامران اخوان ذاکری
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریکامران شریفی
افتخاریافتخاریHarvard Univدکتریکامران وفا
مهر 1400 - 1402وابستهدبیرستان نمونه دولتی شایسته-متوسطه اول دخترانهکارشناسی ارشدکلثوم رستمی زاده
مهر 98 - 1402پیوستهدانشگاه کردستاندکتریکمال شانظری
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریلیلا ترک زاده
مهر 1400 - 1405پیوستهHerriot-Watt Universityدکتریلیلا رنجبری
دائم 90دائمدانشگاه مراغهدکتریلیلا شهباز
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریماشاا... متین فر
ف.د 1401 - 1402وابستهدانگشاه سردشت اراکدانشجوی کارشناسیمائده مرادی
دائم 90دائمدانشگاه خلیج فارسدکتریمجتبی صداقت جو
دائم 90دائمدانشگاه یاسوجدکتریمجتبی قیراطی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریمجید اسحاقی گرجی
دائم 91دائمدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدکتریمجید امیرفخریان
مهر 97 - 1402پیوستهدانشگاه زنجاندکتریمجید حیدرپور
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاردکتریمجید خلیلی
مهر 1401 - 1402پیوستهفیروزکوهکارشناسی ارشدمجید شکیبانیا
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریمجید میرزاوزیری
دائم 90دائموزارت صنعت ,معدن و تجارتکارشناسی ارشدمجیدرضا کتابدار
دائم 90دائمدانشگاه فردوسی مشهددکتریمحبوبه علیزاده صنعتی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریمحسن پرویزی
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریبندرعباس - دانشگاه هرمزگاندکتریمحسن تورنگ
مهر 97 - 1402پیوستهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدکتریمحسن خالقی مقدم
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریمحسن علیمحمدی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی-واحد آملدکتریمحسن محمدی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی سهنددکتریمحمد ایلاتی
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریمحمد آرشی
دائم 90دائمدانشگاه شیرازدکتریمحمد باقر احمدی
مهر 98 - 1403پیوستهدانشگاه خوارزمیدکتریمحمد تقی دیبائی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریمحمد جانفدا
دائم 90دائمدانشگاه شیرازدکتریمحمد حسن شیردره حقیقی
دائم 92دائمUniversity of Wisconsin-Madisonدکتریمحمد حسین احمدی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریمحمد حیدری
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریمحمد دولت آبادی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجاندکتریمحمد شفیعی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه یزددکتریمحمد فرشی
مهر 1401 - 1403وابستهدانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرریدانشجوی دکتریمحمد منتصری
مهر 1401 - 1403وابستهآموزش و پرورش واحد ایذهکارشناسیمحمد منصوری
مهر 1401 - 1402وابستهدبستان نواندیشان شمال - ساریکارشناسیمحمد مومن رسولیان
مهر 1401 - 1403وابستهدبیرستان نمونه دولتی علی ابن ابیطالبسایرمحمد مهدی نمازی
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدکتریمحمد هادی هوشمند
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه تهراندکتریمحمدباقر اسدی
مهر 1400 - 1402وابستهدانشگاه تهرانکارشناسی ارشدمحمدجواد عرب
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریمحمدحسین دلیری بیرجندی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه تهراندکتریمحمدرضا درفشه
دائم 90دائمدانشگاه زنجاندکتریمحمدرضا قائمی
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریمحمدرضا کوشش
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریمحمدرضا ودادی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریمحمدعلی حسنخانی فرد
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریمحمدعلی دهقان
دائم 90دائمدانشگاه شهيد باهنر كرماندکتریمحمدعلی یعقوبی
دائم 93دائمدانشگاه شهید بهشتیدکتریمحمدمهدی ابراهیمی
دائم 90دائمدانشگاه بجنورددکتریمحمود بخشی
دائم 93دائمدانشگاه صنعتی اصفهاندکتریمحمود بهبودی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریمحمود بیدخام
مهر 1401 - 1402وابستهدانشگاه شاهددانشجوی کارشناسیمحمود پریز
مهر 1401 - 1402وابستهکارشناسیمحمود نصیری
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدکتریمحمود هادیزاده یزدی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه کردستاندکتریمراد احمدنسب
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریمرتضی جعفرپور
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجاندکتریمرتضی ساحلی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریمرتضی گچ پزان
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی امیرکبیردکتریمرتضی میرمحمد رضائی
مهر 1400 - 1402وابستهدانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهاندکتریمرضیه راعی
دائم 90دائمدانشگاه هرمزگانکارشناسی ارشدمریم اسماعیلی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهددکتریمریم امیاری
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه خوارزمیدکتریمریم جهانگیری
دائم 90دائمدانشگاه شهید باهنر کرماندکتریمریم خسروی
مهر 1401 - 1402وابستهدانشگاه اراکدانشجوی کارشناسیمریم داودابادی فراهانی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوی دکتریمریم زینالی
مهر 1401 - 1406پیوستهدانشگاه سیستان و بلوچستاندکتریمریم عرب عامری
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه علم و فناوری مازندراندکتریمریم قربانی هشتجین
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه کاشاندکتریمریم مسعودی آرانی
ف.د 1401 - 1402وابستهدانشگاه اراککارشناسیمریم مشهدی
دائم 90دائمدانشگاه زنجاندکتریمژگان امامی
دائم 93دائمدانشگاه شهید بهشتیدکتریمژگان محمودی
دائم 90دائمدانشگاه خلیج فارسدکتریمژگان مقرب
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریمسعود امینی زاده
دائم 90دائمدانشگاه زنجاندکتریمسعود آرین نژاد
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندانشجوی دکتریمسعود قدس
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه ملایردکتریمسیب زهره وند
دائم 93دائمدانشگاه مازندراندکتریمصطفی اسلامی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه شهید مدنی- تبریزدانشجوی دکتریمصطفی بکان
مهر 1401 - 1403وابستهاداره آموزش و پرورش منطقه احمدآبادکارشناسیمصطفی صفدری دوغائی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ارومیهدکتریمصطفي امانی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه شیرازدکتریمعصومه فقیه احمدی
مهر 1401 - 1402پیوستهکارشناسی ارشدمعصومه ولی
مهر 1401 - 1402وابستهاداره آموزش وپرورش سلماسکارشناسیمقصود خلیل زاده یوشانلویی
مهر 1401 - 1402پیوستهفرهنگستان علومدکتریمگردیچ تومانیان
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانکارشناسی ارشدملیحه نوبخت کوشکقاضی
مهر 1400 - 1402وابستهدانشگاه فرهنگیاندکتریمنصوره موسی پور
مهر 1401 - 1402پیوستهآموزش و پرورش شهریارکارشناسی ارشدمنیر بیرانوند
ف.د 1401 - 1402فارغ التحصیل دکتریدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندکتریمنیره برزگرگنجی
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریمهدی ایرانمنش
دائم 90دائمدانشگاه کرمان / دانشگاه بیرجنددکتریمهدی پناهی
دائم 91دائمدانشگاه زنجاندکتریمهدی حسنی
مهر 1400 - 1402وابستهدانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوبدانشجوی کارشناسیمهدی درویشی
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی امیرکبیردکتریمهدی دهقان
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکتریمهدی رفیعی راد
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه یاسوجدکتریمهدی شریف زاده
مهر 1400 - 1402پیوستهکواردکتریمهدی شهبازی اکبرآبادی
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانشجوی دکتریمهدی قربانی
مهر 1401 - 1403وابستهدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانشجوی دکتریمهدی قربانی
دائم 90دائمدانشگاه صنعتی شاهروددکتریمهدی قوتمند جزی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریمهدی کرمی
دائم 92دائمBowie State Universityدکتریمهدی مهدوی
دائم 93دائمدانشگاه صنعی اصفهاندکتریمهدی نعمتی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریمهدیه ابراهیم پور
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه سمناندکتریمهدیه حدادی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندکتریمهران نامجو
مهر 1401 - 1402وابستهشیراز آب باریک دانشگاه شهید مطهری شیرازدانشجوی کارشناسیمهرداد ابوالحسینی
دائم 90دائمدانشگاه تبریزدکتریمهرداد لکستانی
مهر 1400 - 1405پیوستهدانشگاه شهید چمران اهوازدکتریمهرداد نامداری
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاندانشجوی دکتریمهری پاک منش
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدکتریمهسا فاتحی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه رازیدانشجوی دکتریمهسا نصرتی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه بین المللی امام خمینی قزویندانشجوی دکتریمهین سهراب پور
مهر 1401 - 1402وابستهدانشگاه زنجاندانشجوی کارشناسیمیلاد فریدی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییکارشناسی ارشدنادر جلیلیان
دائم 91دائمدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیکارشناسی ارشدنادر معتمدی مطلق
مهر 1401 - 1402وابستهسایرناصر قمری
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه پیام نور تهراندکترینساء اسحق نیموری
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه شهید چمران اهوازدکترینسرین شیرعلی
دائم 90دائمدانشگاه گلستاندکترینعیمه اونق
مهر 1401 - 1402وابستهدانشگاه اراکدانشجوی کارشناسینگین پیرداده
مهر 1400 - 1402وابستهدانشگاه تهراندانشجوی کارشناسینیلوفر نقدی
مهر 1401 - 1402پیوستهآموزش و پرورش شهریاردانشجوی دکتریوحید طاهرپور
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه ارومیهدکتریوحید قربانی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانکارشناسی ارشدوحید واحدی
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه ازاد اسلامی خرم اباددانشجوی دکتریوحیده چوبکار
مهر 1401 - 1402پیوستهاموزش وپرورش بابلکارشناسی ارشدولی اله خان پور
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه شاهددکتریهاجر قهرمانی گل
مهر 1400 - 1402پیوستهدانشگاه تهراندکتریهادی زارع
دائم 92دائمدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتدکتریهادی عزیزی
مهر 99 - 1404پیوستهدانشگاه فردوسی مشهددکتریهانیه میرابراهیمی
مهر 1401 - 1403پیوستهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدکترییاسر خلیلی ازنی
دائم 90دائمدانشگاه مازندراندکترییحیی طالبی رستمی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشدیعقوب خدادادی آرپناهی
مهر 1401 - 1402پیوستهدانشگاه صنعتی سهند تبریزدکترییوسف زمانی
مهر 1401 - 1402پیوستهاداره كل آموزش و پرورش قزويندکتریياسر گلخندي پور
مهر 1401 - 1402وابستهدانشگاه آزاد _واحد سلماسکارشناسی ارشدعلی خداکریمی