• دهمین سمینار هندسه و توپولوژی، 1398، دانشگاه شهید چمرن اهواز
  • نهمین سمینار هندسه و توپولوژی، مرداد 1396، دانشگاه مراغه
  • هشتمین سمینار هندسه و توپولوژی، آذر 1394، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • هفتمین سمینار هندسه و توپولوژی، بهمن 1392، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • ششمین سمینار هندسه و توپولوژی، شهریوز 1390، دانشگاه بناب
  • پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی، اردیبهشت 1388، دانشگاه کردستان
  • چهارمین سمینار هندسه و توپولوژی، شهریور 1385، دانشگاه ارومیه
  • سومین سمینار هندسه و توپولوژی، تیر 1383، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  • دومین سمینار هندسه و توپولوژی، بهمن 1381، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • اولین سمینار هندسه و توپولوژی، دی 1379، دانشگاه تبریز