• دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن،  21 و 22 اسفند1398، دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، تیر 1396، دانشگاه تبریز
  • هشتمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1394، دانشگاه کردستان
  • هفتمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، اسفند 1392، دانشگاه فردوسی مشهد
  • ششمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1390، دانشگاه اراک
  • پنجمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، آبان 1388، دانشگاه مازندران
  • چهارمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، بهمن 1385، دانشگاه ولیصر (عج) رفسنجان
  • سومین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، دی 1383، دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • دومین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، بهمن 1379، دانشگاه حلیج فارس بوشهر
  • اولین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، دی 1374، دانشگاه ولیصر (عج) رفسنجان