• پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، 1399، دانشگاه گیلان
 • چهاردهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، تیر 1397، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 • سیزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، تیر 1395، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، خرداد 1394، دانشگاه تبریز
 • یازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، تیر 1393، دانشگاه دامغان
 • دهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، آبان 1392، دانشگاه مازندران
 • نهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، تیر 1391، دانشگاه شهید مدنی
 • هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، آبان 1386، دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری
 • انشگاه صنعتی شریف
 • هفتمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، آبان 1384، دانشگاه تبریز
 • ششمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، مهر 1383، دانشگاه علوم پایه زنجان
 • پنجمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، آبان 1381، دانشگاه گیلان
 • چهارمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، اردیبهشت 1379، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سومین  سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، اردیبهشت 1387، دانشگاه علوم پایه زنجان
 • دومین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، اردیبهشت 1377، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اولین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، آبان 1375، دانشگاه علوم پایه زنجان