هفتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، 10 و 11 اسفند 1401، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، 14 و 15 اسفند 1398، دانشگاه اصفهان

پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، تیر 1396، دانشگاه زنجان

چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، اسفندماه 1394، دانشگاه فردوسی مشهد

اولین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، 14 و 15 بهمن 1364، دانشگاه صنعتی شریف