سيدمنصور واعظ پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: vaez@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۸۰۸۸۵۵

صفحه شخصي: math-cs.aut.ac.ir/vaezpour