تاریخچه

در فروردين‌ماه‌ سال‌ ۱۳۴۹ ‌اولين‌ کنفر‌انس‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ با شرکت‌ حدود صد نفر ‌از ‌ا‌عضا‌ى‌ هيات‌ها‌ى‌ ‌علمى‌ رياضى‌ د‌انشگا‌ه‌ها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالى‌ و دبير‌ان‌ سرشناس‌ رياضى‌، در د‌انشگاه‌ شير‌از برگز‌ار شد. در ‌اين‌ گرد‌همايى‌ پيشنهاد تاسيس ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌آر‌اء مورد تاييد قر‌ار گرفت‌.

در فروردين‌ماه‌ سال‌ ۱۳۵۰ ‌همزمان‌ با برگز‌ار‌ى‌  دومين‌ کنفر‌انس‌ رياضى‌ کشور در د‌انشگاه‌ صنعتى‌ شريف‌، ‌هيات‌ موسسان‌ با تصويب‌ ‌اساسنامه‌ و ‌انتخاب‌ ۶ نفر به‌ ‌عنو‌ان‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ شور‌ا‌ى‌ اجر‌ايى‌، تشکيل‌ ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ ر‌ا ‌ا‌علام‌ کرد. شور‌ا‌ى‌ ‌اجر‌ايى‌ در ‌اولين‌ جلسه‌ خود در تاريخ‌ ۲۴ فروردين‌ ۱۳۵۰ ‌آقا‌ى‌ دکتر مهد‌ى‌ بهز‌اد ر‌ا به‌ سمت‌ منشى‌ (رئيس‌) ‌انجمن‌ ‌انتخاب‌ و و‌ى‌ ر‌ا مامور شکل‌بند‌ى‌ سازمانى‌ و به‌ ثبت‌ رساندن‌ ‌انجمن‌ کرد و با تلاش‌ ‌ايشان‌ انجمن‌ در ‌همان‌ سال‌ تحت‌ شماره‌ ۱۲۵۸ در ‌اد‌اره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکيت‌ صنعتى‌ به‌ مدت‌ نامحدود و با ‌هدف‌ بسط‌ و توسعه‌ رياضى‌ در ‌اير‌ان‌، ثبت‌ شد. ‌استقبال‌ رياضيد‌انان‌ کشور از تاسيس‌ ‌انجمن‌ چنان‌ بود که‌ در مدت‌ کوتا‌هى‌ ‌اکثريت‌ قريب‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ ‌هياتها‌ى‌‌ علمى‌ رياضى‌ د‌انشگا‌هها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالى‌ کشور به‌ ‌عضويت‌ ‌انجمن‌ در‌آمدند. بعد ‌از ‌آن‌ ‌انجمن‌ تو‌انسته‌ ‌است‌ با گسترش‌ د‌امنه‌ فعاليتها‌ى‌ خود و در جهت‌ نيل‌ به‌ ‌ا‌هد‌اف‌ تعيين‌ شده‌ قدم‌هايى‌ برد‌ارد.


اعضای شورای اجرایی در دوره‌های مختلف

دورهٔ اول ۱۳۵۰٫۱٫۲۴ تا ۱۳۵۱٫۷٫۱

رئیس انجمن : مهدی بهزاد

اعضای اصلی: علی افضلی‌پور، مرتضی انواری، مهدی بهزاد، محمدقلی جوانشیرخوئی، مسعود فرزان، منوچهر وصال.


دورهٔ دوم ۱۳۵۱٫۷٫۱ تا ۱۳۵۲٫۷٫۱

رئیس انجمن : مهدی بهزاد

اعضای اصلی: علی افضلی‌پور، مرتضی انواری،مهدی بهزاد، محمدقلی جوانشیرخوئی، احمد میرباقری، منوچهر وصال.

اعضای علی‌البدل: مسعود فرزان، محمدتقی صدر


دورهٔ سوم ۱۳۵۲٫۷٫۱ تا ۱۳۵۳٫۷٫۱

رئیس انجمن : مهدی بهزاد

اعضای اصلی: مرتضی انواری، مهدی بهزاد، محمدقلی جوانشیرخوئی، محمدرضا سلطانپور، کاظم للهی، احمد میرباقری.

اعضا علی‌البدل: غلامرضا برادران‌خسروشاهی، ارسلان شادمان، محمد تقی صدر، مسعود فرزان.


دورهٔ چهارم ۱۳۵۳٫۷٫۱ تا ۱۳۵۴٫۷٫۱

رئیس انجمن : محمدعلی قینی

اعضای اصلی: مرتضی انواری، محسن رزاقی‌کاشانی، محمدرضا سلطانپور، مسعود سیدین، محمدعلی قینی، کاظم للهی.

علی‌البدل: محمود آق‌اولی، غلامرضا برادران‌خسروشاهی، ارسلان شادمان، غلامحسین همدانی.


دورهٔ پنجم ۱۳۵۴٫۷٫۱ تا ۱۳۵۵٫۷٫۱

رئیس انجمن : وهاب داورپناه

اعضای اصلی: حسینعلی امامی‌راد، وهاب داورپناه، محسن رزاقی‌کاشانی، مسعود سیدین، محمدتقی صدر، محمدعلی قینی.

اعضای علی‌البدل: محمود آق‌اولی، ابراهیم پوررضا، ابوالقاسم میامئی، غلامحسین همدانی.


دورهٔ ششم ۱۳۵۵٫۷٫۱ تا ۱۳۵۶٫۷٫۱

رئیس انجمن : وهاب داورپناه

اعضای اصلی: حسینعلی امامی‌راد، مگردیچ تومانیان، وهاب داورپناه، ارسلان شادمان، سیاوش شهشهانی، رستم فرودی.

اعضای علی‌البدل: نوروز ایزددوستدار، ابراهیم پوررضا، ابوالقاسم میامئی، محمدرضا نوری مقدم.


دورهٔ هفتم ۱۳۵۶٫۷٫۱ تا ۱۳۵۷٫۷٫۱

رئیس انجمن : کاظم لل‍‌هی
اعضای اصلی:
مگردیچ تومانیان، ارسلان شادمان، سیاوش شهشهانی، رستم فرودی،کاظم لل‍‌هی، محمدرضا نوری مقدم.

اعضای علی‌البدل: نوروز ایزددوستدار، مهدی رجبعلی‌پور، جعفر زعفرانی، عبدالرحمن ستارزاده‌آذری.


دورهٔ هشتم ۱۳۵۷٫۷٫۱ تا ۱۳۵۸٫۷٫۱

رئیس انجمن : علی‌اکبر جعفریان

اعضای اصلی: نوروز ایزددوستدار، علی‌اکبر جعفریان، عبدالرحمن ستارزاده‌آذری، کاظم للهی، حقداد معماری، محمدرضا نوری‌مقدم.

اعضای علی‌البدل: مهدی رجبعلی‌پور، جعفر زعفرانی، اسدالله کارشناس.


دورهٔ نهم ۱۳۵۸٫۷٫۱ تا ۱۳۵۹٫۷٫۱

 رئیس انجمن : علی‌اکبر جعفریان

اعضای اصلی: نوروزایزددوستدار، علی‌اکبر جعفریان، جعفر زعفرانی، سیاوش شهشهانی، حقداد معماری، جواد همدانی‌زاده.

اعضای علی‌البدل: اکبر حسنی، محسن رزاقی‌کاشانی، مسعود فرزان، اسدالله کارشناس.


دورهٔ دهم ۱۳۵۹٫۷٫۱ تا ۱۳۶۰٫۷٫۱

رئیس انجمن : مهدی رجبعلی‌پور

اعضای اصلی: غلامحسین باقرزاده، اکبر حسنی، علی رجالی، مهدی رجبعلی‌پور، جعفر زعفرانی، جواد همدانی‌زاده.

اعضای علی‌البدل: محسن رزاقی‌کاشانی، محمدمهدی هزاوه‌ای، اسدالله نیکنام.


دورهٔ یازدهم  ۱۳۶۰٫۷٫۱ تا ۱۳۶۱٫۷٫۱

رئیس انجمن : مهدی رجبعلی‌پور

اعضای اصلی:  غلامحسین باقرزاده، یحیی تابش، احمد حقانی، علی رجالی، مهدی رجبعلی‌پور ، بهمن هنری.

اعضای علی‌البدل: جمشید پرویزی، جمال‌الدین صدرقدر، محمدمهدی هزاوه‌ای، اسدالله نیکنام.


دورهٔ دوازدهم ۱۳۶۱٫۷٫۱ تا ۱۳۶۲٫۷٫۱

رئیس انجمن : مهدی رجبعلی‌پور

اعضای اصلی: یحیی تابش، احمد حقانی، علی رجالی، مهدی رجبعلی‌پور، اسدالله نیکنام، بهمن هنری.

اعضای علی‌البدل: جمشید پرویزی، علی دانایی، محمدرضا رجب‌زاده، جمال‌الدین صدرقدرقدر.


دورهٔ سیزدهم ۱۳۶۲٫۷٫۱ تا ۱۳۶۳٫۷٫۱

رئیس انجمن : مهدی رجبعلی‌پور

اعضای اصلی: اکبر حسنی، غلامرضا درگاهی‌نوبری، علی رجالی، مهدی رجبعلی‌پور، رحیم زارع‌نهندی، اسدالله نیکنام.

اعضای علی‌البدل: علی دانایی، محمدرضارجب‌زاده‌مقدم، محمدرضا سپهری، بهمن هنری.


دورهٔ چهاردهم ۱۳۶۳٫۷٫۱ تا ۱۳۶۴٫۷٫۱

رئیس انجمن : مگردیچ تومانیان

اعضای اصلی: مگردیچ تومانیان، سیدحسین جوادپور، اکبر حسنی، غلامرضا درگاهی‌نوبری، رحیم زارع‌نهندی، اسدالله نیکنام.

اعضای علی‌البدل: ماه‌بانو تاتا، محمدرضا سپهری، بهمن هنری.


دورهٔ پانزدهم ۱۳۶۴٫۷٫۱ تا ۱۳۶۵٫۷٫۱

رئیس انجمن : مگردیچ تومانیان

اعضای اصلی: اسماعیل بابلیان،  مگردیچ تومانیان، سیدحسین جوادپور، غلامرضا درگاهی‌نوبری، رحیم زارع‌نهندی، اسدالله نیکنام.

اعضای علی‌البدل: غلامحسین بهفروز، ماه‌بانو تاتا، علی‌اکبر مهرورز.


دورهٔ شانزدهم۱۳۶۵٫۷٫۱ تا ۱۳۶۶٫۷٫۱

رئیس انجمن : مگردیچ تومانیان

اعضای اصلی: اسماعیل بابلیان،  مگردیچ تومانیان، غلامرضا درگاهی‌نوبری، مهدی رجبعلی‌پور، رحیم زارع‌نهندی، بهمن هنری.

اعضای علی‌البدل: غلامحسین بهفروز، احمد حقانی، کریم صدیقی، علی‌اکبر مهرورز.


دورهٔ هفدهم ۱۳۶۶٫۷٫۱ تا ۱۳۶۷٫۴٫۱

رئیس انجمن : مگردیچ تومانیان

اعضای اصلی: مگردیچ تومانیان، سیدحسین جوادپور، مهدی رجبعلی‌پور، کریم صدیقی، اسدالله نیکنام، بهمن هنری.

اعضای علی‌البدل: اسماعیل بابلیان، ماه‌بانو تاتا، احمد حقانی.


دورهٔ هجدهم ۱۳۶۷٫۴٫۱ تا ۱۳۶۹٫۴٫۱

رئیس انجمن : جعفر زعفرانی

اعضای اصلی: سیدحسین جوادپور، محمدرضا درفشه، جعفر زعفرانی، کریم صدیقی، علیرضا مدقالچی، اسدالله نیکنام.

اعضای علی‌البدل: محمدحسین افقهی، عمید رسولیان، محمدعلی شهابی، طاهر قاسمی‌هنری.

بازرس: مهدی رجبعلی‌پور.


دورهٔ نوزدهم ۱۳۶۹٫۴٫۱ تا ۱۳۷۱٫۴٫۱

رئیس انجمن : رحیم زارع‌نهندی

اعضای اصلی: مگردیچ تومانیان، محمدرضا درفشه، علی رجالی، عبدالحمید ریاضی، رحیم زارع‌نهندی، بهمن هنری.

اعضای علی‌البدل: احمد پارسیان، عمید رسولیان، ماشاءالله ماشینچی، منوچهر میثاقیان.

بازرس: جعفر زعفرانی.


دورهٔ بیستم ۱۳۷۱٫۴٫۱ تا ۱۳۷۳٫۴٫۱

رئیس انجمن : احمد حقانی

اعضای اصلی: محمدمهدی ابراهیمی، احمد پارسیان، مگردیچ تومانیان، سیدحسین جوادپور، احمد حقانی، علی دانایی.

اعضای علی‌البدل: احمد سلطانی، کریم صدیقی، علیرضا مدقالچی، منوچهر میثاقیان.

بازرس: رحیم زارع‌نهندی.


دورهٔ بیست‌ویکم ۱۳۷۳٫۴٫۱ تا ۱۳۷۵٫۴٫۱

رئیس انجمن : رحیم زارع‌نهندی

اعضای اصلی: یحیی تابش، علی دانایی، محمدرضا درفشه، مهدی رجبعلی‌پور،رحیم زارع‌نهندی، کریم صدیقی.

اعضای علی‌البدل: سیدحسین جوادپور، احمد پارسیان.

بازرس:احمد حقانی، مگردیچ تومانیان.


دورهٔ بیست‌ودوم  ۱۳۷۵٫۴٫۱ تا ۱۳۷۷٫۴٫۱

رئیس انجمن : عبدالحمید ریاضی

اعضای اصلی: اسماعیل بابلیان، محمدرضا درفشه، عبدالحمید ریاضی، کریم صدیقی، محمود محسنی‌مقدم، اسدالله نیکنام.

اعضای علی‌البدل: اکبر حسنی، محمدمهدی زاهدی، بیژن ظهوری‌زنگنه،نظام‌الدین مهدوی‌امیری.

بازرس: مگردیچ تومانیان.


دورهٔ بیست‌وسوم ۱۳۷۷٫۴٫۱ تا ۱۳۷۹٫۷٫۱

رئیس انجمن : مهدی بهزاد

اعضای اصلی: اسماعیل بابلیان،مهدی بهزاد، مهدی رجبعلی‌پور، رشید زارع‌نهندی، علیرضا مدقالچی، اسدالله نیکنام.

اعضای علی‌البدل: علی ایرانمنش، علی دانایی، بیژن ظهوری‌زنگنه، محمود محسنی‌مقدم.

بازرس: عبدالحمید ریاضی.


دورهٔ بیست‌وچهارم۱۳۷۹٫۷٫۱ تا ۱۳۸۲٫۶٫۳۱

رئیس انجمن : مهدی بهزاد

اعضای اصلی: علی ایرانمنش، مهدی بهزاد، فائزه توتونیان، مگردیچ تومانیان، حسین ذاکری، بیژن ظهوری زنگنه، علیرضا مدقالچی، نظام‌الدین مهدوی‌امیری.

اعضای علی‌البدل:  سیدحسین جوادپور، ارسلان شادمان، سیامک یاسمی.

بازرس اصلی: محمدمهدی ابراهیمی،

بازرس علی‌البدل: محمود محسنی‌مقدم.

از تاریخ ۱۳۸۱٫۷٫۱ به بعد: بازرس اصلی: حسین سیفلو،

بازرس علی‌البدل: مژگان محمودی.


دورهٔ بیست‌وپنجم ۱۳۸۲٫۷٫۱ تا ۱۳۸۵٫۶٫۳۱

رئیس انجمن :  سید عباداله محمودیان

اعضای اصلی: علی ایرانمنش، مگردیچ تومانیان، محمدرضا درفشه، رشید زارع‌نهندی، ارسلان شادمان، محمود محسنی مقدم،

اعضای علی‌البدل: سید عباداله محمودیان، اسدالله نیکنام. علی‌البدل: مسعود آرین‌نژاد، محمدتقی دیبایی، محمد صال‌مصلحیان،

بازرس اصلی: حسین سیفلو

بازرس علی‌البدل: عبدالرسول پورعباس


دورهٔ بیست‌وششم ۱۳۸۵٫۷٫۱ تا ۱۳۸۸٫۶٫۳۱

رئیس انجمن : علیرضا مدقالچی

اعضای اصلی:  فریبرز آذرپناه، غلامحسین اسلام‌زاده، محمد جلوداری‌ممقانی، رشید زارع‌نهندی، محمد صال‌مصلحیان، زهرا گویا، علیرضا مدقالچی، اسداله نیکنام.

اعضای علی‌البدل: امیر دانشگر، بیژن ظهوری‌زنگنه، حسین محبی.

بازرس اصلی: اسماعیل بابلیان،

بازرس علی‌البدل:مسعود آرین‌نژاد.


دورهٔ بیست‌وهفتم۱۳۸۸٫۷٫۱ تا ۱۳۹۱٫۶٫۳۱

رئیس انجمن : علیرضا مدقالچی

اعضای اصلی: فریبرز آذرپناه، علی ایرانمنش، محمد جلوداری‌ممقانی، محمد صال‌مصلحیان، بیژن ظهوری‌زنگنه، زهرا گویا، علیرضا مدقالچی، سیدمنصور واعظ‌پور.

اعضای علی‌البدل: محمدعلی دهقان، بیژن دواز، مجید میرزاوزیری.

بازرس اصلی: علی محمد نظری،

بازرس علی‌البدل: بهمن طباطبایی


دورهٔ بیست‌وهشتم ۱۳۹۱٫۷٫۱ تا ۱۳۹۴٫۶٫۳۱

رئیس انجمن : محمد علی دهقان

اعضای اصلی: مسعود آرین نژاد، حمیدرضا ابراهیمی ویشکی، محمد علی دهقان، عباس سالمی، عبدالعزیز عبداللهی، مجید میرزاوزیری، طاهر قاسمی هنری، سید منصور واعظ‌پور.

اعضای علی‌البدل: علی ایرانمنش، بیژن دواز، مجید سلیمانی دامنه.

بازرس اصلی: رشید زارع نهندی،

بازرس علی البدل: کریم ایواز.


دورهٔ بیست‌ونهم ۱۳۹۴٫۷٫۱ تا ۱۳۹۷٫۶٫۳۱

رئیس انجمن : محمد علی دهقان

اعضای اصلی: فریبرز آذرپناه، مهدی بهزاد، محمد علی دهقان، محمدرضا درفشه، علی رجالی، عباس سالمی، مجید میرزاوزیری، امیدعلی شهنی کرمزاده.

اعضای علی‌البدل: حمیدرضا ابراهیمی ویشکی، غلامرضا حجتی، حمید موسوی.

بازرس اصلی: اسماعیل فیضی.

بازرس علی البدل: اشرف دانشخواه.


دورهٔ سی‌ام  ۱۳۹۷٫۷٫۱ تا ۱۴۰۰٫۶٫۳۱

رئیس انجمن : سید منصور واعظ پور

اعضای اصلی: علی ایرانمنش، فائزه توتونیان، محمد جلوداری ممقانی، محمدرضا درفشه، علی رجائی، احمد صفاپور، زهرا گویا، مژگان محمودی، سید منصور واعظ پور.

اعضای علی‌البدل: غلامرضا حجتی، شهرام رضاپور، حمید موسوی.

بازرس اصلی: جلیل رشیدی نیا،

بازرس علی‌البدل: زهره مستقیم (97-96)، مریم خسروی (1398-1400)


دورهٔ سی‌ و یکم  1400/07/01 تا 1403/07/01

رئیس انجمن : محمد صال مصلحیان

اعضای اصلی: فائزه توتونیان،  محمد جلوداری‌ممقانی،  رشید زارع‌نهندی،  امیدعلی شهنی‌کرمزاده، احمد صفاپور، محمد صال مصلحیان،  فرشید عبدالهی،  فرشته ملک،  مجید میرزاوزیری

اعضای علی‌البدل: مسعود آرین‌نژاد، علی ایرانمنش،  داود خجسته سالکویه

بازرس اصلی:  اشرف دانشخواه

بازرس علی‌البدل:  علی‌محمد نظری