به منظور گسترش و ارتقا  دانش و فرهنگ ریاضی و بهبود آموزش و پژوهش در دوره‌های مختلف علوم ریاضی،  انجمن ریاضی ایران  تشکیل شد.