مدیر مسئول:  محمد صال مصلحیان (رئیس انجمن)

سردبیر: داوود خجسته سالکویه

اعضای هیات تحریریه خبرنامه:

مدیر اجرایی: محمود هادیزاده یزدی  (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

ویراستار ارشد: سعید علیخانی (دانشگاه یزد)

فرشید عبدالهی (دانشگاه شیراز)

خدیجه ندایی اصل (دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان)

حسن ملکی(دانشگاه ملایر)

علی محمد نظری (دانشگاه اراک)