مسئولین خبرنامه انجمن ریاضی ایران:

سردبیر: احمد صفاپور

مدیر مسئول: سیدمنصور واعظ پور