آقای دکتر داود خجسته سالکویه (رئیس هیأت امنا)

خانم دکتر فاطمه پنجه علی‌بیک

آقای دکتر عباس سالمی

آقای دکتر احمد صفاپور

آقای دکتر بهنام هاشمی