ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه رجبعلی پور محل اعطا
‎۱ ‎۱۳۹۲ ‎ فردین پرویزپور و کاظم قنبری ‎ ‎ دانشگاه فردوسی مشهد
‎۲ ‎۱۳۹۴ ‎ سعید اکبری و فائزه توتونیان ‎ ‎ دانشگاه کردستان
‎۳ ‎۱۳۹۹ داود خجسته سالکویه و علی تقوی جلودار دانشگاه شهید باهنر کرمان
‎۴ ‎۱۳۹۹ داریوش کیانی و فاطمه پنجه علی بیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
‎۵ ‎۱۴۰۰ بامدادرضا یاحقی و هانیه توکلی پور دانشگاه حکیم سبزواری
‎۶ ‎۱۴۰۲ منصور رزقی آهق و علی زمانی دانشگاه صنعتی سهند تبریز