ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه رجبعلی پور محل اعطا
1 1392 ‎ فردین پرویزپور و کاظم قنبری ‎ ‎ دانشگاه فردوسی مشهد
2 1394 ‎ سعید اکبری و فائزه توتونیان ‎ ‎ دانشگاه کردستان
3 1399 داود خجسته سالکویه و علی تقوی جلودار دانشگاه شهید باهنر کرمان
4 1399 داریوش کیانی و فاطمه پنجه علی بیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
5 1400 بامدادرضا یاحقی و هانیه توکلی پور دانشگاه حکیم سبزواری