ردیفسال اعطانام برندگان جایزه رجبعلی پورمحل اعطا
11392‎ فردین پرویزپور و کاظم قنبری ‎‎ دانشگاه فردوسی مشهد
21394‎ سعید اکبری و فائزه توتونیان ‎‎ دانشگاه کردستان
31399داود خجسته سالکویه و علی تقوی جلوداردانشگاه شهید باهنر کرمان
41399داریوش کیانی و فاطمه پنجه علی بیکدانشگاه شهید باهنر کرمان
51400بامدادرضا یاحقی و هانیه توکلی پوردانشگاه حکیم سبزواری