به پیشنهاد جناب آقای دکتر مهدی بهزاد و تصویب هیئت امنای جایزه (دوره 1403-1400)، شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران در تاریخ 1400/10/10 جایزه انجمن ریاضی ایران را جایگزین جایزه بهزاد (با حفظ سوابق آن) نموده است.