ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه انجمن ریاضی ایران (بهزاد) محل اعطا
‎۱ ۱۳۸۸ ‎ منوچهر وصال ‎ ‎ دانشگاه صنعتی شریف ‎‎
‎۲ ۱۳۸۹ ‎ امید علی کرمزاده ‎ ‎ دانشگاه ارومیه ‎‎
‎۳ ۱۳۹۱ ‎ علی رجالی ‎ ‎ دانشگاه تبریز ‎‎
‎۴ ۱۳۹۴ ‎ مهدی رجبعلی پور و شریل پرگر ‎ ‎ دانشگاه یزد ‎‎
‎۵ ۱۳۹۷ ‎ سید عباداله محمودیان ‎ ‎ دانشگاه علم و صنعت
‎۶ ۱۴۰۲ سیاوش شهشهانی ‎ دانشگاه زنجان‎