ردیفسال اعطانام برندگان جایزه بهزادمحل اعطا
‎۱۱۳۸۸‎ منوچهر وصال ‎‎ دانشگاه صنعتی شریف ‎‎
‎۲۱۳۸۹‎ امید علی کرمزاده ‎‎ دانشگاه ارومیه ‎‎
‎۳۱۳۹۱‎ علی رجالی ‎‎ دانشگاه تبریز ‎‎
‎۴۱۳۹۴‎ مهدی رجبعلی پور و شریل پرگر ‎‎ دانشگاه یزد ‎‎
‎۵۱۳۹۷‎ سید عباداله محمودیان ‎‎ دانشگاه علم و صنعت