ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه وصال محل اعطا
۱ ۱۳۷۹ ‎ علیرضا مدقالچی‎ ‎ دانشگاه تهران‎‎
۲ ۱۳۸۰ ‎حسین محبی و حبیب مظاهری‎ ‎ دانشگاه مازندران‎‎
۳ ۱۳۸۱ ‎شیرین حجازیان دانشگاه فردوسی مشهد‎‎
۴ ۱۳۸۲ ‎رسول آقالری دانشگاه صنعتی شاهرود‎‎
۵ ۱۳۸۴ ‎ جمال روئین و مهدی حسنی دانشگاه یزد‎‎
۶ ۱۳۸۷ ‎بامدادرضا یاحقی دانشگاه شهید باهنر کرمان‎‎
۷ ۱۳۸۹ کامران شریفی ‎دانشگاه ارومیه ‎‎
۸ ۱۳۹۱ حمیدرضا ابراهیمی ویشکی و محمد رمضان پور ‎ ‎دانشگاه تبریز ‎‎