ردیفسال اعطانام برندگان جایزه وصالمحل اعطا
۱۱۳۷۹‎ علیرضا مدقالچی‎‎ دانشگاه تهران‎‎
۲۱۳۸۰‎حسین محبی و حبیب مظاهری‎‎ دانشگاه مازندران‎‎
۳۱۳۸۱‎شیرین حجازیاندانشگاه فردوسی مشهد‎‎
۴۱۳۸۲‎رسول آقالریدانشگاه صنعتی شاهرود‎‎
۵۱۳۸۴‎ جمال روئین و مهدی حسنیدانشگاه یزد‎‎
۶۱۳۸۷‎بامدادرضا یاحقیدانشگاه شهید باهنر کرمان‎‎
۷۱۳۸۹کامران شریفی‎دانشگاه ارومیه ‎‎
۸۱۳۹۱حمیدرضا ابراهیمی ویشکی و محمد رمضان پور ‎‎دانشگاه تبریز ‎‎