ردیفسال اعطانام برندگان جایزه وصالمحل اعطا
11379‎ علیرضا مدقالچی‎‎ دانشگاه تهران‎‎
21380‎حسین محبی و حبیب مظاهری‎‎ دانشگاه مازندران‎‎
31381‎شیرین حجازیاندانشگاه فردوسی مشهد‎‎
41382‎رسول آقالریدانشگاه صنعتی شاهرود‎‎
51384‎ جمال روئین و مهدی حسنیدانشگاه یزد‎‎
61387‎بامدادرضا یاحقیدانشگاه شهید باهنر کرمان‎‎
71389کامران شریفی‎دانشگاه ارومیه ‎‎
81391حمیدرضا ابراهیمی ویشکی و محمد رمضان پور ‎‎دانشگاه تبریز ‎‎