ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه شفیعیها محل اعطا
‎۱ ‎۱۳۸۸ علی عمیدی ‎ دانشگاه صنعتی شریف
‎۲ ‎۱۳۹۰ سیامک کاظمی ‎ ‎ دانشگاه ولیعصر رفسنجان
‎۳ ‎۱۳۹۲ همایون معین ‎ ‎ دانشگاه فردوسی مشهد
‎۴ ‎۱۳۹۴ محمد قاسم وحیدی اصل ‎ ‎ دانشگاه یزد
‎۵ ‎۱۳۹۶ محمد جلوداری ممقانی ‎ ‎ دانشگاه بوعلی سینای همدان
‎۶ ‎۱۳۹۸ مسعود آرین نژاد دانشگاه شیراز
‎۷ ‎۱۴۰۰ روح الله جهانی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان
‎۸ ‎۱۴۰۲ محمد باقری دانشگاه زنجان