ردیفسال اعطانام برندگان جایزه شفیعیهامحل اعطا
‎۱‎۱۳۸۸علی عمیدی ‎دانشگاه صنعتی شریف
‎۲‎۱۳۹۰سیامک کاظمی ‎‎ دانشگاه ولیعصر رفسنجان
‎۳‎۱۳۹۲همایون معین ‎‎ دانشگاه فردوسی مشهد
‎۴‎۱۳۹۴محمد قاسم وحیدی اصل ‎‎ دانشگاه یزد
‎۵‎۱۳۹۶محمد جلوداری ممقانی ‎‎ دانشگاه بوعلی سینای همدان
‎۶‎۱۳۹۸مسعود آرین نژاددانشگاه شیراز
‎۷‎۱۴۰۰روح الله جهانی پوردانشگاه شهید باهنر کرمان