ردیفسال اعطانام برندگان جایزه شفیعیهامحل اعطا
۱۱۳۸۸علی عمیدی ‎دانشگاه صنعتی شریف
۲۱۳۹۰سیامک کاظمی ‎‎ دانشگاه ولیعصر رفسنجان
۳۱۳۹۲همایون معین ‎‎ دانشگاه فردوسی مشهد
۴۱۳۹۴محمد قاسم وحیدی اصل ‎‎ دانشگاه یزد
۵۱۳۹۶محمد جلوداری ممقانی ‎‎ دانشگاه بوعلی سینای همدان
۶۱۳۹۸مسعود آرین نژاددانشگاه شیراز