آقای دکتر مگردیچ تومانیان (رئیس هیأت امنا)
آقای عباس صدوقی
آقای دکتر علی کمالی‌نژاد
آقای دکتر محمدرضا کوشش
خانم دکتر فرشته ملک
آقای دکتر میثم نصیری