ردیفسال اعطانام برندگان جایزه هشترودیمحل اعطا
‎۱۱۳۸۹‎ مسعود خلخالی ‎‎ دانشگاه ارومیه ‎‎
‎۲۱۳۹۱‎محمدرضا کوشش ‎‎ دانشگاه تبریز‎‎
‎۳۱۳۹۳‎ سید مسعود امینی ‎‎ دانشگاه سمنان ‎‎
‎۴۱۳۹۶‎ مهدی شریف‌زاده و یوسف بهرام پور ‎‎ دانشگاه مراغه
‎۵۱۳۹۷ایمان ستایشدانشگاه علم و صنعت ایران
۶۱۴۰۱مجید گازر و احمد شوقیدانشگاه علم و فناوری مازندران