ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه ریاضی کرمانی محل اعطا
‎۱ ‎۱۳۷۰ ‎ جواد بهبودیان، مهدی بهزاد، منوچهر وصال‎ ‎ دانشگاه فردوسی مشهد‎‎
‎۲ ‎۱۳۷۱ ‎ناصر رضایی ارقامی دانشگاه رازی باختران‎‎
‎۳ ‎۱۳۷۲ ‎احمدرضا سلطانی دانشگاه شهیدبهشتی‎‎
‎۴ ‎۱۳۷۳ ‎زنده‌یاد کریم صدیقی ‎ ‎دانشگاه صنعتی شریف‎‎
‎۵ ‎۱۳۷۴ ‎سیدمحمدباقر کاشانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان‎‎
‎۶ ‎۱۳۷۵ ‎مهدی رجبعلی‌پور، عباس سالمی دانشگاه شیراز‎‎
‎۷ ‎۱۳۷۶ ‎بهمن مهری، داریوش شادمان دانشگاه تبریز‎‎
‎۸ ‎۱۳۷۷ ‎علیرضا مدقالچی دانشگاه صنعتی امیرکبیر‎‎
‎۹ ‎۱۳۷۸ ‎حسین ذاکری ‎ ‎دانشگاه محقق اردبیلی‎‎
‎۱۰ ‎۱۳۷۹ ‎جعفر صابری نجفی‎ ‎ دانشگاه تهران‎‎
‎۱۱ ‎۱۳۸۰ ‎علیرضا جمالی، حمید موسوی‎ ‎ دانشگاه مازندران‎‎
‎۱۲ ‎۱۳۸۱ ‎محمدمهدی ابراهیمی، مژگان محمودی دانشگاه فردوسی مشهد‎‎
‎۱۳ ‎۱۳۸۲ ‎سعید اعظم دانشگاه صنعتی شاهرود‎‎
‎۱۴ ‎۱۳۸۵ خسرومالک‌نژاد، فرشیدمیرزائی، جهانگیرحسین‌پور، سیدمهدی کرباسی، طاهر قاسمی‌هنری، مرتضی ابطحی  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان‎‎
‎۱۵ ‎۱۳۸۸ ‎ مازیار صلاحی دانشگاه صنعتی شریف‎‎
‎۱۶ ‎۱۳۹۰ ‎ محمود بهبودی، محمد علی یعقوبی، امین شکرالهی ‎ ‎دانشگاه ولیعصر رفسنجان ‎‎
‎۱۷ ‎۱۳۹۱ ‎ علی آرمندنژاد، فرزانه اکبرزاده و زهرا محمدی ‎ ‎ دانشگاه تبریز‎‎
‎۱۸ ‎۱۳۹۲ ‎ محمد اسدزاده ‎ ‎ دانشگاه فردوسی مشهد‎‎
‎۱۹ ‎۱۳۹۳ ‎ رسول نصر اصفهانی، فاطمه اختری ‎ ‎ دانشگاه سمنان ‎‎
‎۲۰ ‎۱۳۹۴ ‎ اسماعیل بابلیان، شهنام جوادی، زینب طاهری ‎ ‎ دانشگاه یزد ‎‎
‎۲۱ ‎۱۳۹۵ ‎ علی ایرانمنش، مهدی ابراهیمی ‎ ‎ دانشگاه خوارزمی ‎‎
‎۲۲ ‎۱۳۹۷ ‎ فاطمه پنجه علی بیک و سید محسن عزیزی چپرپردی، دکتر نبی چگینی ‎ ‎ دانشگاه علم و صنعت ایران ‎‎
‎۲۳ ‎۱۳۹۸ مجید گازر، نسرین صدری دانشگاه شیراز‎‎
‎۲۴ ‎۱۳۹۹ علی باقر بردی، اکرم الیاس پور دانشگاه کاشان
‎۲۵ ‎۱۴۰۰ اشکان نیک سرشت دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۶ ۱۴۰۱ مرتضی فتوحی دانشگاه علم و فناوری مازندران