ردیفسال اعطانام برندگان جایزه ریاضی کرمانیمحل اعطا
‎۱‎۱۳۷۰‎ جواد بهبودیان، مهدی بهزاد، منوچهر وصال‎‎ دانشگاه فردوسی مشهد‎‎
‎۲‎۱۳۷۱‎ناصر رضایی ارقامیدانشگاه رازی باختران‎‎
‎۳‎۱۳۷۲‎احمدرضا سلطانیدانشگاه شهیدبهشتی‎‎
‎۴‎۱۳۷۳‎زنده‌یاد کریم صدیقی ‎‎دانشگاه صنعتی شریف‎‎
‎۵‎۱۳۷۴‎سیدمحمدباقر کاشانیدانشگاه شهیدباهنر کرمان‎‎
‎۶‎۱۳۷۵‎مهدی رجبعلی‌پور، عباس سالمیدانشگاه شیراز‎‎
‎۷‎۱۳۷۶‎بهمن مهری، داریوش شادماندانشگاه تبریز‎‎
‎۸‎۱۳۷۷‎علیرضا مدقالچیدانشگاه صنعتی امیرکبیر‎‎
‎۹‎۱۳۷۸‎حسین ذاکری ‎‎دانشگاه محقق اردبیلی‎‎
‎۱۰‎۱۳۷۹‎جعفر صابری نجفی‎‎ دانشگاه تهران‎‎
‎۱۱‎۱۳۸۰‎علیرضا جمالی، حمید موسوی‎‎ دانشگاه مازندران‎‎
‎۱۲‎۱۳۸۱‎محمدمهدی ابراهیمی، مژگان محمودیدانشگاه فردوسی مشهد‎‎
‎۱۳‎۱۳۸۲‎سعید اعظمدانشگاه صنعتی شاهرود‎‎
‎۱۴‎۱۳۸۵خسرومالک‌نژاد، فرشیدمیرزائی، جهانگیرحسین‌پور، سیدمهدی کرباسی، طاهر قاسمی‌هنری، مرتضی ابطحی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان‎‎
‎۱۵‎۱۳۸۸‎ مازیار صلاحیدانشگاه صنعتی شریف‎‎
‎۱۶‎۱۳۹۰‎ محمود بهبودی، محمد علی یعقوبی، امین شکرالهی ‎‎دانشگاه ولیعصر رفسنجان ‎‎
‎۱۷‎۱۳۹۱‎ علی آرمندنژاد، فرزانه اکبرزاده و زهرا محمدی ‎‎ دانشگاه تبریز‎‎
‎۱۸‎۱۳۹۲‎ محمد اسدزاده ‎‎ دانشگاه فردوسی مشهد‎‎
‎۱۹‎۱۳۹۳‎ رسول نصر اصفهانی، فاطمه اختری ‎‎ دانشگاه سمنان ‎‎
‎۲۰‎۱۳۹۴‎ اسماعیل بابلیان، شهنام جوادی، زینب طاهری ‎‎ دانشگاه یزد ‎‎
‎۲۱‎۱۳۹۵‎ علی ایرانمنش، مهدی ابراهیمی ‎‎ دانشگاه خوارزمی ‎‎
‎۲۲‎۱۳۹۷‎ فاطمه پنجه علی بیک و سید محسن عزیزی چپرپردی، دکتر نبی چگینی ‎‎ دانشگاه علم و صنعت ایران ‎‎
‎۲۳‎۱۳۹۸مجید گازر، نسرین صدریدانشگاه شیراز‎‎
‎۲۴‎۱۳۹۹علی باقر بردی، اکرم الیاس پوردانشگاه کاشان
‎۲۵‎۱۴۰۰اشکان نیک سرشتدانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۶۱۴۰۱مرتضی فتوحیدانشگا علم و فناوری مازندران