ردیفسال اعطانام برندگان جایزه قربانیمحل اعطا
‎۱۱۳۸۳‎ حسین معصومی‌همدانی‎‎ دانشگاه شهید چمران اهواز‎‎
‎۲۱۳۸۸‎ پرویز شهریاری ‎‎ دانشگاه تربیت مدرس ‎‎