• بیست و هشتمین سمینار جبر، 1399، دانشگاه خلیج فارس
 • بیست و ششمین سمینار جبر،  15 و 16 اسفند 1397، دانشگاه کردستان
 • بیست و پنجمین سمینار جبر، تیر 1395،  دانشگاه حکیم سبزواری
 • بیست و چهارمین سمینار جبر، آبان 1393، دانشگاه خوارزمی
 • بیست و سومین سمینار جبر، آبان 1392، دانشگاه خوانسار
 • بیست و دومین سمینار جبر، بهمن 1390، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 • بیست و یکمین سمینار جبر،  آبان 1389، دانشگاه تبریز
 • بیستمین سمینار جبر،  اردیبهشت 1388، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • نوزدهمین سمینار جبر، بهمن 1386،  دانشگاه سمنان
 • هجدهمین سمینار جبر، فروردین 1386، دانشگاه علوم پایه  دامغان
 • هفدهمین سمینار جبر،  اسفند 1384، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • شانزدهمین سمینار جبر، آبان 1383، دانشگاه علوم پایه زنجان
 • پانزدهمین سمینار جبر، تیر 1382، دانشگاه گیلان
 • چهاردهمین سمینار جبر، تیر1381، دانشگاه الزهرا
 • سیزدهمین سمینار جبر، تیر 1380، دانشگاه ارومیه
 • دوازدهمین سمینار جبر، فروردین 1379،  دانشگاه شهید بهشتی
 • یازدهمین سمینار جبر، آبان 1378، دانشگاه صنعتی  اصفهان
 • دهمین سمینار جبر، مهر 1377، دانشگاه  کردستان
 • نهمین سمینار جبر، آبان 1376، دانشگاه مازندران
 • هشتمین سمینار جبر، آذر 1375، دانشگاه تهران
 • هفتمین سمینار جبر، آبان1371، دانشگاه بوعلی همدان
 • ششمین سمینار جبر، شهریور 1369، دانشگاه شهیدبهشتی
 • پنجمین سمینار جبر، شهریور 1368، دانشگاه تبریز
 • چهارمین سمینار جبر، شهریور 1367، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سومین سمینار جبر، آبان 1366، دانشگاه شهید باهنر  کرمان
 • دومین سمینار جبر، اردیبهشت 1366، دانشگاه کاشان
 • اولین سمینار جبر، اسفند 1356، دانشگاه شهید چمران اهواز