• بیست و هشتمین سمینار جبر، 20 , 21 تیرماه 1403، دانشگاه مراغه
 • بیست و هفتمین سمینار جبر، 18 و 19 اسفند 1400، دانشگاه خلیج فارس
 • بیست و ششمین سمینار جبر،  15 و 16 اسفند 1397، دانشگاه کردستان
 • بیست و پنجمین سمینار جبر، تیر 1395،  دانشگاه حکیم سبزواری
 • بیست و چهارمین سمینار جبر، آبان 1393، دانشگاه خوارزمی
 • بیست و سومین سمینار جبر، آبان 1392، دانشگاه خوانسار
 • بيست و دومین سمینار جبر، بهمن 1390، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 • بيست و یکمین سمینار جبر،  آبان 1389، دانشگاه تبريز
 • بيستمين سمینار جبر،  ارديبهشت 1388، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • نوزدهمين سمینار جبر، بهمن 1386،  دانشگاه سمنان
 • هجدهمين سمینار جبر، فروردين 1386، دانشگاه علوم پايه  دامغان
 • هفدهمين سمینار جبر،  اسفند 1384، دانشگاه سيستان و بلوچستان
 • شانزدهمين سمینار جبر، آبان 1383، دانشگاه علوم پایه زنجان
 • پانزدهمين سمینار جبر، تير 1382، دانشگاه گيلان
 • چهاردهمين سمینار جبر، تير1381، دانشگاه الزهرا
 • سيزدهمين سمینار جبر، تير 1380، دانشگاه اروميه
 • دوازدهمين سمینار جبر، فروردين 1379،  دانشگاه شهيد بهشتی
 • يازدهمين سمینار جبر، آبان 1378، دانشگاه صنعتی  اصفهان
 • دهمين سمینار جبر، مهر 1377، دانشگاه  كردستان
 • نهمين سمینار جبر، آبان 1376، دانشگاه مازندران
 • هشتمين سمینار جبر، آذر 1375، دانشگاه تهران
 • هفتمين سمینار جبر، آبان1371، دانشگاه بوعلی همدان
 • ششمين سمینار جبر، شهريور 1369، دانشگاه شهيدبهشتی
 • پنجمين سمینار جبر، شهريور 1368، دانشگاه تبريز
 • چهارمين سمینار جبر، شهريور 1367، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سومين سمینار جبر، آبان 1366، دانشگاه شهيد باهنر  کرمان
 • دومين سمینار جبر، ارديبهشت 1366، دانشگاه كاشان
 • اولين سمینار جبر، اسفند 1356، دانشگاه شهيد چمران اهواز