مسئولین بولتن انجمن ریاضی ایران:

سردبیر: جناب آقای دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

مدیر اجرایی: سرکار خانم دکتر حجازیان