ردیفسال اعطانام برندگان جایزه میرزاخانیمحل اعطا
‎۱۱۴۰۰ملیحه یوسف زادهدانشگاه بوعلی سینا (سومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات)