سخنرانی عمومی دكتر فریدون شهیدی از دانشگاه پوردو، آمریکا

چهارشنبه ٢٢ خرداد ماه ١٣٩٨ ساعت ١٦
پژوهشگاه دانش های بنيادی (ساختمان نياوران)